Bi­ra­či, od Ban­di­ća mo­že­te oče­ki­va­ti sa­mo hr­pu fon­ta­na

INTERVJU An­ka Mrak-Ta­ri­taš, kan­di­dat­ki­nja Na­rod­ne ko­ali­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra.ma­re­tic-zo­nja@ve­cer­nji.net

HNS-ov­ka vje­ru­je da će Na­rod­na ko­ali­ci­ja ovaj put do­bi­ti ko­ji man­dat vi­še u nje­zi­noj je­di­ni­ci, ali i od­ni­je­ti po­bje­du na ra­zi­ni Hr­vat­ske Pe­tra Ma­re­tić-Žo­nja Vje­ru­je li u iz­bor­ni us­pjeh, ali i ka­ko će do gla­so­va u II. je­di­ni­ci u ko­joj je opet na osmom mjes­tu s ko­jeg u Sa­bor mo­že je­di­no pre­fe­ren­ci­jal­nim gla­so­vi­ma, raz­go­va­ra­li smo s HNS-ovom An­kom Mrak-Ta­ri­taš.

Ovog pu­ta zbog ula­ska HSS-a u li­je­vu ko­ali­ci­ju mo­ra­te do­bi­ti i vi­še od osam ti­su­ća gla­so­va. Mis­li­te li da će­te us­pje­ti?

Za us­pjeh u kam­pa­nji osva­ja­nja man­da­ta pre­fe­ren­ci­jal­nim gla­so­vi­ma tre­ba­te pre­poz­nat­lji­vost na ra­zi­ni ci­je­le iz­bor­ne je­di­ni­ce i ocje­nu ve­ći­ne gra­đa­na ko­ji gla­sa­ju za va­šu lis­tu da baš vi zas­lu­žu­je­te nji­ho­vo po­vje­re­nje. Mo­je is­kus­tvo s proš­lih iz­bo­ra go­vo­ri da to ni­je jed­nos­tav­no, ali da je os­tva­ri­vo. Ovog pu­ta tre­bat će mi vi­še gla­so­va jer oče­ku­jem da će lis­ta do­bi­ti vi­še gla­so­va i man­da­ta. No, na­kon ova tri tjed­na pret­kam­pa­nje vje­ru­jem da mo­gu po­no­vi­ti us­pjeh s proš­lih iz­bo­ra.

Ko­li­ko man­da­ta oče­ku­je­te u II. je­di­ni­ci?

Uvje­re­na sam da Na­rod­na ko­ali­ci­ja ima re­al­ne šan­se osvo­ji­ti se­dam man­da­ta jer ima­mo kva­li­tet­ne kan­di­da­te ko­ji ima­ju is­kus­tva u uprav­lja­nju zem­ljom na svim ra­zi­na­ma. To su us­pješ­ni na­čel­ni­ci op­ći­na, gra­do­na­čel­ni­ci, žu­pan, za­tim biv­ši mi­nis­tri i sa­bor­ski za- stup­ni­ci. Na proš­lim iz­bo­ri­ma za ja­ko ma­lo iz­ma­kao nam je šes­ti man­dat, a ka­da se u jed­nadž­bu do­da i HSS, i sed­mi man­dat pos­ta­je re­alan.

Kon­ku­ren­ci­ja je ja­ka. HDZ u 2. je­di­ni­cu ide s Iva­nom Ma­le­tić, Zlat­kom Ha­san­be­go­vi­ćem, Mi­li­ja­nom Br­ki­ćem.

Dru­gu iz­bor­nu je­di­ni­cu ja­ko do­bro poz­na­jem, znam ka­ko lju­di ov­dje raz­miš­lja­ju i ko­ji ih pro­ble­mi mu­če. Gos­po­đu Ma­le­tić pre­poz­na­je ja­ko ma­lo lju­di u II. je­di­ni­ci i mo­ram priz­na­ti da me iz­ne­na­di­lo to da je HDZ baš nju sta­vio na pr­vo mjes­to. Što se ti­če Ha­san­be­go­vi­ća, mis­lim da po­li­ti­ka ko­ju on zas­tu­pa ne pro­la­zi do­bro na ovom po­dru­čju. On zas­tu­pa ne­pri­hvat­lji­ve sta­vo­ve ko­ji di­je­le hr­vat­sko druš­tvo i zem­lju vra­ća­ju u proš­lost. Za tak­ve po­li­ti­ke bi­ra­či dru­ge iz­bor­ne je­di­ni­ce ne­ma­ju ra­zu­mi­je­va­nja čak i ako su tra­di­ci­onal­ni­jeg svje­to­na­zo­ra. Ov­dje su lju­di pris­toj­ni i to­le­rant­ni pre­ma dru­gi­ma i druk­či­ji­ma. Upra­vo iz HDZ-ove lis­te za II. je­di­ni­cu vi­di se da se u HDZ-u ni­je pu­no to­ga pro­mi­je­ni­lo.

U II. je­di­ni­cu ide i gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić. Ko­ris­ti li funk­ci­ju i tro­ši li no­vac Za­grep­ča­na u svr­hu kam­pa­nje?

G. Ban­dić ci­je­li svoj man­dat i pro­ra­čun Gra­da Za­gre­ba ko­ris­ti za fi­nan­ci­ra­nje svo­je kam­pa­nje za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. To ni­je po­sao ni­ti su to ov­las­ti gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba. Osim to­ga ne­tran­s­pa­rent­no ko­ri­šte­nje grad­skog pro­ra­ču­na do­ve­lo je do broj­nih op­tuž­ni­ca i kaz­ne­nih pos­tu­pa­ka ko­ji su sra­mo­ta za Zagreb. Za­gre­bu je očaj­nič­ki po­treb­na tran­s­pa- rent­nost u uprav­lja­nju gra­dom. Svim gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske ko­ji gle­da­ju u Zagreb kao uzor mo­gu po­ru­či­ti da od Ban­di­ća mo­gu oče­ki­va­ti sa­mo hr­pu ne­po­treb­nih fon­ta­na i pri­rez od 18%. Osim to­ga ne­dav­no sam naj­a­vi­la da će­mo u Za­gre­bu ini­ci­ra­ti otva­ra­nje mu­ze­ja ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja g. Ban­di­ća za ko­ji bi nam tre­ba­la dvo­ra­na ve­li­či­ne Do­ma spor­to­va.

Slo­vi­te za naj­us­pješ­ni­ju Mi­la­no­vi­će­vu mi­nis­tri­cu. Po­bi­je­di­te li i pos­ta­ne­te mi­nis­tri­ca, što će­te ra­di­ti u man­da­tu?

Nas­ta­vi­ti gdje sam sta­la. Po­treb­no je po­kre­nu­ti le­ga­li­za­ci­ju ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re. Ima­mo ces­te, že­ljez­ni­ce, mo­lo­ve, vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­je ko­ji ni­su le­ga­li­zi­ra­ni. To se mo­že na­pra­vi­ti u dvi­je-tri go­di­ne. Tre­nu­tač­no nam to pred­stav­lja oz­bi­ljan pro­blem za priv­la­če­nje sred­sta­va iz fon­do­va EU za pro­jek­te ob­no­ve tak­ve in­fras­truk­tu­re. Po­treb­no je na­pra­vi­ti sta­bil­nu po­li­ti­ku ko­jem bi se re­gu­li­ra­lo si­vo tr­ži­šte naj­ma sta­no­va, a od­mah treba do­ni­je­ti stra­te­gi­ju pros­tor­nog ra­zvo­ja ko­ja je već iz­ra­đe­na, a za­tim dr­žav­ni pros­tor­ni plan. Mo­ra­mo nas­ta­vi­ti ener­get­sku učin­ko­vi­tost u zgra­dar­stvu i po­vu­ći što vi­še nov­ca iz EU za tu na­mje­nu. Ze­le­na grad­nja treba bi­ti hr­vat­ska stra­te­gi­ja. Pe­to je mo­žda i naj­važ­ni­je, a to je na­po­kon obje­di­ni­ti ka­tas­tar i grun­tov­ni­cu. I to ne sa­mo u smis­lu us­kla­đe­nja po­da­ta­ka, ne­go da se pro­vo­di je­dan pos­tu­pak.

Go­vo­ri se i da vaš ko­le­ga Ma­ti­ja Po­sa­vec že­li bi­ti mi­nis­tar i da bis­te vi mo­gli os­ta­ti bez te funk­ci­je...

Ne raz­miš­ljam pre­vi­še o fo­te­lja­ma jer bi to bi­lo pos­tav­lja­nje raž­nja dok je zec još u šu­mi. U pot­pu­nos­ti sam fo­ku­si­ra­na na kam­pa­nju i na cilj da lis­ta Na­rod­ne ko­ali­ci­je os­tva­ri po­bje­du u 2. je­di­ni­ci i Hr­vat­skoj. Po­vje­re­nje se te­ško do­bi­va, a la­ko gu­bi, za­to se ne op­te­re­ću­jem tak­vim na­ga­đa­nji­ma. Ko­le­gu Po­sav­ca po­štu­jem i mis­lim da je us­pje­šan mla­di žu­pan i po­li­ti­čar.

Mis­li­te li da ide­mo pre­ma ve­li­koj ko­ali­ci­ji i bi li u njoj bi­lo mjes­ta i za HNS?

Mis­lim da ide­mo pre­ma po­bje­di Na­rod­ne ko­ali­ci­je i ne mis­lim da će ovi iz­bo­ri re­zul­ti­ra­ti ve­li­kom ko­ali­ci­jom. Ne­ma ni po­tre­be za tim, ali mi kao ko­ali­ci­ja ne­će­mo pris­ta­ti ni na kak­ve ucje­ne i eks­pe­ri­men­te ko­ji­ma smo svje­do­či­li u po­s­ljed­nje vri­je­me. Mis­lim da smo iz proš­lih iz­bo­ra i pos­tiz­bor­nih pre­go­vo­ra svi iz­vuk­li po­uku. HNS je već ta­da imao ja­san stav da u slu­ča­ju ne­ke tri­par­tit­ne Vla­de ide u opor­bu. Stran­ke ili ko­ali­ci­je ko­je os­tva­re naj­ve­ći us­pjeh na ovim iz­bo­ri­ma mo­ra­ju da­ti pre­mi­je­ra i vo­di­ti ovu zem­lju.

IVAN KOVAČIĆ: Treba od­mah pro­gla­si­ti gos­po­dar­ski po­jas na mo­ru. Ako se to ne uči­ni u ro­ku od tje­dan da­na, pre­ki­da­mo su­rad­nju

Što mis­li­te o An­dre­ju Plen­ko­vi­ću?

HDZ je iz­bo­rom g. Plen­ko­vi­ća sa­mo pro­mi­je­nio ce­lo­fan ili čak mo­žda sa­mo onu maš­nu na ce­lo­fa­nu, ali sa­dr­žaj je os­tao is­ti. G. Plen­ko­vić pris­to­jan je i elok­ven­tan po­li­ti­čar i pred­stav­nik jed­ne pris­toj­ne kon­zer­va­tiv­ne op­ci­je kak­va je Hr­vat­skoj po­treb­na. Sa­dr­žaj se do­bro vi­di i iz sas­ta­va kan­di­da­ta na lis­ta­ma, po­seb­no u II. iz­bor­noj je­di­ni­ci. Ne mo­že­te re­ći ovo je no­vi HDZ, ali gla­saj­te za Ha­san­be­go­vi­ća ili Br­ki­ća. Ne mo­že­te re­ći ovo je no­vi HDZ, ali gla­saj­te za Ste­vu Cu­le­ja ko­ji ra­sis­tič­ki vri­je­đa zas­tup­ni­ka rom­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Velj­ka Kaj­ta­zi­ja. Ne mo­že­te re­ći ovo je no­vi HDZ i ima­ti lo­kal­nog stra­nač­kog čel­ni­ka ko­ji fi­zič­ki na­pa­da kan­di­da­ta Mos­ta. Ako je to no­vi HDZ, lo­še nam se pi­še.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.