Ni­smo ni zna­li da se sas­ta­nak sni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Ni­smo zna­li da se sas­ta­nak sni­ma ni­ti smo ima­li ikak­ve ve­ze s obja­vom snim­ki. Vje­ru­je­mo da su to ne­ke unu­tar­stra­nač­ke bor­be za ko­je valj­da SDP-ov­ci zna­ju za­što ih vo­de. Sma­tra­mo da sve što je pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić re­kao mo­že šte­ti­ti na­šim od­no­si­ma sa su­sje­di­ma – Sr­bi­jom i BiH. Po­li­ti­ča­ri se ne bi tre­ba­li slu­ži­ti tak­vim hu­škač­kim je­zi­kom. Sada je valj­da i jas­ni­je za­što smo na­kon sas­tan­ka s Mi­la­no­vi­ćem iz­jav­lji­va­li da mi ni­smo za di­za­nje ten­zi­ja i ra­to­ve, ne­go za mir, dostojanstvo i di­ja­log – ko­men­ti­rao je Dra­ži­mir Ju­kić, pred­sjed­nik Zbo­ra udru­ga ve­te­ra­na hr­vat­skih gar­dij­skih pos­troj­bi, ko­ji je bio na sas­tan­ku s Mi­la­no­vi­ćem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.