Treš­nji­na “Ana Frank” na fes­ti­va­lu u Var­ša­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Pred­sta­va GK Treš­nja “Ana Frank” po­zva­na je na Fes­ti­val ži­dov­ske kul­tu­re u Var­ša­vi, u or­ga­ni­za­ci­ji Fon­da­ci­je Sha­lom. Treš­nji­na će “Ana Frank” bi­ti iz­ve­de­na 29. ko­lo­vo­za u ugled­nom var­šav­skom ka­za­li­štu Te­atr Kwa­drat. Pro­du­ci­ra­na toč­no na 70. ob­ljet­ni­cu smr­ti jed­ne od naj­poz­na­ti­jih žr­ta­va ho­lo­ka­us­ta, pred­sta­vi je cilj pro­mo­vi­ra­ti po­ru­ku ko­ju pu­tem svog dnev­ni­ka po­ru­ču­je Ana Frank – po­ru­ku to­le­ran­ci­je i na­de da se po­vi­jest ni­ka­da ne po­no­vi. Fes­ti­val “Sin­ge­ro­va Var­ša­va” okup­lja broj­ne umjet­ni­ke iz ka­za­li­šta, glaz­be, fil­ma i li­kov­ne umjet­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.