Thi­er­ry Hen­ry no­vi je po­moć­ni tre­ner Bel­gi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sports -

Le­gen­dar­ni Fran­cuz pos­tao je po­moć­nik no­vom bel­gij­skom iz­bor­ni­ku Ro­ber­tu Mar­ti­ne­zu. Thi­er­ry Hen­ry je proš­li mje­sec na­pus­tio Ar­se­nal, gdje je bio tre­ner mom­ča­di do 18 go­di­na, a sa­da je dio bel­gij­skog struč­nog sto­že­ra. - Ov­dje smo ka­ko bi­smo po­mo­gli ra­zvoj ta­le­na­ta ko­je ima­mo. Mo­ra­mo po­dr­ža­va­ti no­go­me­ta­še. Thi­er­ry do­no­si ne­što sa­svim dru­ga­či­je- re­kao je Mar­ti­nez na pred­stav­lja­nju svog sto­že­ra kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca za SP 2018. Bel­gi­ja je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP u sku­pi­ni s BiH, Grč­kom, Es­to­ni­jom, Ci­prom i Gi­bral­ta­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.