‘DJED USTAŠA’ I MA­MA ‘VOJ­NI LE­KAR’ OPET SU VAŽNIJI OD NIŽEG PDV-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Pri­je po­čet­ka iz­bor­ne kam­pa­nje mno­gi su ape­li­ra­li da se na ovu druš­tve­nu dra­ma­ti­ku i po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost još ne ras­pi­ru­je i po­li­ti­kant­ska va­tra. Čak su i od glav­nih po­li­tič­kih pro­ta­go­nis­ta sti­za­le naj­a­ve da su svjes­ni oz­bilj­nos­ti sta­nja na­ci­je, pa će is­pus­ti­ti pa­ru iz uho­da­nih iz­bor­nih ma­ši­ne­ri­ja i su­če­lja­va­nja pre­ba­ci­ti na gos­po­dar­ska i pi­ta­nja od sva­kod­nev­ne važ­nos­ti za bi­ra­če. Te su naj­a­ve, da ne­će bi­ti vi­še ide­olo­ških pre­pu­ca­va­nja o “us­ta­ša­ma i par­ti­za­ni­ma”, do­nek­le čak za­bri­nu­le i ana­li­ti­ča­re ko­ji su naj­av­lji­va­li “do­sad­nu i ne­emo­tiv­nu” kam­pa­nju. I do­is­ta, ta­ko je kam­pa­nja i po­če­la, a boj iz­me­đu Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća po­čeo se odvi­ja­ti i oko ra­ču­ni­ca o osob­nom od­bit­ku i ko­li­ko bi ti­me tre­ba­le ras­ti pla­će te o sni­ža­va­nju PDV-a. Su­če­lja­va­nja su, is­ti­na, ma­lo sli­či­la na su­sre­te u udru­zi ano­nim­nih al­ko­ho­li­ča­ra, u ko­ji­ma biv­ši ovis­ni­ci priz­na­ju gri­je­he i otva­ra­ju sr­ca. No, bi­lo je do­volj­no sa­mo jed­no is­kliz­nu­će, to jed­no za­bra­nje­no pi­će da se kam­pa­nja

Ko­ga će “za­ka­či­ti” mi­ro­vi­na u 67., te­že je pi­ta­nje od obi­telj­skih ge­ne­za li­de­ra

opet uru­ši na uta­ba­ne ide­olo­ške i sta­ze vri­je­đa­nja. Kad je Mi­la­no­vić po­seg­nuo za svo­jim “dje­dom us­ta­šom”, pa on­da ne­po­treb­no za tu­đom maj­kom “voj­nim le­ka­rom”, a Plen­ko­vić re­agi­rao, jer u na­šem je druš­tvu sve­ti­nja o maj­ci i da­lje do­mi­nant­na – tre­nu­tač­no se fo­kus kam­pa­nje vra­tio na svo­ju pri­mi­tiv­ni­ju va­ri­jan­tu. Me­di­ji su osje­ti­li to do­li­je­va­nje ulja na va­tru i pre­us­mje­ri­li su i oni bit iz­bor­ne kam­pa­nje na osob­ni su­kob dvo­ji­ce glav­nih li­de­ra. S nes­kri­ve­nom že­ljom da se ova bor­ba Plen­ko­vi­ća i Mi­la­no­vi­ća odr­ži u bar još ne­ko­li­ko run­di. Bez ob­zi­ra na te že­lje, od­go­vor­nost za sro­za­va­nje kam­pa­nje ide na du­šu po­li­tič­kih pro­ta­go­nis­ta jer se oni ni­su po­tru­di­li i na­pra­vi­li su sla­be stra­te­gi­je ko­je bi, da su bi­le pre­ba­če­ne na važ­na ži­vot­na pi­ta­nja, već u star­tu ot­pu­ha­le uvre­de i glu­po ske­ni­ra­nje obi­telj­skog sta­bla su­par­ni­ka. Vra­ti­li su se na po­lje uvre­da jer mis­le da je ta­ko lak­še. Kad bi osje­ća­li bi­lo bi­ra­ča, zna­li bi da su im pi­ta­nja ko­ju će ge­ne­ra­ci­ju “za­ka­či­ti” mi­ro­vi­na u 67. i ko­li­ko će ni­ži PDV i po­re­zi pre­li­ti ku­na u nov­ča­ni­ke važ­ni­ja od obi­telj­skih ge­ne­za li­de­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.