Hr­vat­ski Sr­bi zna­ju što im je na­pra­vi­la čar­ši­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

– Ne mo­gu po­što­va­ti rat­ne hu­ška­če i du­šma­ne hr­vat­skog i sr­p­skog na­ro­da 90-ih Ni­ko­li­ća i Vu­či­ća – ka­zao je šef SDP-a Pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić re­kao je ju­čer u Du­brov­ni­ku da će, pos­ta­ne li pre­mi­jer, blo­ki­ra­ti pre­go­vo­re Sr­bi­je i EU ako ne uki­nu nji­hov za­kon o uni­ver­zal­noj ju­ri­sdik­ci­ji te da ne mo­že su­ra­đi­va­ti i ne­će po­što­va­ti “rat­ne hu­ška­če i du­šma­ne hr­vat­skog i sr­p­skog na­ro­da 90-ih To­mis­la­va Ni­ko­li­ća i Alek­san­dra Vu­či­ća”. Os­vr­nuo se na na­pi­se sr­bi­jan­skih me­di­ja ko­ji ga na­zi­va­ju “us­ta­šom” i “bu­da­lom” na­kon što je u me­di­je dos­pio taj­no sni­man ton­ski za­pis nje­go­va sas­tan­ka s bra­ni­te­lji­ma. – Ni­je pr­vi put da me sr­bi­jan­ski ti­sak na­zi­va bu­da­lom i us­ta­šom. Ako ni­si si­gu­ran gdje si i na­pa­da­ju te Ha­san­be­go­vić, To­mo Ni­ko­lić zva­ni Gro­bar, Alek­san­dar Vu­čić, a sa­da i Plen­ko­vić, ko­ji me ma­lo ra­zo­ča­rao, to se zo­ve si­gu­ran smjer. Ne mo­ram ni­ko­me objas­ni­ti što sam u Hr­vat­skoj na­pra­vio za sta­tus sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne. To su na­ši gra­đa­ni, ima ih ja­ko pu­no u SDP-u, nji­hov je glav­ni grad Zagreb, ne čar­ši­ja, oni zna­ju što su im ti ti­po­vi na­pra­vi­li 90ih go­di­na i ka­ko su ih po­ti­ca­li na po­bu­nu pro­tiv nji­ho­ve hr­vat­ske bra­će i do­mo­vi­ne i ka­ko su užas­nu ci­je­nu pla­ti­li – re­kao je Mi­la­no­vić. – Čar­ši­ja ne­ka pi­še što ho­će, ali hr­vat­ski Sr­bi zna­ju tko im je u po­li­tič­kom smis­lu maj­ka, a tko zla ma­će­ha – do­dao je Mi­la­no­vić. Is­ti­ču­ći da su “čar­ši­ja i oni ko­ji je tre­nu­tač­no pred­stav­lja­ju lju­di ko­ji su 90-ih go­di­na ov­dje si­ja­li mrž­nju i rat i za to ni­su ni­kad od­go­va­ra­li”, za­klju­čio je: – S tim lju­di­ma ne­mam po­tre­bu ni uza­jam­nog po­što­va­nja ni do­brih od­no­sa. Te lju­de na­pros­to mo­ram na­zva­ti pra­vim ime­nom i fas­ci­nant­no je ka­ko se u sve­mu to­me na­šao i HDZ, An­drej Plen­ko­vić, o ko­jem sam go­vo­rio pri­lič­no afir­ma­tiv­no i li­je­po, a ko­ji je za me­ne ju­čer re­kao da se “bes­pri­zor­no ula­gu­jem” i da sam “ka­van­ski di­le­tant”. Tre­ba­lo je pro­ći dva tjed­na da se net­ko tko je pro­veo po­la ži­vo­ta u Bruxel­le­su, uklju­ču­ju­ći i ci­je­li rat, poč­ne ko­ris­ti­ti tak­vim rječ­ni­kom – re­kao je on.

Mi­la­no­vić: Hr­vat­ski Sr­bi zna­ju tko im je maj­ka, a tko zla ma­će­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.