Ue­fa mi­je­nja sus­tav kva­li­fi­ka­ci­ja za LP! Na­šem pr­va­ku pre­te­ško

Od se­zo­ne 2018./2019. naj­ja­če eu­rop­ske zem­lje imat će iz­rav­no po če­ti­ri pred­stav­ni­ka u elit­nom na­tje­ca­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Sports - igor.flak@ve­cer­nji.net Igor Flak ZAGREB

Je li od­la­skom Mic­ha­ela Pla­ti­ni­ja iz Ue­fe od­zvo­ni­lo ta­ko­zva­nim ma­lim klu­bo­vi­ma, pr­va­ci­ma iz ze­ma­lja ko­je po ko­efi­ci­jen­tu (či­taj kva­li­te­ti na­tje­ca­nja) ni­su u vr­hu eu­rop­ske no­go­met­ne kva­li­te­te? Zna se da je upra­vo u svom pe­nja­nju na vrh Ue­fi­ne pi­ra­mi­de ne­koć sjaj­ni fran­cu­ski no­go­me­taš upra­vo ta­daš­njom re­for­mom us­pio omo­gu­ći­ti klu­bo­vi­ma po­put za­gre­bač­kog Di­na­ma da nas­tu­pa­ju u tom bo­ga­tom na­tje­ca­nju. Di­na­mo je za­ra­dio 50 mi­li­ju­na eura od na­gra­da ot­kad se ta­kav for­mat pri­mje­nju­je. No, či­ni se da je no­vo Ue­fi­no vod­stvo ipak po­pus­ti­lo pri­ti­sku ve­li­kih i moć­nih klu­bo­va ko­ji su naj­a­vi­li os­ni­va­nje svo­je elit­ne no­go­met­ne li­ge. Bez okri­lja Ue­fe.

Kraj za ma­le klu­bo­ve

No europ­ska no­go­met­na or­ga­ni­za­ci­ja naj­a­vi­la je da će do pro­mje­ne sus­ta­va na­tje­ca­nja u Li­gi pr­va­ka do­ći u se­zo­ni 2018./2019. Na taj na­čin že­le “ti­tra­ti” moć­nim i bo­ga­tim klu­bo­vi­ma te po­sve za­to­mi­ti draž no­go­met­ne igre, uz­bu­đe­nja ko­je do­no­se no­go­met­na iz­ne­na­đe­nja. Na­ime, za­gre­bač­ki Di­na­mo u po­s­ljed­njih je šest go­di­na če­ti­ri pu­ta nas­tu­pao u Li­gi pr­va­ka sa­mo zbog to­ga što mu je to po­pust­lji­vi ždri­jeb do­pus­tio. A to je zna­či­lo da je vo­dio bit­ku s pr­va­ci­ma Aus­tri­je, Dan­ske, Bu­gar­ske, Šved­ske i slič­nih ze­ma­lja. U is­tom je tre­nut­ku Mo­na­co mo­rao jed­ne go­di­ne igra­ti pro­tiv Va­len­ci­je, a dru­ge pro­tiv Vil­lar­re­ala. Ili ovo­tjed­ni pri­mjer ka­da je Por­to iz­ba­cio Ro­mu, a obje bi mom­ča­di ima­le pu­no to­ga za re­ći u Li­gi pr­va­ka. Pre­ma no­vom mo­de­lu kva­li­fi­ka­ci­ja za LP, to­ga vi­še ne­će bi­ti i znat­no će se ote­ža­ti put hr­vat­skom pr­va­ku u “li­gu bo­ga­ta­ša”. U Nyo­nu bi ih po­ku­ša­li za­do­vo­lji­ti ta­ko da naj­ja­čim li­ga­ma vra­te ve­ći broj iz­rav­nih su­di­oni­ka LP-a. Pa bi ta­ko pr­va če­ti­ri sa­ve­za (sa­da su to: Špa­njol­ska, En­gle­ska, Nje­mač­ka, Ita­li­ja) ima­la po če­ti­ri klu­ba u LPu, oni od 5. do 7. mjes­ta dva (Fran­cu­ska, Ru­si­ja, Por­tu­gal), sa­ve­zi od 8. do 12. mjes­ta (Ukra­ji­na, Če­ška, Tur­ska, Švi­car­ska) sa­mo pr­va­ka, dok bi se oni ko­ji za­uzi­ma­ju mjes­ta od 13. do 55. tuk­li kroz kva­li­fi­ka­ci­je. I u ovom tre­nut­ku hr­vat­ski bi se pr­vak upra­vo na­la­zio na toj 13. po­zi­ci­ji.

Pro­fit je naj­važ­ni­ji

U jed­nom tre­nut­ku spo­mi­nja­la se mo­guć­nost da bi Hr­vat­ska ima­la dva pred­stav­ni­ka u pret­ko­li­ma za pla­sman u LP, a u ovom slu­ča­ju

Ju­ve je u po­ja­ča­nja ulo­žio 157,5 mi­li­ju­na eura, Se­vil­la 70 mi­li­ju­na, Lyon 7,5 mi­li­ju­na... Pro­sjek gle­da­nos­ti na Di­na­mo­vim utak­mi­ca u LP-u bio je skrom­nih 15.344 gle­da­te­lja U ovom tre­nut­ku pre­ma ko­efi­ci­jen­tu Hr­vat­ska se na­la­zi na 13. mjes­tu. Ono vo­di sa­mo u Eu­ro­pa li­gu

ne bi ima­li ni­je­dan klub. Već bi pr­vak igrao u Eu­rop­skoj li­gi. Uz naj­a­vu pro­mje­ne for­ma­ta spo­mi­nje se i po­ve­ća­nje na­grad­nog fon­ta za oba europ­ska klup­ska no­go­met­na na­tje­ca­nja. Na taj na­čin Ue­fa že­li ba­rem ma­lo utje­ši­ti ve­ći­nu klu­bo­va ko­ji ni­ka­ko po svo­jem rej­tin­gu, ali i pro­ra­ču­nu ne­će bi­ti u mo­guć­nos­ti iz­bo­ri­ti nas­tup u tom pres­tiž­nom na­tje­ca­nju. No­go­met je odav­no pos­tao je­dan vr­lo, vr­lo uno­san biz­nis u ko­jem sa­mo dio klu­bo­va uži­va. No, to je da­naš­nji­ca u ko­joj je pro­fit pu­no bit­ni­ji od sa­mog spor­ta.

Ako ovo bu­de ko­nač­na od­lu­ka, vi­še ne­ma smis­la da se zo­ve Li­ga pr­va­ka, ne­go bo­ga­ta­ša

Bar­ce­lo­na i Me­ssi vi­še ne­će igra­ti pro­tiv sla­bih su­par­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.