Iz Če­ške doš­li na go­diš­nji od­mor u Ba­ti­no na­se­lje

Brač­ni par ži­vi u Zil­nu gdje je ta­ko­đer pos­to­ja­la tvor­ni­ca Ba­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Omo­gu­će­no im je i da pro­še­ta­ju kru­gom tvor­ni­ce, a brač­ni par je ka­zao ka­ko im je po­sjet Vu­ko­va­ru bio jed­no pre­div­no is­kus­tvo

bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Jit­ka Ba­la­to­va i Jir­ka Ba­lat mla­di su brač­ni par iz Če­ške ko­ji je ove go­di­ne svoj go­diš­nji od­mor že­lio pro­ves­ti druk­či­je. Na­ime, umjes­to na mo­re i slič­na mjes­ta gdje su pro­vo­di­li lje­ta, ove go­di­ne kre­nu­li su u obi­la­zak ze­ma­lja u Eu­ro­pi gdje ži­ve pri­pad­ni­ci če­ške na­ci­onal­ne ma­nji­ne. Na tom pu­tu doš­li su i u Vukovar gdje su os­ta­li odu­šev­lje­ni ka­da su vi­dje­li ku­će u Ba­ti­nom na­se­lju u grad­skoj če­t­vr­ti Bo­ro­vo na­se­lje i objek­te u kru­gu ne­ka­daš­nje tvor­ni­ce Bo­ro­vo. – Mi ži­vi­mo u Zli­nu gdje je ta- ko­đer pos­to­ja­la tvor­ni­ca Ba­ta i na­se­lje na­mi­je­nje­no rad­ni­ci­ma tvrt­ke. U is­tra­ži­va­nju pri­je pu­ta saz­na­li smo i za tak­vu tvor­ni­cu u Vu­ko­va­ru i za na­se­lje. Me­đu­tim, ka­da smo doš­li i sve to vi­dje­li uži­vo, os­ta­li smo odu­šev­lje­ni – ka­že Jir­ka Ba­lat.

“Kao da smo do­ma”

Od­mah na­kon do­la­ska u Vukovar od­lu­či­li su po­sje­ti­ti tvor­ni­cu i pro­še­ta­ti na­se­ljem ka­ko bi se i uži­vo uvje­ri­li u ono što su pro­či­ta­li i do sa­da vi­dje­li sa­mo na fo­to­gra­fi­ja­ma. Usu­sret su im iz­aš­li i iz upra­ve Bo­ro­va ko­ji su im omo­gu­ći­li da pro­še­ta­ju kru­gom tvor­ni­ce. – Zgra­de tvor­ni­ce iden­tič­ne su oni­ma u Zli­nu, sa­mo što su na ovi­ma u Vu­ko­va­ru vid­lji­vi tra­go­vi ra­ta. Is­ti oblik, is­ti pro­zo­ri... Sve je is­to. Još vi­še smo os­ta­li u ču­du ka­da smo uži­vo vi­dje­li ku­će iz Ba­ti­na na­se­lja. Ima­li smo osje­ćaj da se na­la­zi­mo u Zli­nu, a ne u sto­ti­na­ma ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom Vu­ko­va­ru – ka­že Ba­lat. Go­vo­re­ći o sve­mu što su vi­dje­li, nje­go­va su­pru­ga Jit­ka pri­mi­je­ti­la je ka­ko je je­di­na raz­li­ka na ku­ća­ma to što su one u Zli­nu s rav­nim kro­vom, za raz­li­ku od vu­ko­var­skih ko­je su ti­je­kom go­di­na do­bi­le ko­se kro­vo­ve. Pri­mi­je­ti­la je i ka­ko je na­se­lje u Zli­nu ipak dos­ta ve­će, što je i ra­zum­lji­vo s ob­zi­rom na to da je ta­mo i bi­lo sje­di­šte tvor­ni­ce Ba­ta. Ovom pri­li­kom do­dat­no su se upoz­na­li i s po­vi­ješ­ću nas­ta­ja­nja tvor­ni­ce Ba­ta i na­se­lja u Vu­ko­va­ru. – Jed­no pre­div­no is­kus­tvo ko­je nam je po­ka­za­lo ko­li­ko je svi­jet za­pra­vo ma­li – is­tak­nu­la je Jit­ka. Tvor­ni­ca u Zli­nu po­če­la se gra­di­ti 1911. go­di­ne, dok je grad­nja u Vu­ko­va­ru za­po­če­la 30-ih go­di­na proš­lo­ga sto­lje­ća. Di­je­lo­vi ne­ka­daš­nje tvor­ni­ce Ba­ta i da­nas su u funk­ci­ji kao i objek­ti Ba­ti­na na­se­lja. U sklo­pu svo­ga ovo­go­diš­njeg go­diš­njeg od­mo­ra Jir­ka i Jit­ka po­sje­ti­li su Če­šku, Hr­vat­sku, Sr­bi­ju, a put će za­vr­ši­ti u Ru­munj­skoj.

Sve do­ku­men­ti­ra­ju

– Že­li­mo se upoz­na­ti sa ži­vo­tom, kul­tu­rom i tra­di­ci­jom Če­ha ta­mo gdje da­nas ži­ve. U is­to vri­je­me sve do­ku­men­ti­ra­mo i pra­vi­mo pu­no fo­to­gra­fi­ja – za­klju­či­la je Jir­ka Ba­lat.

Je­di­na raz­li­ka iz­me­đu ku­ća u Hr­vat­skoj i Če­škoj je što one u Zli­nu ima­ju rav­ne kro­vo­ve

Na­ci­onal­ne ma­nji­ne Jit­ka Ba­la­to­va i Jir­ka Ba­lat kre­nu­li su u obi­la­zak ze­ma­lja u Eu­ro­pi gdje ži­ve pri­pad­ni­ci če­ške na­ci­onal­ne ma­nji­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.