Wel­ls Far­go kaž­njen jer kli­jen­te ni­je upo­zo­rio na dug

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mšu)

Čak 8000 kli­je­na­ta ni­je na vri­je­me do­bi­lo oba­vi­jest o to­me da za pla­ća­nje hi­po­te­ke ima­ju kra­ći rok Ame­rič­ka hi­po­te­kar­na ku­ća Wel­ls Far­go pla­tit će čak 3,5 mi­li­ju­na do­la­ra kaz­ne jer ni­je na vri­je­me oba­vi­jes­ti­la 8000 kli­je­na­ta ko­ji su ima­li pro­ble­me s ot­pla­tom svo­jih hi­po­te­kar­nih kre­di­ta o skra­ći­va­nju vre­men­skog pe­ri­oda u ko­jem mo­ra­ju pod­mi­ri­ti svo­je obve­ze. Ta­ko će sva­ki od duž­ni­ka do­bi­ti oko 440 do­la­ra od­šte­te zbog po­gre­ške pro­uz­ro­če­ne pa­dom sus­ta­va. Wel­ls Far­go na su­du je pris­tao po­pra­vi­ti svo­ju po­gre­šku i iz­vr­ši­ti po­vra­te po­go­đe­nim vlas­ni­ci­ma ne­kret­ni­na ko­ji ukup­no iz­no­se 3,45 mi­li­ju­na do­la­ra. Dio je to ve­će tuž­be pro­tiv hi­po­te­kar­ne ku­će, a iako je ri­ječ o ma­loj po­bje­di, pre­su­da otva­ra pre­se­dan ko­ji duž­ni­ci u SAD-u mo­gu ko­ris­ti­ti pro­tiv ba­na­ka u svim bu­du­ćim ko­ris­nič­kim spo­ro­vi­ma.

Sva­ki će od duž­ni­ka u pro­sje­ku bi­ti obe­šte­ćen za 440 do­la­ra što je ma­la po­bje­da za po­tro­ša­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.