TTIP je pro­pao jer ne že­li­mo po­di­la­zi­ti SAD-u

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par

Nje­mač­ki mi­nis­tar gos­po­dar­stva po­ru­čio je da se Eu­rop­ska uni­ja i SAD ni­su us­pje­li usu­gla­si­ti ni o jed­noj toč­ki spo­ra­zu­ma lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net Spo­ra­zum o tran­sa­tlant­skoj tr­go­vi­ni i inves­ti­cij­skom part­ner­stvu iz­me­đu EU i SAD-a, poz­nat kao TTIP, prak­tič­no je pro­pao – iz­ja­vio je nje­mač­ki vi­ce­kan­ce­lar i mi­nis­tar gos­po­dar­stva Sig­mar Ga­bri­el. On je u raz­go­vo­ru za ZDF ka­zao ka­ko su pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju pre­go­vo­ri iz­me­đu Eu­ro­pe i Ame­ri­ke za­vr­ši­li bez pos­ti­za­nja do­go­vo­ra, no nit­ko to ne že­li jav­no priz­na­ti. – Pre­go­vo­ri o TTIP-u su pro­pa­li jer mi Eu­rop­lja­ni ni­smo že­lje­li po­pus­ti­ti zah­tje­vi­ma ko­ji su do­la­zi­li iz SAD-a. U če­tr­na­est kru­go­va pre­go­vo­ra ni­smo se mo­gli do­go­vo­ri­ti ni o jed­noj toč­ki. Mo­je je miš­lje­nje da se u ovom slu­ča­ju ni­je ra­di­lo o fer po­nu­di i za­šti­ti slo­bod­ne tr­go­vi­ne – ka­zao je Ga­bri­el. Pod­sje­ti­mo, TTIP je za­miš­ljen kao inves­ti­cij­ski spo­ra­zum za 21. sto­lje­će, ko­ji je fo­ku­si­ran na us­kla­đi­va­nje pro­pi­sa i stan­dar­da, sma­nji­va­nje ba­ri­je­ra na pla­nu inves­ti­ci­ja, na omo­gu­ća­va­nje pris­tu­pa vla­di­nim ugo­vo­ri­ma, ali i na za­šti­tu pra­va po­tro­ša­ča. Me­đu­tim od­mah na­kon po­čet­ka pre­go­vo­ra s obje stra­ne Atlan­ti­ka ras­tao je ot­por pre­ma ovom spo­ra­zu­mu jer su kri­ti­ča­ri iz­ra­zi­li oz­bilj­ne sum­nje u ko­ris­ti otvo­re­ni­je i slo­bod­ni­je tr­go­vi­ne iz­me­đu EU i SAD-a.

RE­UTERS

Teh­nič­ki pre­mi­jer špa­njol­ske vla­de uoči gla­sa­nja u par­la­men­tu

TTIP je iz­a­zvao bur­ne pro­s­vje­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.