Sva tri osva­ja­ča me­da­lja s OI u ba­ca­nju ku­gle sti­žu u Zagreb

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

ima­mo i dvi­je pred­stav­ni­ce: Mir­ja­na Lu­čić-Ba­ro­ni je u pr­vom ko­lu za su­par­ni­cu do­bi­la Fran­cu­ski­nju Ali­ze Cor­net (ve­če­ras, 21 sat), dok Anu Ko­njuh če­ka obra­čun s 20. no­si­te­lji­com Ni­zo­zem­kom Ki­ki Ber­tens.

Pe­te­ro Hr­va­ta u pa­ro­vi­ma

U kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va Ivan Do­dig nas­tu­pit će s Bra­zil­cem Mar­ce­lom Me­lom, Ma­te Pa­vić s No­vo­ze­lan­đa­ni­nom Mic­ha­elom Ve­nu­som, a Ma­rin Dra­ga­nja s Bri­tan­cem Do­mi­ni­com In­glo­tom. Kod te­ni­sa­či­ca Da­ri­ja Ju­rak za­igrat će s Aus­tral­kom Anas­ta­sjom Ro­djo­no­vom, a Mir­ja­na s Ame­ri­kan­kom Ma­ri­jom San­c­hez. Na Sa­vi će se 6. ruj­na gle­da­ti spek­ta­ku­la­ran atlet­ski mi­ting Bo­ris Han­že­ko­vić. Na po­pi­su na­tje­ca­te­lja stal­no ras­te broj osva­ja­ča me­da­lja iz Ri­ja Ba­ca­nje ku­gle na za­gre­bač­kom mi­tin­gu bit će pra­vi spek­takl jer do­la­ze sva tri osva­ja­ča me­da­lja s Olim­pij­skih iga­ra u Ri­ju. Ta­ko će na ba­ca­li­štu po­kraj fon­ta­na 5. ruj­na nas­tu­pi­ti Ame­ri­ka­nac Ryan Cro­user, ko­ji je u Ri­ju po­bi­je­dio hi­cem 22,52 me­ta­ra što je no­vi olim­pij­ski re­kord. Osim nje­ga do­la­zi i sre­br­ni Joe Ko­vacs, ak­tu­al­ni svjet­ski pr­vak. Osob­ni re­kord ovog Ame­ri­ka­na­ca je 22,56 me­ta­ra. Na kra­ju sti­že nam i bron­ča­ni iz Ri­ja, No­vo­ze­lan­đa­nin Tom Walsh. Za­nim­lji­vo je da je Walsh po­bi­je­dio na mi­tin­gu Di­ja­man­te li­ge u Pa­ri­zu i to no­vim re­kor­dom Oce­ani­je – 22 me­tra. Pri­jaš­nji re­kord ba­cio je upra­vo la­ni u Za­gre­bu – 21,62 me­tra. Osim osva­ja­ča me­da­lja, do­la­zi i če­t­vr­ti iz Ri­ja, Frank Elem­ba iz Kon­ga, a od fi­na­lis­ta tu će još bi­ti Po­ljak To­masz Ma­jew­ski i naš Sti­pe Žu­nić. Od hr­vat­skih ku­gla­ča nas­tu­pit će još Ne­džad Mu­la­be­go­vić i Fi­lip Mi­ha­lje­vić. Re­kord dr­ži Ame­ri­ka­nac Chris­ti­an Can­twell sa 22,22 me­tra.

Zlat­ni s Iga­ra u Ri­ju Ryan Cro­user

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.