NAJ­VE­ĆI BJEGOVI IZ ZA­TVO­RA

Še­fo­ve za­tvo­ra uvje­rio je da je taj­ni in­s­pek­tor ko­ji is­tra­žu­je uvje­te u ka­za­ma­ti­ma pa su ga pus­ti­li na slo­bo­du

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Mar­ti­na Bu­to­rac mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net

Pre­ma nje­go­vu je uz­bud­lji­vom ži­vo­tu na­pi­sa­na knji­ga, a film “Uhva­ti me ako mo­žeš” re­ži­rao je ve­li­ki Ste­ven Spi­el­berg

Pre­ma nje­go­vu ži­vo­tu na­pi­sa­na je knji­ga, snim­ljen film­ski hit “Uhva­ti me ako mo­žeš” (“Cat­ch Me If You Can” ) ko­ji je re­ži­rao ve­li­ki Ste­ven Spi­el­berg s hol­lywo­od­skom zvi­jez­dom Le­onar­dom DiCa­pri­jem u glav­noj ulo­zi, a je­dins­tven ži­vo­to­pis bio je i te­ma pred­sta­ve na Bro­adwayu te po­pu­lar­ne te­le­vi­zij­ske se­ri­je. Osim nje­go­va na­či­na ži­vo­ta, spe­ci­fi­čan je bio i na­čin na ko­ji je le­gen­dar­ni ame­rič­ki pre­va­rant i kri­vo­tvo­ri­telj Frank Abag­na­le (68) po­bje­gao iz za­tvo­ra na­kon što je osu­đen na ukup­no dva­na­est go­di­na za­tvo­ra.

Pr­vo je pre­va­rio oca

Na­ime, Abag­na­le je na­sa­ma­rio upra­vu za­tvo­ra uvje­riv­ši ih da on us­tva­ri is­tra­žu­je njih pa su mu bez ikak­vog pro­ble­ma ši­rom otvo­ri­li vra­ta za­tvo­ra ka­ko bi se ra­di kon­zul­ta­ci­ja sas­tao s agen­tom iz FBI-ja i, na­rav­no, nes­tao u ne­poz­na­tom smje­ru. Glu­mi­ti za­tvor­skog in­s­pek­to­ra Abag­na­leu ni­je bio ni­ka­kav pro­blem bu­du­ći da je do svo­je 20. vr­lo uvjer­lji­vo glu­mio bro­ke­ra, li­ječ­ni­ka, dr­žav­nog tu­ži­te­lja i pre­da­va­ča na fa­kul­te­tu. Pr­va žr­tva do­miš­lja­tog Abag­na­lea bio je nje­gov vlas­ti­ti otac ko­jeg je na­sa­ma­rio sa sve­ga 15 go­di­na. Na­ime, otac mu je dao kar­ti­cu za ben­zin, a on je njo­me ku­po­vao gu­me, ba­te­ri­je i dru­gu opre­mu za auto­mo­bil te po­tom pre­pro­da­vao pro­laz­ni­ci­ma. No­vac je, na­rav­no, za­dr­žao za se­be, a ocu je na­pra­vio dug na kar­ti­ci od 3400 do­la­ra. Na­kon to­ga pre­šao je na pri­je­va­re s če­ko­vi­ma i tu je pos­tao pra­vi maj­stor. Na­ime, ka­da je imao 16 go­di­na, ro­di­te­lji su mu se ra­zve­li, a Abag­na­le je po­bje­gao od ku­će. Če­kov­na knji­ži­ca bi­la je jed­na od ri­jet­kih stva­ri ko­je je po­nio iz ro­di­telj­skog do­ma. U po­čet­ku su ti če­ko­vi ima­li po­kri­će, no ka­da mu je po­nes­ta­lo nov­ca, Abag­na­le je mo­rao smis­li­ti ka­ko će ga na­mak­nu­ti. Pri­ja­te­lji su mu čes­to go­vo­ri­li da ima ta­ko sa­mo­uvje­re­no dr­ža­nje da je u sta­nju uše­ta­ti se u ban­ku u cen­tru Man­hat­ta­na i da će bez pro­ble­ma unov­či­ti bi­lo ka­kav ček. – Ka­da bi mi po­nes­ta­lo nov­ca, jed­nos­tav­no bih nas­ta­vio is­pi­si­va­ti če­ko­ve – objas­nio je Abag­na­le na jed­nom pre­da­va­nju ka­ko je pos­tao je­dan od naj­poz­na­ti­jih pre­va­ra­na­ta s če­ko­vi­ma. Us­pio je za­ra­di­ti vi­še od 2,5 mi­li­ju­na do­la­ra kri­vo­tvo­riv­ši če­ko­ve u 26 ze­ma­lja. Abag­na­le ni­je pro­pu­štao ni­ti jed­nu pri­li­ku za za­ra­du pa je ta­ko jed­nom pri­li­kom pri­mi­je­tio ka­ko zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je i rent-acar tvrt­ke svo­je dnev­ne utr­ške spre­ma­ju u vre­će i de­po­ni­ra­ju u pre­tin­ce u zra­ko­plov­nim lu­ka­ma. Do­miš­lja­ti Abag­na­le na pre­ti­nac je sta­vio nat­pis da ni­je u funk­ci­ji te da se no­vac pre­da­je ču­va­ru. A čuvar je, na­rav­no, bio sam Abag­na­le. Ubr­zo je po­čeo i s ka­ri­je­rom laž­nog pi­lo­ta jer je že­lio le­tje­ti bes­plat­no po ci­je­lo­me svi­je­tu. Na pri­je­va­ru se do­mo­gao pi­lot­ske uni­for­me, laž­ne is­kaz­ni­ce i put do pi­lot­ske ka­bi­ne bio mu je otvo­ren. Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, do svo­je 18. go­di­ne odra­dio je vi­še od 250 le­to­va i obi­šao 26 ze­ma­lja. Na­kon što je za­ma­lo uhi­ćen, kao svo­ju idu­ću ka­ri­je­ru oda­brao je onu li­ječ­nič­ku. Go­to­vo go­di­nu da­na pre­tva­rao se da je pe­di­ja­tar u jed­noj bol­ni­ci u Ge­or­gi­ji, no ipak je odus­tao shva­tiv­ši da svo­jom ulo­gom li­ječ­ni­ka ugro­ža­va ljud­ske ži­vo­te. Na pri­je­va­ru se za­pos­lio i kao prav­nik u dr­žav­nom tu­ži­telj­stvu Lo­uisi­ane u ko­jem su mu po­vje­ro­va­li da je pra­vo za­vr­šio na Har­var­du. Iza re­še­ta­ka je pr­vo za­vr­šio u Fran­cu­skoj 1969., a nje­go­vo iz­ru­če­nje tra­ži­lo je čak 12 ze­ma­lja. Na­kon fran­cu­skog za­tvo­ra u gra­du Per­pig­na­nu, iz­ru­čen je Šved­skoj. Slje­de­će na re­du bi­lo je slu­že­nje kaz­ne u Ita­li­ji, no bu­du­ći da Abag­na­le ni­je imao va­lja­nu pu­tov­ni­cu, de­por­ti­ran je u SAD. Ta­da je pr­vi pu­ta us­pio po­bje­ći i to u zrač­noj lu­ci JFK pri­je ne­go što je pre­dan ame­rič­kim vlas­ti­ma. Iz svog se­fa u ban­ci uzeo je 20.000 do­la­ra, sjeo je na vlak za Mon­tre­al odak­le je na­mje­ra­vao po­bje­ći u Bra­zil. Me­đu­tim, uhi­ti­li su ga ka­nad­ski po­li­caj­ci i pre­da­li ame­rič­kim ko­le­ga­ma. Dok su ga 1971. tran­sfe­ri­ra­li u fe­de­ral­ni za­tvor u Atlan­ti ka­ko bi od­s­lu­žio 12-go­diš­nju kaz­nu, vlas­ti su na­pra­vi­le ne­vje­ro­ja­tan pro­pust – u kaz­ni­oni­cu ni­su pos­la­le ni­kak­vu do­ku­men­ta­ci­ju o Abag­na­leu, a to je bi­la pri­li­ka ko­ju taj le­gen­dar­ni pre­va­rant ni­je mo­gao pro­pus­ti­ti. Sve u za­tvo­ru uvje­rio je da je on za­pra­vo taj­ni in­s­pek­tor ko­ji je uba­čen u za­tvor ka­ko bi is­tra­žio ka­kav tret­man ima­ju za­tvo­re­ni­ci, od­nos­no ka­ko se pre­ma nji­ma od­no­se za­tvor­ski ču­va­ri.

Glu­mio je taj­nog agen­ta

S ob­zi­rom na svo­je umi­je­će pre­tva­ra­nja, to mu ni­je bio ni­ka­kav pro­blem. Ne­ko­li­ko tje­da­na us­pješ­no je glu­mio taj­nog agen­ta uži­va­ju­ći raz­ne pov­las­ti­ce unu­tar za­tvor­skog kru­ga, a za to vri­je­me nje­gov je bli­ski pri­ja­telj, ko­jeg je u svo­joj knji­zi na­zvao Je­an Se­bring, iz­ra­dio dvi­je po­sjet­ni­ce – jed­nu za­tvor­skog in­s­pek­to­ra i jed­nu agen­ta FBI-ja. Za to je kao pred­lo­žak is­ko­ris­tio po­sjet­ni­cu ko­ju mu je pri­je dao agent FBI-ja Joe Shea ka­ko bi mu dao ko­ris­ne in­for­ma­ci­je o ta­da tra­že­nom bje­gun­cu. Us­pio ih je kri­šom da­ti Abag­na­leu, ko­ji je po­tom od za­tvor­skih ču­va­ra za­tra­žio hi­tan sas­ta­nak s FBI-jem, pru­ža­ju­ći im laž­nu pod­sjet­ni­cu svog part­ne­ra. Ka­da su za­tvor­ski ču­va­ri na­zva­li broj s po­sjet­ni­ce, ja­vio im se va­ra­li­čin pri­ja­telj ko­ji je, na­rav­no, po­t­vr­dio sas­ta­nak. Ču­va­ri su pus­ti­li Abag­na­lea da se iz­van za­tvor­skih zi­di­na na­krat­ko na­đe s na­vod­nim ko­le­gom i ta­da mu se iz­gu­bio sva­ki trag. Ipak, ubr­zo je za­vr­šio iza re­še­ta­ka te je pre­ba­čen u fe­de­ral­ni za­tvor u Atlan­ti na slu­že­nje kaz­ne. U za­tvo­ru je Abag­na­le pro­veo sve­ga pet go­di­na, a ta­da je do­bio po­nu­du ko­ju ni­je mo­gao od­bi­ti. FBI je oči­to shva­tio ka­ko im je Abag­na­le ko­ris­ni­ji ako ga pri­do­bi­ju da ra­di za njih i od ta­da ne­kad oko­rje­li pre­va­rant već 40 go­di­na us­pješ­no su­ra­đu­je s FBI-jem. Stvo­rio je ka­ri­je­ru us­pješ­nog kon­zul­tan­ta za si­gur­nost, a za­ra­đu­je i dr­že­ći pre­da­va­nja o svom neo­bič­nom ži­vot­nom pu­tu.

U za­tvo­ru je pro­veo pet go­di­na, a za­tim je FBI shva­tio da im je ko­ris­ni­ji ako ga za­pos­le Na­kon kri­mi­nal­ne proš­los­ti stvo­rio je us­pješ­nu ka­ri­je­ru sa­vjet­ni­ka za si­gur­nost

Ne­ka­da pre­va­rant i kri­vo­tvo­ri­telj, Frank Abag­na­le (68) da­nas pu­tu­je svi­je­tom i za­ra­đu­je no­vac dr­že­ći pre­da­va­nja o svom ži­vo­tu ko­ji je pros­la­vio i Spi­el­ber­gov film

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.