Smjes­ti­li ga u za­seb­nu će­li­ju pa iz re­vol­ta za­pa­lio ma­dra­ce

U po­ža­ru ko­ji je iz­bio u Re­me­tin­cu u če­t­vr­tak na­ve­čer lak­še je oz­li­je­đe­no osam oso­ba. Svi su se na­gu­ta­li di­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Osam oso­ba, a me­đu nji­ma i ma­lo­ljet­nik, lak­še su oz­li­je­đe­ni u po­ža­ru ko­ji je u če­t­vr­tak oko 19 sa­ti iz­bio na če­t­vr­tom odje­lu Okruž­nog za­tvo­ra u Re­me­tin­cu, pri­op­ći­la je PU za­gre­bač­ka. Svi oz­li­je­đe­ni, a me­đu nji­ma i ma­lo­ljet­nik ko­ji je po­žar naj­vje­ro­jat­ni­je skri­vio, na­gu­ta­li su se di­ma. Ma­lo­ljet­ni­ku je po­moć pru­že­na pr­vo u KBC-u Re­bro, na­kon če­ga je pre­ve­zen u Bol­ni­cu za oso­be li­še­ne slo­bo­de. Što se ti­če pre­os­ta­lih oz­li­je­đe­nih, ri­ječ je o pra­vo­sud­nim po­li­caj­ci­ma, od ko­jih je je­dan za­dr­žan na li­je­če­nju, dok su os­ta­li pu­šte­ni na kuć­nu nje­gu. Po­li­ci­ja je pri­op­ći­la da je po­žar iz­bio u jed­noj od za­tvor­skih će­li­ja i da je iz­a­zvan otvo­re­nim pla­me­nom, ne­poz­na­tog iz­vo­ra, no naj­vje­ro­jat­ni­je je ri­ječ o upa­lja­ču. Sum­nja se da je ma­lo­ljet­nik za­pa­lio ma­dra­ce, re­vol­ti­ran ti­me što je pre­mje­šten u za­seb­nu će­li­ju. Ci­je­la si­tu­aci­ja bi­la je po­pri­lič­no dra­ma­tič­na i sa­mo za­hva­lju­ju­ći pri­seb­nos­ti pra­vo­sud­nih po­li­ca­ja­ca, iz­bjeg­nu­ta je ve­ća tra­ge­di­ja. Jer ma­lo­ljet­nik je za­pa­lio ma­dra­ce i za­tvo­rio pro­zo­re, a ci­je­li se za­tvor usko­ro na­pu­nio di­mom, zbog če­ga su eva­ku­ira­na i dva odje­la. Us­to, pra­vo­sud­ni po­li­caj­ci pro­va­li­li su u će­li­ju od­lu­čiv­ši da ne­će če­ka­ti do­la­zak va­tro­ga­sa­ca, či­me su ma­lo­ljet­ni­ku vje­ro­jat­no spa­si­li ži­vot, jer je u tom tre­nut­ku bio bez svi­jes­ti.

Po­li­cij­ski oče­vid u za­gre­bač­kom za­tvo­ru tra­jao je sa­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.