U Eu­ro­pi pa­la pro­da­je no­vih auta, u nas po­ras­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sm)

Eu­rop­sko tr­ži­šte no­vih auto­mo­bi­la u sr­p­nju je za­bi­lje­ži­lo pr­vi pad u zad­nja 34 mje­se­ca. Pro­da­ja auto­mo­bi­la 2,3% je ma­nja ne­go u is­tom raz­dob­lju pret­hod­ne go­di­ne. Na 29 tr­ži­šta ko­je ana­li­zi­ra tvrt­ka Ja­to Dyna­mics do kra­ja ovo­go­diš­njeg sr­p­nja pro­da­no je ukup­no 1,16 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la (la­ni 1,18 mi­li­ju­na). Hr­vat­ska se us­pje­la odu­pri­je­ti ne­ga­tiv­nom tren­du te je i u sr­p­nju za­bi­lje­ži­la 6-pos­tot­ni rast tr­ži­šta no­vih auto­mo­bi­la. Na go­diš­njoj ra­zi­ni hr­vat­ski je rast čak 18,9 pos­to. Do kra­ja sr­p­nja na­ši su vo­za­či ku­pi­li 29.209 auto­mo­bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.