Nje­mač­ka voj­ska tra­ži si­gur­nos­ne pro­vje­re no­va­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svi­jet -

Pos­to­je naz­na­ke da se is­la­mis­ti po­ku­ša­va­ju pri­klju­či­ti nje­mač­kim oru­ža­nim sna­ga­ma ka­ko bi stek­li voj­nu obu­ku i is­ko­ris­ti­li je za na­pa­de u Nje­mač­koj i ino­zem­s­tvu, obja­vi­li su nje­mač­ki me­di­ji. Oru­ža­ne sna­ge zbog to­ga že­le da se no­va­ci pod­vrg­nu si­gur­nos­nim pro­vje­ra­ma voj­ne pro­tu­oba­vje­štaj­ne agen­ci­je, po­čev­ši od sr­p­nja 2017., ka­ko bi se mo­glo br­zo uoči­ti ek­s­tre­mis­te, te­ro­ris­te i kri­mi­nal­ce, pi­še list Welt am Son­n­tag.

Mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mi­ro Ko­vač za ja­ča­nje je su­rad­nje sa su­sje­di­ma

Mer­kel je na uda­ru kri­ti­ka u EU, ali i u sa­moj Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.