Sla­von­ska pu­bli­ka is­kre­na je i otvo­re­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Pr­vi fes­ti­val na kon­ti­nen­tu CMC Sla­vo­ni­ja Fest – CMC 200 ve­če­ras će u tvr­đa­vi Brod, uz broj­ne dru­ge iz­vo­đa­če, nas­tu­pom obi­lje­ži­ti i gru­pa Bu­đe­nje, a fron­t­men Dar­ko Ba­kić ja­ko je sre­tan zbog to­ga. – Ci­je­lom je ben­du dra­go da se po­ja­vio fes­ti­val ko­ji da­je pri­li­ku pop-rock i rock-glaz­bi. Do sa­da su to bi­li uglav­nom fes­ti­va­li za­bav­nog ka­rak­te­ra, a ova­kav pro­fil još ni­smo vi­dje­li pa smo uz­bu­đe­ni što smo i mi dio te pri­če – re­kao je. Osim što ih sve ve­se­li rock-for­mat fes­ti­va­la, Dar­ku se svi­đa jer je za lo­ka­ci­ju oda­bran Slavonski Brod. – To je ro­ker­ski grad, a u ci­je­loj Sla­vo­ni­ji ima­mo pu­no pri­ja­te­lja i pu­bli­ke. A tu pu­bli­ku ap­so­lut­no vo­li­mo jer je otvo­re­na i is­kre­na pa bez raz­miš­lja­nja ka­že što joj se svi­đa, a što ne – go­vo­ri Ba­kić. Osim što je slo­bod­ne tre­nut­ke lje­ta pro­veo u skri­ve­nim ja­dran­skim uva­la­ma u druš­tvu obi­te­lji, dio je pro­veo rad­no na broj­nim kon­cer­ti­ma. – Me­đu os­ta­lim, pri­pre­ma­li smo se na ve­li­kim po­zor­ni­ca­ma svi­ra­ju­ći s Par­nim valj­kom i Ur­ba­nom – ka­že pje­vač i priz­na­je da su za­is­ta do­bro pri­prem­lje­ni i “ušti­ma­ni”.

Gru­pa Bu­đe­nje sprem­na je za ve­če­raš­nji nas­tup u tvr­đa­vi Brod, ka­že fron­t­men Dar­ko Ba­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.