Ušmin­ka­li ces­te, a “za­bo­ra­vi­li” sta­ze pu­ne ru­pa

Naj­go­re je u Ho­ljev­če­voj ave­ni­ji, ogor­če­ni su pje­ša­ci i bi­cik­lis­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - stje­pan.bu­ba­lo@ve­cer­nji.net Stje­pan Bu­ba­lo

Zbog asfal­ti­ra­nja kol­ni­ka u ovo­ljet­nom glan­ca­nju pro­met­ni­ce su za­tva­ra­li, a bu­du li iš­li u sa­na­ci­ju no­gos­tu­pa, mo­rat će opet

Oko 20 mi­li­ju­na ku­na ovo­ga je lje­ta utro­še­no na glan­ca­nje grad­skih pro­met­ni­ca, ali asfal­ti­ra­li su se sa­mo kol­ni­ci, ne i no­gos­tu­pi i bi­cik­lis­tič­ke sta­ze. Po tom su sce­na­ri­ju ra­di­li u Mak­si­mir­skoj, Bu­ko­vač­koj, Pe­tro­voj, Vu­ko­var­skoj...

Struč­nja­ci: Ni­je to is­to

No, naj­go­ri je pri­mjer Ave­ni­ja Ve­ćes­la­va Ho­ljev­ca, za či­je je ure­đe­nje od Ave­ni­je Du­brov­nik do Sla­von­ske utro­še­no pet mi­li­ju­na ku­na, a ia­ko su ra­do­vi tra­ja­li dva tjed­na, pa je pr­vo bio za­tvo­ren za­pad­ni kol­nik, a on­da i is­toč­ni, ni­su asfal­ti­ra­ne sta­ze ko­je su pu­ne ru­pa, po­se­bi­ce na Mos­tu slo­bo­de. Bu­du li ih nak­nad­no sa­ni­ra­li, je­dan od naj­pro­met­ni­jih pra­va­ca opet će mo­ra­ti za­tva­ra­ti. – Sra­mot­no je da ni­su ba­rem po­pu­ni­li ru­pe da se ne stva­ra­ju lok­ve – ka­že Kar­lo Pe­tru­šić, ko­je­ga smo za­tek­li u Ho­ljev­če­voj. Da to ni­je je­di­na pro­met­ni­ca na ko­joj su za­bo­ra­vi­li sta­ze, uvje­rio i Ivi­ca Že­le­zić, ko­je­ga smo su­sre­li na Mos­tu slo­bo­de. – Stal­no sam na bi­cik­lu i nig­dje ni­sam vi­dio da uz ces­tu ob­nav­lja­ju i sta­ze. A kad se vo­zi­te na bi­cik­lu, osje­ti­te sva­ku ru­pu – is­ti­če. Du­go­ro­čan je cilj Gra­da Za­gre­ba, ka­žu u Sin­di­ka­tu bi­cik­lis­ta, da se naj­ma­nje dvi­je tre­ći­ne dnev­nih pu­to­va­nja odvi­ja­ju jav­nim pri­je­vo­zom i bi­cik­li­ma, ali za to bi tre­ba­lo vi­še ula­ga­ti u in­fras­truk­tu­ru. – A svje­do­ci smo da asfal­ti­ra­nje kol­ni­ka naj­češ­će ne pra­ti ob­no­va pje­šač­ko-bi­cik­lis­tič­kih sta­za – is­ti­če Marko Stan­čec iz Sin­di­ka­ta. Pro­met­ni struč­njak Ivan Da­dić pak ka­že da sta­ze ko­ji­ma pro­đe sto­ti­njak bi­cik­lis­ta ni­je po­treb­no ob­nav­lja­ti jed­na­ko čes­to kao kol­ni­ke na ko­ji­ma su ti­su­će vo­zi­la, uklju­ču­ju­ći ka­mi­one i auto­bu­se ko­ji ih za­pra­vo ošte­ću­ju. – No, to ne zna­či da se sta­ze mo­gu za­pus­ti­ti. Njih ni­je po­treb­no ob­nav­lja­ti u ci­je­los­ti, već ih tre­ba obi­la­zi­ti te kr­pa­ti ru­pe i dru­ga ošte­će­nja – na­po­mi­nje Da­dić.

Sa­mo ve­će re­kons­truk­ci­je

U Za­gre­bač­kim ces­ta­ma, iz­vo­đa­ču ra­do­va, is­ti­ču da je nji­hov za­da­tak iz­vr­ši­ti ono što Grad na­ru­či, a to je u ve­ći­ni slu­ča­je­va bio sa­mo kol­nik. U Gra­du pak nes­luž­be­no ka­žu da bi asfal­ti­ra­nje no­gos­tu­pa zah­ti­je­va­lo i za­mje­nu rub­nja­ka, što se iz­vo­di tek kod ve­ćih re­kons­truk­ci­ja. No, do­da­ju da su rad­ni­ci na te­re­nu, ako su uoči­li ve­će ru­pe na sta­za­ma, ošte­će­nja tre­ba­li sa­ni­ra­ti ili pri­ja­vi­ti dru­goj eki­pi jer im to na­la­že ugo­vor o odr­ža­va­nju ko­ji Grad ima s Ces­ta­ma.

Ivi­ca Že­le­zić na Mos­tu slo­bo­de: Mi na dva ko­ta­ča osje­ti­mo sva­ko ošte­će­nje

Ima mjes­ta na ko­ji­ma su go­le­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.