Po­ljo­pri­vre­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pot­pred­sjed­ni­ca HSS-a ju­čer u Osi­je­ku INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA ANA MA­RI­JA PE­TIN: Tre­ba re­vi­ta­li­zi­ra­ti po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju da bi se za­us­ta­vi­lo is­e­lja­va­nje sa se­la te do­ni­je­ti no­vi za­kon o OPG-ima

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.