Pa­la pro­da­ja Pra­de pr­vi put na­kon 2011. go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mšu)

Pra­da je obja­vi­la pad pri­ho­da od 15 pos­to pa ta­ko ta­li­jan­ski luk­suz­ni brend u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne ima 1,55 mi­li­jar­di eura pro­me­ta. U Ki­ni je pro­met te kom­pa­ni­je pao za vi­še od 20 pos­to. Ci­je­la in­dus­tri­ja luk­suz­ne ro­be su­oči­la se s pa­dom pro­me­ta, ali Pra­da je naj­ja­če po­go­đe­na. Tor­bi­ce su joj pre­sku­pe, a mo­ra i mo­der­ni­zi­ra­ti di­zajn, po­ru­ču­ju ana­li­ti­ča­ri Pra­di ko­ja se pak pro­tiv pa­da pro­da­je pla­ni­ra bra­ni­ti ja­ča­njem onli­ne pro­da­je i ja­čim su­dje­lo­va­njem na druš­tve­nim mre­ža­ma. Kom­pa­ni­ja je is­tak­nu­la da je 2016. go­di­na pre­okre­ta za Pra­du i da se ta­li­jan­ski brend vra­ća svo­jim ko­ri­je­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.