Či­lić: Flu­shing Me­adows mi je kao dru­gi dom

Hr­vat ve­če­ras (19 sa­ti) igra pr­vi su­sret pro­tiv Bra­zil­ca Sil­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

Osim no­vog tre­ne­ra, Či­lić u New York sti­že i s no­vom opre­mom, no ka­že ka­ko mu je glav­ni cilj za­pra­vo po­pra­vi­ti igru na mre­ži an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Te­ni­ski US Open, po­s­ljed­nji Grand Slam tur­nir se­zo­ne ko­ji po­či­nje da­nas, do­no­si ne­ke no­vos­ti. Jed­na od njih je ve­leb­ni po­mič­ni krov nad glav­nim sta­di­onom Ar­t­hu­ra Ashea, ko­ji će omo­gu­ći­ti igra­nje me­če­va i u slu­ča­ju ki­še. Ta­ko sa­da od svih Grand Slam tur­ni­ra sa­mo Ro­land Gar­ros ne­ma nat­kri­ven ni­je­dan te­ren. Naš glav­ni adut je Ma­rin Či­lić. Pri­je dvi­je go­di­ne osvo­jio je US Open, a ove go­di­ne na slič­noj pod­lo­zi i Cin­cin­na­ti, pa se od nje­ga oče­ku­ju ve­li­ke stva­ri. Bez ob­zi­ra na to što bi ga u če­t­vr­t­fi­na­lu mo­gao do­če­ka­ti Đo­ko­vić. I Ma­rin na US Open do­la­zi s no­vos­ti­ma, po­či­nje su­rad­nju s no­vim tre­ne­rom Bjőr­k­ma­nom, a nas­tu­pit će i u no­voj opre­mi, mar­ke Fi­la.

Ima šan­se za Mas­ters

– Že­lim po­pra­vi­ti igru na mre­ži, mis­lim da tu imam naj­vi­še pros­to­ra za na­pre­dak. Jo­nas je bio moj pr­vi iz­bor. Tre­ni­ra­li smo pu­no po­s­ljed­njih da­na ov­dje na US Ope­nu i već osje­ćam po­bolj­ša­nje u mo­joj igri na mre­ži. No, to je po­seb­no te­ško pri­mi­je­ni­ti u me­če­vi­ma, ali ja se na­dam da ne­će bi­ti pre­vi­še pro­ble­ma – ka­že Ma­rin. U pr­vom ko­lu, ve­če­ras u 19 sa­ti po hr­vat­skom vre­me­nu, če­ka ga Bra­zi­lac Ro­ge­rio Du­tra Sil­va, 109. te­ni­sač svi­je­ta, s ko­jim se Ma­rin do­sad ni­je sas­ta­jao. – Po­gle­dao sam tek is­ječ­ke iz nje­go­vih me­če­va. US Open je po­se­ban tur­nir za me­ne. Pri­sje­ćam se te šam­pi­on­ske 2014. i sva­ka­ko mo­gu re­ći da je Flu­shing Me­adows moj dru­gi dom – re­kao je Či­lić ko­ji, po­seb­no uz do­bar re­zul­tat na US Ope­nu (bra­ni po­lu­fi­na­le), ima re­al­ne iz­gle­de da dru­gi put nas­tu­pi na za­vr­š­nom Mas­ter­su u Lon­do­nu. Tre­nu­tač­no je na tzv. Ra­ce lis­ti na de­se­tom mjes­tu. Os­ta­la tro­ji­ca Hr­va­ta su u do­njem di­je­lu ždri­je­ba. Ivo Kar­lo­vić je 21. no­si­telj i u pr­vom ko­lu ide na Taj­van­ca Yen-Hsun Lua, Bor­na Ćo­rić će igra­ti pro­tiv Špa­njol­ca Fe­li­ci­ana Lo­pe­za (16.), dok Iva­na Do­di­ga če­ka Ukra­ji­nac Ilja Mar­čen­ko. Od pr­ve osmo­ri­ce no­si­te­lja u gor­njem di­je­lu ždri­je­ba su još Špa­njo­lac Ra­fa­el Na­dal (4.) i Ka­na­đa­nin Mi­loš Ra­onić (5.), dok su u do­njem di­je­lu ždri­je­ba uz Bri­tan­ca An­dyja Mur­raya (2), još i Švi­ca­rac Stan Wawrin­ka (3.), Ja­pa­nac Kei Ni­shi­ko­ri (6.) i Aus­tri­ja­nac Do­mi­nic Thi­em (8.). Na tur­ni­ru

U pr­vom ko­lu Kar­lo­vi­ća če­ka Taj­va­nac Lu, Ćo­ri­ća Špa­njo­lac Lo­pes i Do­di­ga Ukra­ji­nac Mar­čen­ko Glav­ni sta­di­on A. Ashe do­bio je po­mič­ni krov pa sa­mo Ro­land Gar­ros ne­ma nat­kri­ve­ni te­ren

Ma­rin Či­lić u obra­nu po­lu­fi­na­la kre­će pro­tiv Bra­zil­ca s ko­jim do­sad ni­je igrao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.