Ključ­ni is­ječ­ci iz raz­go­vo­ra

Što je Zo­ran Mi­la­no­vić go­vo­rio na sas­tan­ku s bra­ni­te­lji­ma Po­s­lje­di­ce po­li­tič­ke olu­je ko­ju je iz­a­zvao Mi­la­no­vić ve­li­čat će se i ubla­ža­va­ti sve do 11. ruj­na kad će se saz­na­ti što je za­pra­vo ko­ga snaš­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Bi­lo je sun­ča­no vri­je­me, bo­na­ca, baš smo se uljulj­ka­li u do­sad­noj kampanji i on­da se na ru­tin­skom pre­diz­bor­nom sas­tan­ku po­ja­vio, ka­ko su u sta­nju šo­ka mno­gi sprem­ni tvr­di­ti, Do­nald Trump u li­ku Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i di­gla se ne­vi­đe­na po­li­tič­ka olu­ja. Po­s­lje­di­ce će se još da­ni­ma is­tra­ži­va­ti u Hr­vat­skoj i oko­li­ci, ve­li­ča­ti i ubla­ža­va­ti, sve do 11. ruj­na kad će se saz­na­ti što je za­pra­vo ko­ga snaš­lo. Ia­ko se sada mno­gi une­zvi­je­re­no pi­ta­ju gdje smo, što smo... Tko je go­re, a tko do­lje, tko li­je­vo, a tko des­no...

Ko­la­te­ral­na šte­ta

Zlat­ko Ha­san­be­go­vić i Mi­lo­rad Pu­po­vac ra­me uz ra­me ne šte­de ri­je­či u osu­di “uli­čar­skog rječ­ni­ka” čel­ni­ka SDP-a. Bra­ni­te­lji tra­že do­go­vor sa sr­bi­jan­skim vlas­ti­ma i iz­ra­ža­va­ju po­što­va­nje de­mo­krat­skom iz­bo­ru sr­bi­jan­skog na­ro­da Alek­san­dru Vučiću dok Mi­la­no­vić, ko­ji za nje­ga ka­že ka­ko za ra­ta ni­je do­la­zio u Hr­vat­sku “tra­ži­ti tar­tu­fe”, za nji­hov je ukus “pre­vi­še na­bri­jan”. U uvri­je­đe­noj BiH za ko­ju je Mi­la­no­vić re­kao da ni­je dr­ža­va već “ve­li­ko sra­nje” jer se ta­mo ne­ma s kim raz­go­va­ra­ti, sla­ve Mi­la­no­vi­ća što ne­ma dla­ke na je­zi­ku, a u Sr­bi­ji nje­gov is­tup ocje­nju­ju, ka­ko dru­ga­či­je, ne­go “us­ta­škim”. I kao šlag na sve na­do­ve­zu­je se ori­gi­nal­na Mi­lan­ka Opa­čić ko­ja je us­t­vr­di­la da je Mi­la­no­vić po­ka­zao svo­ju ve­li­či­nu jer se sas­tao s bra­ni­te­lji­ma ko­ji su ga ru­ši­li. Prem­da se či­ni da je stra­te­gi­ju Mi­la­no­vi­će­va is­tu­pa pred bra­ni­te­lji­ma osmis­lio sam Do­nald Trump, ne umiš­ljaj­mo si, i u Hr­vat­skoj kao i u Ame­ri­ci, ključ­no je pi­ta­nje tko će od tak­ve re­to­ri­ke ima­ti šte­te ili ko­ris­ti? Tu se kri­je i od­go­vor na pi­ta­nje tko je Ju­tar­njem lis­tu dao spor­nu snim­ku. Čak ni to što su Mi­re­la Holy, Đu­ro Glo­go­ški i Dra­go Pr­go­met bi­li žr­tve Mi­la­no­vi­će­vih me­to­da zlo­upo­ra­be ele­men­tar­nog po­vje­re­nja, bra­ni­te­lje ni osvet­nič­ke po­bu­de ili že­lja da ga na­uče de­mo­kra­ci­ji ne oprav­da­va­ju ako su oni da­li taj­nu snim­ku. Po­šte­nje i po­vje­re­nje jed­na je od vred­no­ta ko­ju va­lja po­što­va­ti ra­di se­be i dru­gih. S dru­ge stra­ne, bez ob­zi­ra je­su li u SDP-u zna­li za to, di­le­tan­ti­zam je ako Mi­la­no­vić i tu op­ci­ju ni­je uzeo u ob­zir pri­la­go­đa­va­ju­ći re­to­ri­ku pri­mje­re­ni­je jav­nom sas­tan­ku, a ne po­sve nez­re­lo i neo­te­sa­no. Ar­gu­me­na­ta ima i za op­ci­ju da se Mi­la­no­vić, lo­še pro­cje­nju­ju­ći ko­la­te­ral­nu šte­tu, htio pri­ka­za­ti kao za­štit­nik des­nih in­te­re­sa. Des­ni­ca zbog to­ga ne­će pro­mi­je­ni­ti stav o Mi­la­no­vi­ću ko­ji o nje­mu ima zbog “lex Per­ko­vić”, ći­ri­li­ce u Vu­ko­va­ru i bra­ni­te­lja, ali Mi­la­no­vić od des­ni­ča­re­nja pred bra­ni­te­lji­ma ima ko­ris­ti jer u oči­ma des­ni­ce “od­go­vor­ni, sta­lo­žen i vje­ro­dos­to­jan” An­drej Plen­ko­vić ispada pre­vi­še “svi­len­kast”. U ulju­đe­noj zem­lji ko­ja dr­ži do te­melj­nih de­mo­krat­skih prin­ci­pa i vrijednosti s tak­vom re­to­ri­kom Mi­la­no­vić ne bi imao ni­kak­ve šan­se pos­ta­ti pred­sjed­ni­kom vla­de. No­ble­sse obli­ge! Bi­ti dr­žav­nik, još u zem­lji s ta­ko svje­žom rat­nom po­vi­ješ­ću, obve­zu­je! Ali, u nas su po­li­tič­ke okol­nos­ti i iz­bor­ni sus­tav tak­vi da je za lje­vi­cu je­di­na al­ter­na­ti­va, ona naj­go­ra, ne iz­a­ći na iz­bo­re.

Mo­gu li ga kaz­ni­ti ‘nje­go­vi’

Sto­ga prem­da je Mi­la­no­vić uvri­je­dio, za­bri­nuo i/ili ra­zo­ča­rao svo­je bi­ra­če, pi­ta­nje je ima­ju li oni stvar­ne mo­guć­nos­ti zbog to­ga ga kaz­ni­ti. De­mo­krat­ski sa­vez Sr­ba na svo­me Fa­ce­bo­oku us­t­vr­dio je da je uvri­je­dio i sr­p­ski na­rod u Hr­vat­skoj jer je sr­p­ski rod na­zvao “ša­kom ja­da” pa su ga po­zva­li da se is­pri­ča svo­jim vjer­nim bi­ra­či­ma. Za­klju­či­li su “Gos­po­di­ne Mi­la­no­vi­ću, zvu­či­te i dje­lu­je­te kao pred­sjed­nik HDZ-a, a ne li­be­ral­nog SDP-a”. Ia­ko to što Mi­la­no­vić o dru­gi­ma go­vo­ri na “mu­škim” sas­tan­ci­ma za­tvo­re­ni­ma za jav­nost, sr­bi­jan­ski čel­ni­ci jav­no go­vo­re o Hr­vat­skoj. Sr­bi u po­li­tič­kom vr­hu ni­kad ni­su ima­li ve­ćeg za­štit­ni­ka od Mi­la­no­vi­ća i ni­kad uvjer­lji­vi­je ni­su par­ti­ci­pi­ra­li u vlas­ti. Do da­na od­lu­ke ra­ne uz pra­vi­lan lje­ko­vi­ti tret­man još mo­gu za­ci­je­li­ti.

Na­ža­lost, to je ša­ka ja­da ko­ja već vi­še od 150 go­di­na ne zna bi li iš­li u Ma­ke­do­ni­ju, Voj­vo­di­nu, Bos­nu, Hr­vat­sku, Bu­gar­sku... O SR­BI­JI Vi­dje­li ste od­lu­ku Us­tav­nog su­da. Taj poz­drav je za­bra­njen, gle­daj­te, fuć­ka se me­ni za to... O POZDRAVU ZA DOM SPREM­NI Mi­la­no­vić je ne­ko­li­ko pu­ta po­nav­ljao: “Ja gos­po­da­ra iz­van Hr­vat­ske ne­mam” Des­ni­ca o še­fu SDP-a ne­će pro­mi­je­ni­ti stav na­kon nje­go­va go­vo­ra pred bra­ni­te­lji­ma A što ka­že­te na to da vam os­ta­vim To­mu Me­dve­da za mi­nis­tra bra­ni­te­lja?

O MI­NIS­TRU BRA­NI­TE­LJA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.