Ko­ri­šte­nje mo­bi­te­la u vož­nji je po­put dro­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Zvuk s mo­bi­te­la ša­lje na­šem moz­gu sig­nal da se iza nje kri­je ne­što ugod­no i iz tog raz­lo­ga svi po­se­žu za mo­bi­te­lom čak i u vož­nji

Ko­ri­šte­nje mo­bil­nog te­le­fo­na u vož­nji sva­kod­nev­na je po­ja­va na ces­ta­ma ne sa­mo na­ših gra­do­va, ne­go svug­dje u svi­je­tu. Dok vo­ze, vo­za­či čes­to raz­go­va­ra­ju na mo­bi­tel, pi­šu po­ru­ke ili ko­ris­te druš­tve­ne mre­že što je iz­u­zet­no opas­no za si­gur­nost svih su­di­oni­ka u pro­me­tu, a psi­hi­ja­tar Da­vid Gre­en­fi­eld sma­tra da zna ko­ji je uz­rok ovak­vu neo­d­go­vor­nom po­na­ša­nju. Gre­en­fi­eld tvr­di da naš mo­zak na pa­met­ne te­le­fo­ne re­agi­ra na is­ti na­čin kao i na dro­gu. “Kad lju­di ra­de ne­što ta­ko čes­to i do te mje­re da ig­no­ri­ra­ju utje­caj tog po­na­ša­nja, to go­vo­ri da u tom po­na­ša­nju ili dro­gi ima ne­što psi­ho­ak­tiv­no”, objaš­nja­va Gre­en­fi­eld, a pre­no­si CNN. Ka­da ču­je­mo no­ti­fi­ka­ci­ju na te­le­fo­nu, to je sig­nal ko­ji na­šem moz­gu po­ru­ču­je da nas če­ka ne­što po­ten­ci­jal­no ugod­no. Ovo oče­ki­va­nje za­do­volj­stva uz­ro­ku­je ot­pu­šta­nje do­pa­mi­na u moz­gu. Pro­blem se, ka­že Gre­en­fi­eld, ne­će ri­je­ši­ti sam od se­be, po­treb­ni su obra­zo­va­nje, stro­ži za­ko­ni i nji­ho­va pri­mje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.