Kaz­ne za ho­da­nje u ku­pa­ćem po uli­ci?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (hš)

DA­VOR SALAJEC in­že­njer

U cr­k­vi ili us­ta­no­vi treba po­kri­ti di­je­lo­ve ti­je­la, ali za­što ne bi u ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma sje­di­li na te­ra­sa­ma?

VLADO KIVAČ umi­rov­lje­nik

Treba kaz­ni­ti one ko­ji u ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma idu u kul­tur­ne ili vjer­ske objek­te. Na uli­ci ne.

INES TURK uči­te­lji­ca

Sla­žem se da ne­ke treba kaž­nja­va­ti. Ku­pa­ći je kos­tim za pla­žu, a drug­dje se va­lja pri­mje­re­no odje­nu­ti.

VJEKOSLAV KUKEC obrt­nik

Ako ku­pa­ći kos­tim ni­je pri­mje­ren ili je iz­van stan­dar­da, tre­ba­lo bi upo­zo­ri­ti, ne i kaz­ni­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.