Or­ban: Pod hit­no tre­ba for­mi­ra­ti voj­sku EU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ma­đar­ski pre­mi­jer Vik­tor Or­ban, za­go­vor­nik po­li­ti­ke za­tvo­re­nih gra­ni­ca pre­ma mi­gran­ti­ma ko­ji do­la­ze s Bli­skog is­to­ka i je­dan od naj­ve­ćih kri­ti­ča­ra nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel, po­zvao je na hit­no for­mi­ra­nje za­jed­nič­ke voj­ske Eu­rop­ske uni­je. Or­ban je is­tak­nuo da je si­gur­nost tre­nu­tač­no naj­ve­ći pri­ori­tet Eu­rop­ske uni­je te da su na pu­tu ja­ča­nja te si­gur­nos­ti za­jed­nič­ke voj­ne sna­ge naj­bo­lja op­ci­ja. Ma­đar­ska je u skla­du sa svo­jom do­sa­daš­njom po­li­ti­kom naj­a­vi­la po­di­za­nje no­ve ži­ča­ne ogra­de na gra­ni­ci pre­ma Sr­bi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.