No­vac je je­di­na ide­olo­gi­ja u ne­prav­noj dr­ža­vi

Zna­ko­vi­to je da se Is­tra i IDS nig­dje ne spo­mi­nju oko naj­no­vi­je afe­re po­ve­za­ne s Hypo ban­kom. U me­di­ji­ma se po­nov­no ra­z­vla­če ve­ze po­li­ti­ča­ra s tom ban­kom, sad su u pr­vom pla­nu Vresk i Mla­kar, HSS i HDZ, za­hva­lju­ju­ći aus­trij­skom su­du. A što je s oni­ma iz I

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zvonimir Des­pot

Još kad je bio mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va To­mis­lav Ka­ra­mar­ko u ku­lo­ari­ma je znao go­vo­ri­ti da bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la još ni­je preš­la Uč­ku. Htio je za­pra­vo re­ći da po­li­ci­ja i pra­vo­su­đe još ni­su odra­di­li svoj po­sao u Is­tri, po­gla­vi­to u IDS-u, u vri­je­me kad se u os­tat­ku Hr­vat­ske bru­ji­lo o bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la. O to­me je bru­ji­la i nje­go­va stra­nač­ka še­fi­ca i pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor. Naj­ve­ći pli­jen te bor­be bio je Ivo Sa­na­der ko­ji je pao kao zre­la kru­ška. Či­nje­ni­ca je da je Ka­ra­mar­ko po­ti­ho go­vo­rio, ali ni­šta ni­je na­pra­vio. Či­nje­ni­ca je da ni za man­da­ta Ja­dran­ke Ko­sor, a on­da i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća IDS ni­je ni okrz­nut ne­kom is­tra­gom, ot­kri­ve­nim slu­ča­jem... Upra­vo su­prot­no, svi ga­la­me da je Is­tra re­gi­ja ko­ja treba bi­ti pri­mjer os­tat­ku Hr­vat­ske! Do­is­ta, kra­san pri­mjer ako slu­ša­mo ot­pad­ni­ka IDS-a Da­mi­ra Ka­ji­na ko­ji već du­lje vri­je­me ot­kri­va tam­nu stra­nu vla­da­nja IDS-a u Is­tri, onu za ko­ju se zna, ali se o njoj jav­no ne go­vo­ri, onu ko­ja je jav­na taj­na i za či­je raš­čiš­ća­va­nje ne­ma po­li­tič­ke vo­lje nig­dje, ni lo­kal­no, ni na­ci­onal­no. Ka­ko će bi­ti vo­lje ako su po­li­ci­ja

U Aus­tri­ji je objav­ljen niz čla­na­ka i knji­ga na ovu te­mu, s kon­kret­nim ime­ni­ma s hr­vat­ske stra­ne ko­ja su umi­je­ša­na u tko zna kak­ve sve mal­ver­za­ci­je s Hypo ban­kom, a kod nas se to pre­šu­ću­je, cen­zu­ri­ra, ne objav­lju­je

i DORH u Is­tri pod kon­tro­lom IDS- a? Ka­ko će bi­ti po­li­tič­ke vo­lje ako i SDP-u i HDZ-u treba IDS za po­li­tič­ku tr­go­vi­nu? A IDS tr­gu­je sa svi­ma, ni­je nji­ma bit­na ide­olo­ška pot­ka, iako se vo­le svr­sta­va­ti uz SDP jer su an­ti­fa­šis­ti. Ali bo­me ni­su ni­šta ma­nje tr­go­va­li ni s HDZ-om, ma­kar im smr­di na us­taš­tvo. Pa ko­li­ko je pu­ta u Is­tri obje­ruč­ke do­če­ka­na Ja­dran­ka Ko­sor? Ili u no­vi­je vri­je­me pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve, po­tek­la iz to­li­ko omra­že­nog HDZ-a, a pred njom sa­mo da ne stav­lja­ju cr­ve­ni te­pih? Niz op­tuž­bi ko­je Ka­jin iz­no­si već du­lje tre­ba­le bi bi­ti do­volj­na pod­lo­ga da se po­kre­ne sve­obu­hvat­na is­tra­ga pro­tiv IDS-a i nje­go­vih čel­ni­ka, ali i ne sa­mo pro­tiv njih, ne­go pro­tiv sve mre­že ko­ja je u Is­tri is­pre­ple­te­na u po­s­ljed­njih dva­de­se­tak go­di­na. Ma već či­nje­ni­ca da IDS do­lje ne­do­dir­lji­vo vla­da to­li­ko go­di­na zvo­ni na uz­bu­nu jer je sa­svim pri­rod­no da u tak­voj sre­di­ni s tak­vim du­go­go­diš­njim vod­stvom iza za­vje­se mo­ra bi­ti pu­no to­ga što iz­la­zi iz ok­vi­ra za­ko­na. Ta­ko je zna­ko­vi­to da se Is­tra i IDS nig­dje ne spo­mi­nju oko naj­no­vi­je afe­re po­ve­za­ne s Hypo ban­kom. U me­di­ji­ma se po­nov­no ra­z­vla­če ve­ze po­li­ti­ča­ra s tom ban­kom, sad su u pr­vom pla­nu Vresk i Mla­kar, HSS i HDZ, za­hva­lju­ju­ći aus­trij­skom su­du. A što je s oni­ma iz IDS-a? Ali i iz SDP-a? Ta­man pos­la da su svi ne­vi­ni. Hypo ban­ka onaj je to­li­ko po­tre­ban i že­ljen fil­tar na ko­je­mu pro­la­zi ili pa­da prav­na dr­ža­va. Hypo ban­ka go­di­na­ma je bi­la po­jam za hr­pe ne­za­ko­ni­tos­ti, za pra­nje nov­ca, za ko­rup­ci­ju, kri­mi­nal sva­ke vr­ste u ko­ji su bi­li uklju­če­ni mno­gi iz hr­vat­skog po­li­tič­kog i druš­tve­nog ži­vo­ta, mno­gi poz­na­ti jav­nos­ti, ali još vi­še njih či­ja su ime­na ma­nje poz­na­ta, a u po­za­di­ni su vo­di­li igru. Svi­ma nji­ma ni da­nas ni­ka­ko ni­je u in­te­re­su da se doz­na pra­va is­ti­na i da kaž­nje­ni bu­du svi ko­ji su se ogri­je­ši­li o za­kon. Sve je to još je­dan do­kaz vi­še da je u Hr­vat­skoj prav­na dr­ža­va vi­še mit, a ma­nje stvar­nost, da je u nas sve is­po­li­ti­zi­ra­no i is­pre­mi­je­ša­no raz­li­či­tim in­te­re­si­ma po­je­di­na­ca i gru­pa­ci­ja ko­ji ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze s na­ci­onal­nim, dr­žav­nim in­te­re­si­ma, ne­go su ti in­te­re­si bi­li i os­ta­li po­dre­đe­ni sa­mo vlas­ti­tom dže­pu i odr­ža­va­nju po­zi­ci­ja mo­ći! U to­me ne­ma ni­kak­ve ide­olo­gi­je, jer je ide­olo­gi­ja svi­ma tak­vi­ma sa­mo no­vac! Ka­ko je mo­gu­će da se u Aus­tri­ji o to­me da­le­ko vi­še pi­še ne­go kod nas? Ka­ko je mo­gu­će da se sa­mo u Aus­tri­ji vo­de sud­ski pos­tup­ci, is­tra­ge, a kod nas se one sa­mo pre­li­ju, us­to i bez po­seb­nih re­ak­ci­ja dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja? U Aus­tri­ji je objav­ljen niz čla­na­ka i knji­ga na ovu te­mu, s kon­kret­nim ime­ni­ma s hr­vat­ske stra­ne ko­ja su umi­je­ša­na u tko zna kak­ve sve mal­ver­za­ci­je s Hypo ban­kom, a kod nas se to pre­šu­ću­je, cen­zu­ri­ra, ne objav­lju­je? Na­rav­no, za­to što je do­bar dio tih lju­di još uvi­jek na po­zi­ci­ja­ma na ko­ji­ma mo­gu sto­pi­ra­ti in­for­ma­ci­je i pro­ce­se ko­ji bi iš­li pro­tiv njih. Za­to je sa­mo flo­sku­la, i sa­mo flo­sku­la, kad na­ši po­li­ti­ča­ri na­ma pro­da­ju pri­ču o prav­noj dr­ža­vi. Ona je sa­mo na pa­pi­ru, a obič­ni je gra­đa­ni ne osje­te, dok su ka­pi­tal­ci naj­češ­će za­šti­će­ni kao lič­ki med­vje­di, osim kad se od­lu­či da ne­ko­ga od njih va­lja od­stri­je­li­ti. Ta­da prav­na dr­ža­va nas­tu­pa u pu­nom obuj­mu, pa čak i pre­rev­nom. A IDS go­di­na­ma vo­di po­li­ti­ku ko­ja ši­ri mrž­nju pre­ma Za­gre­bu. Mo­žda i za­to, ako jed­nom do­lje usko­či USKOK, da se obra­ne u sti­lu ka­ko je ri­ječ o us­ta­škom USKOK-u pro­tiv po­šte­nih is­tar­skih an­ti­fa­šis­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.