Pos­to­lim­pij­ska de­pre­si­ja tre­se Ca­ri­oce na­kon ve­li­kog par­tyja

Sve ma­nje i ma­nje gra­do­va bit će volj­no or­ga­ni­zi­ra­ti Olim­pij­ske igre jer to pred­stav­lja ve­li­ko raz­ba­ci­va­nje re­sur­si­ma i ne­ma na­či­na da se ti tro­ško­vi ra­ci­ona­li­zi­ra­ju, pro­cje­nju­je se

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

ZPi­še: Dra­žen Braj­dić avr­šen je naj­ve­ći par­ty na pla­ne­tu, no svi oz­bilj­ni pro­ble­mi zem­lje do­ma­ći­na i da­lje os­ta­ju. Što­vi­še, ako ste ikad in­ten­ziv­no par­ti­ja­li, on­da zna­te da na­kon to­ga do­la­zi ma­mur­luk, a kat­kad i muč­ni­na s po­vra­ća­njem. A baš to mo­glo bi se do­go­di­ti i “Ca­ri­oca­ma”, sa­da ka­da zav­la­da pos­to­lim­pij­ska de­pre­si­ja. Olim­pij­ske igre odr­ža­ne u Rio de Ja­ne­iru već su proš­lost i one ni­su ni­šta uči­ni­le da naj­ve­ća eko­nom­ska kri­za u Bra­zi­lu u po­s­ljed­njih 30 go­di­na pro­đe. Uos­ta­lom, ni­su to ni mo­gle jer su odr­ža­ne usred re­ce­si­je, uz pu­no pri­go­vo­ra lo­kal­nog sta­nov­niš­tva za­što se “pi­je pje­nu­šac i svi­ra glaz­ba dok Ti­ta­nic to­ne”. No, ti is­ti za­ne­ma­ru­ju či­nje­ni­cu da se Bra­zil iz­bo­rio za do­ma­ćins­tvo Iga­ra dok je bio jed­na od naj­br­že ras­tu­ćih svjet­skih ekonomija i da je ta­da mnoš­tvo bi­lo odu­šev­lje­no či­nje­ni­com da će Rio ući u elit­no druš­tvo olim­pij­skih gra­do­va. I da će se­dam go­di­na pos­li­je ci­je­li svi­jet hr­li­ti u Bra­zil. No, ono udar­no što su Igre uči­ni­le za Rio i zem­lju jest da su pri­ka­za­le Bra­zil­ce kao sjaj­ne im­pro­vi­za­to­re, mo­žda i po­naj­bo­lje u ci­je­lom svi­je­tu.

Do­če­ka­ni na nož

Bo­lje i od Gr­ka ko­ji su pri­je 12 go­di­na ima­li slič­nu si­tu­aci­ju s pu­no ne­ga­tiv­nog pu­bli­ci­te­ta uoči Iga­ra. A ni­je­dan do­ma­ćin Olim­pij­skih iga­ra ni­je bio ta­ko do­če­kan na nož od svjet­skih me­di­ja kao što je to Rio. Po­če­lo je s pri­ča­ma o za­ga­đe­nos­ti vo­da na ko­ji­ma će se odr­ža­ti je­dri­li­čar­ska, ves­lač­ka i ne­ka pli­vač­ka na­tje­ca­nja, ilus­tri­ra­nih fo­to­gra­fi­ja­ma sme­ća u mo­ru i obja­va­ma ke­mij­skih ana­li­za o za­tro­va­nos­ti ves­lač­kog je­ze­ra, od­nos­no je­dri­li­čar­ske ma­ri­ne. Po­tom se po­ja­vio fa­moz­ni vi­rus Zi­ka zbog ko­jeg su mno­gi spor­ta­ši odus­ta­li od nas­tu­pa na Igra­ma, a ka­da po­če­le pri­če o vi­so­koj sto­pi ulič­nog kri­mi­na­la, put u Bož­ji grad iz­gle­dao je ne­ki­ma po­put od­la­ska u pre­dvo­rje pak­la. U odus­ta­ja­nju od nas­tu­pa u Ri­ju pred­nja­či­li su naj­bo­lji svjet­ski gol­fe­ri, valj­da odveć raz­ma­že­ni u tom gos­pod­skom spor­tu da bi bo­ra­vi­li u olim­pij­skom se­lu u ko­jem je rang smje­šta­ja od tri zvjez­di­ce ili da bi se bo­ri­li na na­tje­ca­nju na ko­jem se ne mo­že za­ra­di­ti ni­ka­kav no­vac. Čak 112 go­di­na iz­bi­va­nja s OI gol­fe­re je oči­to uči­ni­lo odveć ne­za­in­te­re­si­ra­nim za nad­me­ta­nje s pot­pu­nim ama­ter­skih pred­z­na­kom. U pi­jan­če­va­nju na sa­mim Igra­ma pred­nja­či­li su pak pli­va­či, po­se­bi­ce ame­rič­ki, ko­ji su svo­jim la­ži­ma do­dat­no ocr­ni­li Rio i Bra­zil­ce iz­mis­liv­ši oru­ža­nu pljač­ku. Uči­nio je to tro­fej­ni Ryan Loc­h­te, čo­vjek s 12 olim­pij­skih me­da­lja, ko­ji je pre­ko no­ći osje­tio svu ra­zor­nu moć ne­ga­tiv­nog pu­bli­ci­te­ta jer su mu vr­lo br­zo ot­ka­za­li glav­ni spon­zo­ri Spe­edo i Ralf La­uren. Na­sre­ću, ulič­nih pljač­ki ni­je bi­lo u to­li­kom bro­ju ko­li­ki se oče­ki­vao, ali se i to do­ga­đa­lo. I to je mo­žda, kad se od vo­de nit­ko od olim­pi­ja­ca ni­je otro­vao i kad ko­ma­ra­ca ni­je bi­lo jer je ov­dje ka­len­dar­ska zi­ma, bio naj­ja­či uda­rac Ri­ju kao tu­ris­tič-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.