Be­zi­na: Tko igra, a da ne že­li u play-off?

Na­kon dvi­je uvod­ne po­bje­de u br­log da­nas (18.45) do­la­zi So­či

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Katarina Kušec

Igra­mo br­zo, ja­ki smo i ima­mo jak men­ta­li­tet. Sva­ka je utak­mi­ca bit­ka. So­či je jed­na od naj­bo­ljih mom­ča­di i do­bro igra – re­kao je Dwyer sport@ve­cer­nji.net Na­kon od­mo­ra, okup­lja­nja i in­te­gri­ra­nja no­vih igra­ča med­vje­di su po­ka­za­li da mom­čad i da­lje funk­ci­oni­ra. Tre­ner je os­tao is­ti, Gor­die Dwyer i da­lje je glav­na pa­li­ca mom­ča­di, a i ve­lik dio igra­ča ni­je na­pus­tio za­gre­bač­ki led, s po­ko­jim po­ja­ča­njem otiš­li su na pri­pre­me ko­je su do­bro odra­di­li. U šest utak­mi­ca upi­sa­li su i šest po­bje­da. A on­da je po­če­la i no­va, za njih če­t­vr­ta se­zo­na u KHL-u. Otvo­ri­li su je po­bje­da­ma, do­bar je to po­če­tak s ob­zi­rom na to da je to dru­ga naj­ja­ča ho­kej­ska li­ga svi­je­ta. Na­kon dvi­je po­bje­de na otva­ra­nju se­zo­ne ho­ke­ja­ška groz­ni­ca vra­ća se u br­log. U Za­gre­bu sa­da igra­ju tri utak­mi­ce za­re­dom, pro­tiv So­či­ja (18.45 sa­ti), Tor­pe­da (31. ko­lo­vo­za) i Spar­ta­ka (2. ruj­na). Na­kon iz­le­ta po Ru­si­ji oče­ku­je ih no­vi is­pit, u gos­te im do­la­zi So­či. No, do­bro su Gor­di­eje­vi mom­ci na­bru­si­li kli­zalj­ke, iza vra­ta Le­de­ne dvo­ra­ne Do­ma spor­to­va odra­di­li su tre­ning i iako se ni­su prez­no­ja­va­li na sun­cu, to su ra­di­li u dvo­ra­ni. Led se unu­tra ne to­pi, tem­pe­ra­tu­ra je ugod­na, a igra­či na­smi­ja­ni. Pak je le­tio u za­štit­nu ogra­du kao da je utak­mi­ca, ne šte­di se ni­ko­ga, a na­kon što su pa­li­ce pos­pre­mi­li u tor­bu, po­di­je­li­li su doj­mo­ve s pri­pre­ma i gos­to­va­nja. – Od­li­čan po­če­tak se­zo­ne za mom­čad. Ide­mo ko­rak po ko­rak. Ima­li smo do­bre pri­pre­me. Bit­no je da su svi zdra­vi. Ima­mo te dvi­je ve­li­ke po­bje­de i sa­da se ve­se­li­mo do­la­sku na do­ma­ći led. Znam da će­mo se su­sre­ta­ti i s ja­kim mom­ča­di­ma, ali že­li­mo bi­ti kon­zis­tent­ni i do­ći do play-of­fa. Proš­le smo se­zo­ne bi­li bli­zu – re­kao je tre­ner Me­dveš­ća­ka Gor­die Dwyer.

Ne­ka osje­te da ni­su u Ru­si­ji

Da, od­li­čan je to po­če­tak se­zo­ne. I do­bar po­ti­caj za da­lje. Mom­čad je oči­to uigra­na, sa­mo­po­uz­da­nja im ne ne­dos­ta­je, fi­zič­ki su sprem­ni, a i igra­či se do­bro poz­na­ju. – Igra­či ko­je smo za­dr­ža­li su igra­či ko­je smo tre­ba­li za do­bru se­zo­nu, iden­ti­fi­ci­ra­li smo ne­ke kao ključ­ne. Mo­žda ne­ki od njih ne­ma­ju sjaj­nu sta­tis­ti­ku, ali su pr­vi igra­či mom­ča­di i, da bi­smo bi­li us­pješ­ni, mo­ra­mo ima­ti tu gru­pu igra­ča i mis­lim da Gor­die ra­di do­bar po­sao s nji- ma – objas­nio je sport­ski di­rek­tor Me­dveš­ča­ka Aa­ron Fox. Iako ne­ma­ju ve­lik pro­ra­čun, med­vje­di su po­ja­ča­li svo­je re­do­ve. No igra­či su pro­ve­li ne­ko vri­je­me za­jed­no i br­zo su se adap­ti­ra­li, ka­že ka­pe­tan mom­ča­di. – Svi su se do­bro pri­la­go­di­li, pro­ve­li smo ne­ko vri­je­me za­jed­no u kam­pu na pri­pre­ma­ma. Upoz­na­li smo se, do­bro tre­ni­ra­mo, do­bro se sla­že­mo i uz­bu­đe­ni smo zbog po­čet­ka se­zo­ne – ka­že Mi­ke Glu­mac, vo­đa u br­lo­gu već dru­gu se­zo­nu. Osim što je at­mo­sfe­ra u mom­ča­di do­bra, do­bra je i na tri­bi­na­ma, pr­vi će je put osje­ti­ti i za­gre­bač­ki Spli­ća­nin Go­ran Be­zi­na, ko­ji ka­že da se do­bro osje­ća u klu­bu u ko­je­mu će mo­žda za­vr­ši­ti ka­ri­je­ru. – Do­bro se osje­ćam, do­šao sam tu i že­lim se mo­ti­vi­ra­ti za kraj ka­ri­je­re. Eki­pa mi po­ma­že, in­te­gri­ra­li su me i la­ko mi je igra­ti. Pro­tiv So­či­ja OR­GA­NI­ZA­CI­JA POGREBA: oče­ku­je­mo te­šku utak­mi­cu, ima­ju po­bje­de kao i mi, ali že­li­mo do­ka­za­ti da to ni­je bi­lo slu­čaj­no, že­li­mo igra­ti na is­tom ni­vou, pa i di­za­ti ga, že­li­mo igra­ti s vi­še dis­ci­pli­ne – go­vo­ri lje­vo­ru­ki bra­nič i do­da­je: – At­mo­sfe­ru ni­sam imao pri­li­ke osje­ti­ti, ali na­dam se da ho­ću. Treba nam pu­bli­ka da nam po­mog­ne, da pro­tiv­ni­ci­ma bu­de te­že igra­ti, da oni osje­te da su u Hr­vat­skoj, da zna­ju da ni­su u Ru­si­ji i da zna­ju da ne mo­gu ra­di­ti što hoće – ka­že Be­zi­na, ko­ji vje­ru­je u mom­čad.

Dwyer: Sre­tan sam po­čet­kom

– Mis­lim da je eki­pa tu, ima­mo br­zi­nu, ima­mo pu­no na­pa­da­ča, mo­že­mo iz­dr­ža­ti taj pri­ti­sak i ci­je­lu se­zo­nu. Zna­mo da je li­ga te­ška, ali tko igra, a da ne že­li u play-off – ka­že Go­ran. Da, na­kon što su po­bi­je­di­li ve­li­ki Bars, s raz­lo­gom se od njih oče­ku­ju do­bre utak­mi­ce. – Igra­mo br­zo, ja­ki smo i ima­mo jak men­ta­li­tet. Sva­ka je utak­mi­ca bit­ka i te­ško ju je do­bi­ti. So­či je jed­na od naj­bo­ljih mom­ča­di i do­bro igra. Ima još stva­ri na ko­ji­ma tre­ba­mo ra­di­ti, ali za sa­da sam sre­tan – za­klju­čio je Dwyer.

Upoz­na­li smo se, do­bro tre­ni­ra­mo i uz­bu­đe­ni smo zbog po­čet­ka se­zo­ne, ka­že Glu­mac

Mis­lim da je eki­pa tu, ima­mo br­zi­nu, ima­mo na­pa­da­če, mo­že­mo iz­dr­ža­ti se­zo­nu

Med­vje­di u Le­de­noj dvo­ra­ni Do­ma spor­to­va do­če­ku­ju ru­ski So­či

IGOR ŠOBAN/PIXSELL

Tre­ner Gor­die Dwyer ove se se­zo­ne na­da play-of­fu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.