Sre­tan sam što ću opet igra­ti za Hr­vat­sku

Li­ver­po­olov sto­per vra­ća se u re­pre­zen­ta­ci­ju na­kon što ga je An­te Ča­čić pre­kri­žio zbog ne­pos­lu­ha s po­pi­sa put­ni­ka za Eu­ro

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ne­ven Cvi­ja­no­vić

Pus­ti­mo proš­lost i sve te pri­če. Igram u do­broj for­mi i na­dam se da će se to vi­dje­ti na te­re­nu, da ću do­ka­za­ti da mi je mjes­to u hr­vat­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji

Od­la­zak na der­bi en­gle­ske li­ge iz­no­va je pra­vi do­živ­ljaj. To je zem­lja u ko­joj se no­go­met vo­li, po­štu­je, a pu­bli­ka u sve­mu uži­va sport@ve­cer­nji.net Su­bot­nja ju­tra u sje­ver­nom Lon­do­nu obič­no ni­su ta­ko užur­ba­na, ali ka­da je “lun­c­h­ti­me” der­bi, on­da je to pot­pu­no druk­či­ja pri­ča. Ja sam svo­ju pri­ču po­čeo kla­sič­nim fe­le­rom. Umjes­to vla­kom, na utak­mi­cu sam kre­nuo auto­mo­bi­lom, što me na kra­ju ko­šta­lo ne­što ži­va­ca, ali ka­da sam su­pru­zi ko­ja me vo­zi­la ipak pred­lo­žio da se na­kon utak­mi­ce na­đe­mo u obliž­njem ve­li­kom tr­go­vač­kom cen­tru, u tre­nut­ku je ner­vo­za u autu nes­ta­la. Znam da sam u tom tre­nut­ku za­bio auto- gol, ali ipak je naj­važ­ni­je sti­ći na vri­je­me u bli­zi­nu sta­di­ona Whi­te Hart La­ne. Oz­ra­čje je uobi­ča­je­no no­go­met­no i mo­že­te ga pres­li­ka­ti u bi­lo ko­ji ve­li­ki grad u vri­je­me utak­mi­ce. Na obliž­njim uli­ca­ma pro­da­ju se su­ve­ni­ri, ša­ne­ri se ku­nu da su dre­so­vi ori­gi­na­li, a pe­če­nja­ri da su nji­ho­ve ko­ba­si­ce naj­bo­lje. Ma­ji­ce ni­sam ku­po­vao, de­bre­cin­ku sam pro­bao i, ako je ta naj­bo­lja, bo­lje da da­lje ni­sam ni is­tra­ži­vao.

Fan­tas­tič­na li­ga

Tot­ten­ha­mo­vi na­vi­ja­či, na­rav­no, na svim stra­na­ma, ali ne­uobi­ča­je­no za en­gle­ske pri­li­ke, Li­ver­po­olo­ve go­to­vo da ni­sam ni vi­dio. Oni ko­ji su po­te­gli sa sje­ve­ra En­gle­ske od­mah su spro­ve­de­ni na nji­ho­vu tri­bi­nu. Ja­mes je je­dan od onih ko­ji se hra­bro odvo­jio od os­tat­ka eki­pe i sli­kao is­pred sta­di­ona. Sti­gao je iz Sto­kea i ve­li­ki je Li­ver­po- olov na­vi­jač, pra­ti ih na sva­kom ko­ra­ku. “Ne pro­pu­štam ni­jed­nu utak­mi­cu i zbog to­ga imam dos­ta pro­ble­ma sa su­pru­gom”, go­vo­ri Ja­mes uz odo­bra­va­nje svo­je eki­pe. “Ovu će­mo utak­mi­cu si­gur­no do­bi­ti jer Tot­ten­ham nam od­go­va­ra”. Pi­tam ga ko­li­ko ga ko­šta ova­kav iz­let i ko­li­ko os­ta­je u Lon­do­nu. “Ni­je straš­no, tu sam s druš­tvom, ren­ta­li smo kom­bi, a je­dan od nas ne pi­je i za­du­žen je za vož­nju. Os­ta­je­mo do po­ne­djelj­ka jer ne ra­di­mo zbog praz­ni­ka. Su­pru­ga mi opet ne­će bi­ti za­do­volj­na, ali pos­li­je će­mo o to­me raz­miš­lja­ti” (smi­jeh). Ja­me­sa os­tav­ljam s nje­go­vim slat­kim pro­ble­mi­ma (ne raz­miš­ljam o svo­ji­ma) i sti­žem pred ulaz u klup­ske pros­to­ri­je Tot­ten­ham Hot­s­pu­ra. Sta­di­on je pri­lič­no ru­še­van i ne os­tav­lja ne­ki po­seb­no do­bar do­jam, po­seb­no ako ga gle­da­te

En­gle­zi svo­je vi­ken­de pro­vo­de uz no­go­met. Ko­šta ih, ali uži­va­ju

iz­va­na. Sve dok ne do­đe­te is­pred tri­bi­ne, go­to­vo ni ne zna­te da se na­la­zi­te u bli­zi­ni jed­no­ga od naj­slav­ni­jih lon­don­skih no­go­met­nih zda­nja. No, usko­ro će se i to pro­mi­je­ni­ti. Gaz­da Levy ima i vi­še ne­go do­volj­no nov­ca da iz­gra­di ljep­ši dom svo­jim mi­lje­ni­ci­ma pa su se to­ga pos­la vri­jed­no i pri­hva­ti­li. Obri­si no­vo­ga zda­nja već se na­zi­ru, rad­ni­ci se ne od­ma­ra­ju ni u da­ne utak­mi­ca, a pra­ši­na s gra­di­li­šta go­to­vo da ide u oči su­di­oni­ci­ma der­bi­ja tre­će­ga ko­la naj­skup­lje li­ge svi­je­ta. Na­ime, no­vi se sta­di­on gra­di tik uz pos­to­je­ći, ko­ji će, na­kon što lje­po­ti­ca stu­pi na sce­nu, mo­ra­ti na­pus­ti­ti po­zor­ni­cu i po­ku­nje­no se po­vu­ći u po­vi­jest. Ka­da je no­go­met u pi­ta­nju, u En­gle­skoj sve funk­ci­oni­ra sa­vr­še­no. S akre­di­ta­ci­jom ni­ka­da ne­ma pro­ble­ma, sas­ta­vi sti­žu na vri­je­me, pi­te u press cen­tru svje­že su, i čak i jes­ti­ve. Ne­kad ni­sam bio lju­bi­telj en­gle­ske hra­ne, ali po­la­ko se pri­la­go­đa­vam. I baš neg­dje pri kra­ju utak­mi­ce, jer na ru­čak se ne stig­ne, i ta je pi­ta iz­gle­da­la sa­svim pri­mam­lji­vo. Utak­mi­ca kao utak­mi­ca, ni­šta po­seb­no. Li­ver­po­ol bo­lji u pr­vom di­je­lu, Tot­ten­ham je za­pri­je­tio u dru­gom i pos­ti­gao iz­jed­na­ču­ju­ći po­go­dak. At­mo­sfe­ra ne­vje­ro­jat­na! To je ono što me uvi­jek iz­no­va odu­šev­lja­va kad je en­gle­ski no­go­met u pi­ta­nju.

Spur­si za­ljub­lje­ni u Lu­ku

Sta­di­oni su uvi­jek pre­pu­ni i ima­te osje­ćaj da sva­ki gle­da­telj, ko­li­ko god mlad ili star bio, is­tin­ski ra­zu­mi­je ovu igru. Mo­žda je i za­is­ta ta­ko. Po­kraj me­ne sje­dio je Alex ko­ji ra­di u Tot­ten­ha­mo­voj press služ­bi. Kad sam mu re­kao da sam iz Hr­vat­ske, od­mah smo doš­li do uobi­ča­je­ne te­me Mo­drić – Ćor­lu­ka. “Ne­vje­ro­ja­tan igrač, mis­lim da na tim po­zi­ci­ja­ma ni­kad ni­smo ima­li bo­lje, po­seb­no Mo­drić. Sve bih dao da ga po­nov­no vi­dim u Tot­ten­ha­mo­vu dre­su. Mis­liš da je to mo­gu­će?” Kad sam mu re­kao da ću ga pi­ta­ti pr­vi put kad ga ču­jem ili vi­dim, pos­tao sam Alexov he­roj pa je čak re­kao da će mi omo­gu­ći­ti “je­dan na je­dan” intervju s kim god ho­ću iz Hot­s­pu­ra. Na­rav­no, pos­li­je sam ga po­tra­žio da is­pu­ni obe­ća­nje, ali odjed­nom je u zem­lju pro­pao. Valj­da ću ga pro­na­ći dru­gi put. De­jan Lo­vren, po­vrat­nik u koc­kas­ti dres, baš se ona­ko sr­dač­no os­mjeh­nuo kad me ugle­dao u mixed zo­ni Whi­te Har­te La­nea. – Što ti tu ra­diš? – pi­tao je iz­ne­na­đe­no. Pre­se­lio sam se u En­gle­sku, od­go­va­ram. Bod iz Lon­do­na na kra­ju je za Li­ver­po­ol bio pri­hvat­ljiv. – Mi smo bi­li bo­lji, ali pri­tis­nu­li su nas u dru­gom po­lu­vre­me­nu i us­pje­li iz­jed­na­či­ti. Ta­ko je to u no­go­me­tu. Već u po­ne­dje­ljak Lo­vren će se ja­vi­ti An­ti Ča­či­ću, ko­ji ga na­kon ne­su­gla­si­ca ni­je vo­dio na Eu­ro u Fran­cu­skoj. – Pus­ti­mo proš­lost i sve te pri­če. Sre­tan sam što ću po­nov­no igra­ti za Hr­vat­sku. Igram u do­broj for­mi i na­dam se da će se to vi­dje­ti, da ću do­ka­za­ti da mi je mjes­to u re­pre­zen­ta­ci­ji. Na do­go­vo­re­nom mjes­tu če­ka­la me jed­na­ko do­bro ras­po­lo­že­na su­pru­ga. Ka­ko ka­žu, sva­ka bu­da­la ima svo­je ve­se­lje. Nje­zi­no je sa­mo ne­što ma­lo skup­lje, ali tko sam ja da pri­go­va­ram...

GO­RAN STANZL/ PIXSELL

An­te Ča­čić od­lu­čio je re­ha­bi­li­ti­ra­ti De­ja­na Lo­vre­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.