Iva­na Ma­le­tić: Uvest će­mo no­vi sus­tav ocje­nji­va­nja služ­be­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net

Te­nič­ka mi­nis­tri­ca D. Jur­li­na Ali­be­go­vić: I da­lje sto­ji plan uprav­lja­nja jav­nim sek­to­rom po ko­jem će se uves­ti no­vi sus­tav ocje­nji­va­nja

Ši­ro­ka te­ma po­put re­for­me jav­ne upra­ve i pra­vo­su­đa iz­nje­dri­la je niz obe­ća­nja po­li­ti­ča­ra ko­ji u osvit par­la­men­tar­nih iz­bo­ra uvje­ra­va­ju da su se sprem­ni uhva­ti­ti u ko­štac s pro­ble­mom tro­mog dr­žav­nog apa­ra­ta, vi­ška za­pos­le­nih i ne­efi­kas­nog pra- vo­su­đa. Teh­nič­ka mi­nis­tri­ca Du­brav­ka Jur­li­na Ali­be­go­vić is­tak­nu­la je da i da­lje pri­pre­ma plan uprav­lja­nja za­pos­le­ni­ci­ma jav­nog sek­to­ra po ko­jem će se uves­ti no­vi sus­tav ocje­nji­va­nja. Re­for­ma je bi­la sprem­na, ka­za­la je Mos­to­va mi­nis­tri­ca, ali HDZ je ko­čio. – HDZ ne sa­mo da ima vo­lje, ne­go že­li pro­ves­ti tu re­for­mu, ali na­ža­lost, Mi­nis­tar­stvo upra­ve pot­pa­lo je pod Most. Oni su od jed­nog ak­cij­skog pla­na na­pra­vi- li tri ko­je je od­bi­lo Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja da se ne sra­mo­ti­mo u Bruxel­le­su – ka­za­la je Iva­na Ma­le­tić po­nav­lja­ju­ći da je pre­du­vjet re­for­me uves­ti sus­tav pra­će­nja i na­gra­đi­va­nja da bi sva­ki služ­be­nik znao ko­ji su mu ci­lje­vi, a mi­nis­tar ko­ji je obu­jam pos­lo­va po­je­di­nog služ­be­ni­ka. U SDP-u, ka­ko ka­že biv­ši mi­nis­tar pra­vo­su­đa Or­sat Mi­lje­nić, is­ti­ču da su ključ­ni pro­blem pra­vo­su­đa zem­ljiš­ne knji­ge te da ima­ju mje­ru ka­ko ih ure­di­ti 2017. go­di­ne.

Or­sat Mi­lje­nić: Ključ­ni pro­blem pra­vo­su­đa zem­ljiš­ne su knji­ge, sre­dit će­mo ih 2017.

Iva­na Ma­le­tić Ima­mo i vo­lje i že­lje za re­for­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.