Spor­ting će te­ško pro­tiv Por­to­va za­no­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Sports -

Ni­je Por­to na ra­zi­na­ma kao ne­kad, ali ula­skom u Li­gu pr­va­ka pro­tiv fa­vo­ri­zi­ra­ne Ro­me, sva­ka­ko su naj­a­vi­li po­vra­tak na sta­re sta­ze i za­to ovaj der­bi sa Spor­tin­gom do­la­zi u naj­bo­lje mo­gu­će vri­je­me. Ipak, ia­ko bi su­sret tre­bao bi­ti za­nim­ljiv i obje mom­ča­di bi tre­ba­le za­bi­ti ba­rem po­go­dak, te­ško je za oče­ki­va­ti išta vi­še dd re­mi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.