Sta­nar BB-a dje­cu iz Čaz­me odveo na mo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Bra­ni­mir Kam­ber pro­da­jom ma­ji­ca ko­ji­ma je pro­mo­vi­rao pje­smu “Mi Ruž­ni” sku­pio je no­vac za lje­to­va­nje dje­ce sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa Hva­le­vri­jed­nu ak­ci­ju or­ga­ni­zi­rao je glu­mac, mo­del i biv­ši sta­nar Big Brot­her ku­će Bra­ni­mir Kam­ber. Na­ime, omo­gu­ćio je da sed­me­ro dje­ce iz Čaz­me bes­plat­no pro­ve­de tje­dan da­na na mo­ru u Vr­si­ma po­kraj Za­dra. Bra­ni­mir objaš­nja­va da je ci­je­la ide­ja kre­nu­la od nje­go­ve pje­sme “Mi Ruž­ni”, ko­ju je po­sve­tio oso­ba­ma s po­te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju. – To je pje­sma o mom pos­lu i o mom hu­ma­ni­tar­nom radu, za­to što sam shva­tio da ve­ći­na lju­di sma­tra bi­lo ko­ga s po­te­ško­ća­ma, s pro­ble­mi­ma u ži­vo­tu, ruž­nim. To nit­ko ne ka­že na glas – ka­zao je Bra­ni­mir. Na­kon iz­la­ska pje­sme iz­ra­dio je i ma­ji­ce s nat­pi­som Mi Ruž­ni za ko­je je po­traž­nja bi­la ve­li­ka i pla­nu­le su za čas. Kam­be­ru je ta­da si­nu­lo da bi bi­lo naj­po­šte­ni­je da no­vac od pro­da­je ma­ji­ca da oni­ma ko­ji ga naj­vi­še tre­ba­ju. Ta­ko je pa­la od­lu­ka da osi­gu­ra smje­štaj i hra­nu na mo­ru za sed­me­ro dje­ce sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa iz Čaz­me. Kam­ber im je pro­na­šao smje­štaj kod obi­te­lji Fi­li­po­vić, Grad Čaz­ma po­bri­nuo se za pri­je­voz, a Bra­ni­mir ih je po­sje­tio ju­čer da bi pro­vje­rio uži­va­ju li na svom lje­to­va­nju u oko­li­ci Za­dra.

ANA GRUICA: Glu­mi­ca je po­bje­gla u SAD na od­mor, toč­ni­je u New York gdje obi­la­zi mu­ze­je, še­će se Cen­tral Par­kom, is­tra­žu­je gas­tro­po­nu­du...

Bra­ni­mir je svra­tio do Vr­sa da vi­di uži­va­ju li dje­ca u od­mo­ru i ne­dos­ta­je li im što­god

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.