Do sa­vr­še­ne se­zo­ne di­je­le je dvi­je po­bje­de

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - damir.mr­vec@ve­cer­nji.net Damir Mr­vec

Na­ša naj­bo­lja atle­ti­čar­ka na do­brom je pu­tu da se­zo­nu za­vr­ši bez po­ra­za. Pr­vi put ot­ka­ko se na­tje­če u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji

San­dra Per­ko­vić, dvos­tru­ka olim­pij­ska po­bjed­ni­ca u ba­ca­nju di­ska, na do­brom je pu­tu da za­vr­ši se­zo­nu bez po­ra­za. Pr­vi put ot­ka­ko se na­tje­če u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji. Ko­rak bli­že je tom ci­lju na­kon no­ve po­bje­de u Di­ja­mant­noj li­gi u Pa­ri­zu. Po­bi­je­di­la je hi­cem 67,61 me­ta­ra.

Vra­ti­la se umor­na iz Ri­ja

Ovo­ga pu­ta ni­je bi­lo pu­no “ik­se­va” kao na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju. Tek je­dan. No, na­kon tre­će se­ri­je u vod­stvu je bi­la do­ma­ća ba­ca­či­ca Me­li­na Ro­bert-Mic­hon, sre­br­na iz Ri­ja. To je ma­lo na­lju­ti­lo San­dru pa su po­s­ljed­nja tri hi­ca bi­la tak­ve du­ži­ne da bi sva tri bi­la po­bjed­nič­ka. Tre­će mjes­to osvo­ji­la je Ku­ban­ka De­nia Ca­bal­le­ro (61,98). – Za­hva­lju­jem se svi­ma ko­ji vje­ru­ju u me­ne, a ovo na­tje­ca­nje mi je ja­ko pu­no zna­či­lo na­kon što sam se vra­ti­la iz Ri­ja. A vra­ti­la sam se pri­lič­no umor­na. Is­cr­pio me du­ga­čak put, pa sam se mo­ra­la pri­vi­ka­va­ti na europ­sko vri­je­me – is­tak­nu­la je San­dra. Sa no­vih de­set bo­do­va sa­mo se uč­vr­sti­la na pr­vom mjes­tu u ukup­nom po­ret­ku ove dis­ci­pli­ne.

Ba­rem još je­dan hi­tac

– Zna­la sam da će Ro­bert-Mic­hon ima­ti ogro­man mo­tiv da me po­bi­je­di pred svo­jim na­vi­ja­či­ma i da do­ka­že ka­ko sre­br­na me­da­lja iz Ri­ja ni­je ni­ma­lo slu­čaj­na. Ali, bi­lo je ona­ko ka­ko je tre­ba­lo bi­ti – rek­la je San­dra. Do kra­ja se­zo­ne oče­ku­ju je još dva nas­tu­pa. – Za­vr­š­ni­ca Di­ja­mant­ne li­ge u Züric­hu, a on­da nas­tup na za­gre­bač­kom mi­tin­gu, 6. ruj­na. Vre­me­na za od­mor baš i ne­ma. U Švi­car­sku pu­tu­jem već u uto­rak. Ve­ru­jem ka­ko ću na kra­ju se­zo­ne ima­ti ba­rem još je­dan du­ga­čak hi­tac – za­klju­či­la je San­dra. Eto, mo­žda će gle­da­te­lji u Za­gre­bu vi­dje­ti hi­tac pre­ko 70 me­ta­ra. Sa­mo tre­ba­ju do­ći u što ve­ćem bro­ju, jer ka­ko je San­dra uvi­jek zna­la go­vo­ri­ti – na­vi­ja­či su mo­ja naj­ve­ća sna­ga.

9 po­bje­da ima ove se­zo­ne San­dra, šest na Di­ja­man­toj li­gi, jed­nu na EP-u, jed­nu na OI i jed­nu na mi­tin­gu u Spli­tu

RE­UTERS

San­dra Per­ko­vić ni u Pa­ri­zu ni­je ima­la do­volj­no ja­ku kon­ku­ren­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.