Šik na­mje­štaj za otvo­re­no

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Za­nim­lji­vo je da je sav na­mje­štaj vo­do­ot­po­ran, uklju­ču­ju­ći i jas­tu­ke, a pri iz­ra­di ko­ri­šte­ni su naj­bo­lji ma­te­ri­ja­li Ta­li­jan­ski di­zaj­ner i ar­hi­tekt Ro­dol­fo Dor­do­ni kre­irao je ko­lek­ci­ju vrt­nog na­mje­šta­ja za špa­njol­ski brend Ket­tal i odu­še­vio i pu­bli­ku i kri­ti­ku. Ko­lek­ci­ju ka­rak­te­ri­zi­ra­ju for­me s re­tro­pri­zvu­kom te ko­lo­rit u si­vim, ru­ži­čas­tim i na­ran­čas­tim to­no­vi­ma s jed­ne stra­ne, te žu­tim, sme­đim i ze­le­nim s dru­ge. Svi ko­ma­di u ko­lek­ci­ji, od sto­la­ca do so­fa i le­ža­je­va za sun­ča­nje, su vo­do­ot­por­ni. Na­prav­lje­ni su od alu­mi­nij­skih ok­vi­ra s po­vr­ši­nom od ple­te­nih po­li­es­ter­skih niti ko­je pri­do­no­se ot­por­nos­ti na vla­gu. Uz to, u ko­lek­ci­ji se po­jav­lju­ju i ti­ko­vi­na i ka­men kao ma­te­ri­ja­li na po­vr­ši­na­ma sto­lo­va, a uz na­mje­štaj do­la­ze i, ta­ko­đer vo­do­ot­por­ni, ukras­ni jas­tu­ci. Ko­lek­ci­ja je nas­ta­la iz po­tre­be za uži­va­njem na otvo­re­nom bez žr­tvo­va­nja ugo­de, a uz Dor­do­ni­je­va teh­nič­ka rje­še­nja u iz­ved­bi i ugod­nu es­te­ti­ku, ovaj je na­mje­štaj sa­vr­šen za sva­ki vrt. Do­du­še, vlas­ni­ka ma­lo dub­ljeg dže­pa jer naj­ni­ža ci­je­na ko­ma­da s Dor­do­ni­je­vim pot­pi­som iz­no­si 500 eura.

U ko­lek­ci­ji prev­la­da­va­ju njež­ni pas­tel­ni to­no­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.