Or­ga­ni 6-go­diš­nje Bo­ža­ne spa­si­li za­sad dva ži­vo­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne znam ka­ko za­hva­li­ti Bo­ža­ni­nim ro­di­te­lji­ma, ka­že 33-go­diš­nji Vic­ko ko­ji je do­bio dje­voj­či­čin bu­breg i gu­šte­ra­ču Želj­ko An­dri­ja­nić – Ni­je mi sve­jed­no i ne znam ka­ko za­hva­li­ti tim div­nim lju­di­ma, Bo­ža­ni­nim ro­di­te­lji­ma. Vo­lio bih ih upoz­na­ti i re­ći im jed­no ve­li­ko hva­la. Znam da su na­pra­vi­li ne­što ču­des­no. Znam da im ni­je la­ko i ne­ka zna­ju da ću im uvi­jek bi­ti za­hva­lan – ka­zao je Vic­ko Min- do­lje­vić, 33-go­diš­nji Spli­ća­nin sa za­gre­bač­kom adre­som, ko­ji je do­bio bu­breg i gu­šte­ra­ču tra­gič­no stra­da­le šes­to­go­diš­nja­ki­nje iz To­mis­lav­gra­da. Bo­ža­nu Mi­oč auto­mo­bi­lom je us­mr­tio pi­ja­ni 27-go­diš­njak 20. ko­lo­vo­za. Nje­zi­ni ro­di­te­lji Ga­bri­je­la i Jo­sip od­lu­či­li su da­ro­va­ti or­ga­ne svo­je dje­voj­či­ce po­ka­zav­ši ri­jet­ku ple­me­ni­tost u naj­ve­ćoj bo­li ko­ja čo­vje­ka mo­že za­de­si­ti. Je­tru je do­bi­la že­na u ra­nim tri­de­se­ti­ma ko­ja je bo­lo­va­la od ci­ro­ze, a sr­ce i dru­gi bu­breg, za ko­je ni­su pos­to­ja­li adek­vat­ni pri­ma­te­lji, pu­tem Eu­ro­tran­s­plan­ta do­ni­ra­ni su u Nje­mač­ku. Vic­ko od svo­je 11. go­di­ne vo­di te­šku bit­ku s di­ja­be­te­som ko­ji mu je po­s­ljed­njih go­di­na dos­lov­no iz­je­dao or­ga­ne. – Te­ško mi je i znam kak­va je bol u sr­ci­ma Bo­ža­ni­nih ro­di­te­lja. Za­uvi­jek ću im bi­ti za­hva­lan – po­nav­lja Vic­ko. – Hva­la Bo­gu – s olak­ša­njem je proz­bo­rio Jo­sip Mi­oč na­kon što mu je vi­jest da su dje­te­to­vi or­ga­ni po­mo­gli pa­ci­jen­ti­ma u Za­gre­bu

pri­op­ćio dr. Sti­pis­lav Ja­dri­je­vić iz sa­da već le­gen­dar­nog tran­s­plan­ta­cij­skog ti­ma KB-a Mer­kur. Jed­nom od naj­u­gled­ni­jih svjet­skih tran­s­plan­ta­cij­skih ti­mo­va pri­pa­da i dr. Bra­nis­lav Koc­man, oni su za­jed­no oba­vi­li ove ope­ra­ci­je. – Ovo je ne­iz­mjer­no al­tru­is­tič­ki čin ro­di­te­lja. Ja­ko sam dir­nut, po­go­to­vo za­to što je u BiH ja­ko te­ško do­ći do do­no­ra. I že­lim iz­ra­zi­ti du­bo­ku su­ćut ro­di­te­lji­ma, ali i za­hva­li­ti im – re­kao je dr. Sti­pis­lav Ja­dri­je­vić.

Šes­to­go­diš­nja Bo­ža­na Mi­oč tre­ba­la je idu­ćeg tjed­na kre­nu­ti u 1. raz­red

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.