Ovo je gra­dić u ko­jem je go­diš­nja sta­na­ri­na 7 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

U Fug­ge­re­iju je ne­kad sta­no­vao i pra­djed Wol­f­gan­ga Ama­de­usa Mo­zar­ta, a sta­na­ri­na je is­ta kao i dav­ne 1520. go­di­ne

Ka­da bi vam net­ko re­kao da pos­to­ji gra­dić u ko­jem go­diš­nja sta­na­ri­na sto­ji sve­ga se­dam ku­na (88 cen­ti), vje­ro­jat­no bis­te po­mis­li­li da se ša­li. A ka­da bi još to­me do­dao da se mjes­to na­la­zi u Nje­mač­koj, po­mis­li­li bis­te da je po­lu­dio. No, tak­vo mjes­to za­is­ta pos­to­ji, a ri­ječ je o Fug­ge­re­iju, jed­nom od naj­sta­ri­jih svjet­skih kom­plek­sa so­ci­jal­nog sta­no­va­nja, di­je­lu ba­var­skog gra­da Aug­sbur­ga. Fug­ge- rei je iz­gra­dio Ja­kob Fug­ger, je­dan od naj­bo­ga­ti­jih i naj­moć­ni­jih Ni­je­ma­ca, inves­ti­ra­ju­ći u iz­grad­nju 10.000 gul­de­na iz­me­đu 1514. i 1523. go­di­ne. Sta­nov­ni­ci su ve­ći­nom bi­li obrt­ni­ci i rad­ni­ci, a od 1681. do 1694. go­di­ne u Fug­ge­re­iju je sta­no­vao i pra­djed Wol­f­gan­ga Ama­de­usa Mo­zar­ta. Sta­nov­ni­ci i da­nas pla­ća­ju is­tu sta­na­ri­nu kao i 1520. go­di­ne, ko­ja iz­no­si 1 ta­daš­nji gul­den, a da­naš­njih 88 cen­ti. Ra­zum­lji­vo, ovo Fug­ge­rei či­ni ve­oma po­pu­lar­nim mjes­tom za sta­no­va­nje. Lis­te če­ka­nja to­li­ke su da se na use­lje­nje če­ka oko če­ti­ri go­di­ne, a da bi net­ko uop­će ušao na lis­tu, mo­ra is­pu­nja­va­ti i ne­ke uvje­te. Oso­ba ko­ja že­li da joj Fug­ge­rei bu­de dom mo­ra bi­ti ka­to­lik i su­dje­lo­va­ti u tri dnev­ne mo­li­tve, ima­ti vi­še od 60 go­di­na, ži­vje­ti naj­ma­nje dvi­je go­di­ne u Aug­sbur­gu, bi­ti skrom­nog ma­te­ri­jal­nog sta­nja, ali bez du­go­va. Od sta­nov­ni­ka ovog mjes­ta oče­ku­je se i da svo­jim ra­dom i ži­vo­tom do­pri­no­se za­jed­ni­ci ti­me što će pre­uze­ti ulo­gu noć­nog ču­va­ra, zvo­na­ra cr­k­ve ili vr­tla­ra.

Od sta­nov­ni­ka se oče­ku­je da do­pri­no­se za­jed­ni­ci kao vr­tla­ri, noć­ni ču­va­ri ili zvo­na­ri

KARNEVALSKE MASKE NA NOTTING HILLU U po­vo­du dje­čjeg da­na na lon­don­skom Notting Hillu odr­žan je kar­ne­val ko­ji je naj­vi­še ra­zve­se­lio one ko­ji­ma je i na­mi­je­njen – dje­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.