BDP i u dru­gom tro­mje­se­čju po­ras­tao vi­še od dva pos­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na ZAGREB

Rast gos­po­dar­stva pro­ci­je­ni­lo je osam ma­kro­eko­no­mis­ta u an­ke­ti Hi­ne, DSZ obja­vit će pro­cje­nu do kra­ja mje­se­ca Za­hva­lju­ju­ći ras­tu po­troš­nje, in­dus­trij­ske pro­izvod­nje i inves­ti­ci­ja, kao i do­pri­no­su tu­riz­ma, ma­kro­eko­no­mis­ti pro­cje­nju­ju da je hr­vat­sko gos­po­dar­stvo u dru­gom tro­mje­se­čju po­nov­no po­ras­lo vi­še od 2 pos­to, ali spo­ri­je ne­go u pret­hod­nom kvar­ta­lu. Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku (DZS) obja­vit će kra­jem mje­se­ca pr­vu pro­cje­nu bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da (BDP) u dru­gom tro­mje­se­čju, a osam ma­kro­eko­no­mis­ta ko­ji su su­dje­lo­va­li u an­ke­ti Hi­ne, pro­cje­nju­je u pro­sje­ku da je gos­po­dar­stvo po­ras­lo za 2,3 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne. Nji­ho­ve pro­cje­ne ras­ta kre­ću se u ras­po­nu od 2,1 do 2,5 pos­to. Bit će to već sed­mo tro­mje­se­čje za­re­dom da BDP ras­te, ali spo­ri­je ne­go u pret­hod­nom, ka­da je gos­po­dar­stvo po­ras­lo 2,7 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Ma­kro­eko­no­mis­ti u an­ke­ti Hi­ne na­vo­de da se rast gos­po­dar­stva po­naj­vi­še za­hva­lju­je ja­ča­nju osob­ne po­troš­nje. Na to upu­ću­je us­pon pro­me­ta u tr­go­vi­ni na ma­lo već 22 mje­se­ca za­re­dom, što ni­je za­bi­lje­že­no od ka­da DZS vo­di te po­dat­ke. “Osob­na po­troš­nja ohra­bre­na je do­brim re­zul­ta­ti­ma u tu­ris­tič­koj pred­se­zo­ni i se­zon­skim po­bolj­ša­nji­ma na tr­ži­štu ra­da, a na re­alan ras­po­lo­ži­vi do­ho­dak po­zi­tiv­no utje­če i nas­ta­vak pa­da pro­sječ­nih ci­je­na po­tro­šač­kih do­ba­ra”, na­vo­di je­dan od ma­kro­eko­no­mis­ta. Ja­ča­nje po­troš­nje po­s­lje­di­ca je de­fla­ci­je i ni­skih ci­je­na ener­ge­na­ta. Pre­ma po­da­ci­ma DZS-a, pro­sječ­na ne­to pla­ća iz­no­si­la je za li­panj 5686 ku­na, što je re­al­no 2,4 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom mje­se­cu.

Pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo ras­te već 22 mje­se­ca za­re­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.