Bo­jim se iz­i­ći iz sta­na zbog pri­jet­nji

Strah me iz­i­ći iz sta­na, ne znam tko bi me mo­gao do­če­ka­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Bo­že­na Ma­ti­je­vić, El­vis Spre­čić ZAGREB

U 8.20 sa­ti po­li­ci­ja je uhi­ti­la mu­škar­ca ko­ji je uda­rao po vra­ti­ma sta­na biv­še pre­mi­jer­ke na Rav­ni­ca­ma

Biv­šoj pre­mi­jer­ki i pred­sjed­ni­ci HDZ-a Ja­dran­ki Ko­sor ju­če­raš­nji je dan po­čeo vr­lo ruž­no i dra­ma­tič­no, uz po­pri­lič­nu do­zu agre­si­je, i to pred vra­ti­ma nje­zi­na sta­na. Na­ime, ju­čer ra­no uju­tro ne­poz­na­ti mu­ška­rac po­ku­šao je na­sil­no ući u nje­zin stan. Ka­ko se kas­ni­je doz­na­lo, bi­la je to tek kul­mi­na­ci­ja uz­ne­mi­ra­va­nja, jer pri­je do­la­ska pred nje­zi­na vra­ta taj je mu­ška­rac već du­lje vri­je­me, čak i vi­še pu­ta dnev­no, na­zi­vao biv­šu pre­mi­jer­ku s raz­li­či­tih bro­je­va te­le­fo­na i s go­vor­ni­ca te je uz­ne­mi­ra­vao pri­je­te­ći joj... A zbog ju­če­raš­njeg in­ci­den­ta pred vra­ti­ma sta­na Ja­dran­ke Ko­sor mo­ra­la je in­ter­ve­ni­ra­ti i po­li­ci­ja, koja je na­kon nje­zi­na po­zi­va pri­ve­la ne­poz­na­tog mu­škar­ca u po­li­cij­sku pos­ta­ju.

Dr­žao ru­ku na špi­jun­ki

U že­lji da doz­na­mo ne­što vi­še, za­mo­li­li smo Ja­dran­ku Ko­sor da nam ka­že ne­ko­li­ko po­je­di­nos­ti o ju­če­raš­njem na­sil­nom uz­ne­mi­ra­va­nju pred vra­ti­ma nje­zi­na sta­na: ko­li­ko je već du­go, tjed­ni­ma ili mje­se­ci­ma, taj čo­vjek zo­ve, kak­ve joj pri­jet­nje upu­ću­je, zna li o ko­me se ra­di... – Ne mo­gu vam o sve­mu de­talj­no go­vo­ri­ti. Ne mo­gu re­ći ko­li­ko du­go već tra­ju te­le­fon­ski po­zi­vi tog čo­vje­ka jer sam upra­vo da­la op­se­žan is­kaz po­li­ci­ji pa zbog to­ga ne mo­gu da­va­ti iz­ja­ve o to­me, a po­li­ci­ju tre­ba pus­ti­ti da oba­vi svoj po­sao. Mo­gu sa­mo re­ći da mi ta oso­ba sus­tav­no pri­je­ti, ali se sad pr­vi put po­ja­vi­la pred mo­jim vra­ti­ma. U tre­nut­ku ka­da mi je bio pred vra­ti­ma ni­sam zna­la tko je on jer je to u tom tre­nut­ku bi­lo ne­mo­gu­će ut­vr­di­ti. Na­ime, on je dr­žao ru­ku na vra­ti­ma, toč­ni­je na “špi­jun­ki”, pa ni­sam us­pje­la vi­dje­ti nje­go­vo li­ce, ali i da je­sam – to mi ni­šta ne bi zna­či­lo. Vra­ta uop­će ni­sam otva­ra­la, a ka­ko je taj čo­vjek bio iz­ra­zi­to na­si­lan, na­kon ne­kog vre­me­na bi­la sam pri­si­lje­na zva­ti po­li­ci­ju. Čim vam net­ko do­đe pred vra­ta, uda­ra na njih i vi­če, to je vr­lo ne­ugod­na si­tu­aci­ja. Ni­je ovo pr­vi put. Do­bi­vam raz­ne vr­ste pri­jet­nji i tak­vo is­kus­tvo ni­ko­me ne bih po­že­lje­la. Ne znam ka­ko bih se tek osje­ća­la da mi je taj čo­vjek na vra­ta do­šao ti­je­kom no­ći. I sad mi je ja­ko ne­la­god­no iz­i­ći iz sta­na jer ne znam tko bi me mo­gao do­če­ka­ti pred vra­ti­ma, na stu­bi­štu ili po­kraj lif­ta – ka­za­la nam je ju­čer na­kon 15 sa­ti Ja­dran­ka Ko­sor ne­tom što je da­la op­se­žan is­kaz po­li­ci­ji ko­joj je još jed­nom is­kre­no za­hva­li­la na iz­ra­zi­to br­zoj re­ak­ci­ji na­kon po­zi­va. Osim nje su zbog te ne­mi­le si­tu- aci­je uz­ne­mi­re­ni i upla­še­ni i čla­no­vi nje­zi­ne obi­te­lji. Do­da­la je sa­mo ka­ko je či­nje­ni­ca da nju svi poz­na­ju, pa ne­ki lju­di ko­ji ima­ju te­ško­ća za­to što su bo­les­ni – za me­tu iz­a­bi­ru upra­vo nju, a bi­ti iz­lo­žen pri­jet­nja­ma ja­ko je ne­ugod­no. – Ta me oso­ba čes­to zo­ve s raz­li­či­tih bro­je­va, iz go­vor­ni­ca... Bi­lo mi je ne­ugod­no ju­tros, ja­ko ne­ugod­no jer se u tak­vim tre­nu­ci­ma osje­ća­te pot­pu­no bes­po­moć­no – još uvi­jek uz­ne­mi­re­nim gla­som ka­za­la nam je ju­čer Ja­dran­ka Ko­sor.

Mu­ška­rac na krim-obra­di

Na­kon što je mu­ška­rac ko­ji već du­lje vri­je­me stal­nim te­le­fon­skim po­zi­vi­ma vi­še pu­ta dnev­no uz­ne­mi­ra­va Ja­dran­ku Ko­sor ju­čer uju­tro na­sil­no po­ku­šao ući u stan biv­še pre­mi­jer­ke, re­agi­ra­la je za­gre­bač­ka po­li­ci­ja. Iz Po­li­cij­ske upra­ve za­gre­bač­ke po­t­vr­di­li su sa­mo da su ju­čer uju­tro, oko 8.20 sa­ti, in­ter­ve­ni­ra­li pred sta­nom Ja­dran­ke Ko­sor koja im je i upu­ti­la po­ziv, na­kon če­ga je do­tič­ni mu­ška­rac pri­ve­den u služ­be­ne pros­to­ri­je na kri­mi­na­lis­tič­ku obra­du.

Mu­ška­rac du­lje vri­je­me stal­nim po­zi­vi­ma vi­še pu­ta dnev­no uz­ne­mi­ra­va J. Ko­sor

Ju­čer na­kon 15 sa­ti Ja­dran­ka Ko­sor iz­iš­la je iz po­li­ci­je gdje je da­la is­kaz

Br­za re­ak­ci­ja po­li­ci­je Ja­dran­ka Ko­sor za­hva­li­la je po­li­ci­ji na br­zoj re­ak­ci­ji na­kon po­zi­va ko­ji im je upu­ti­la ju­čer uju­tro. Ka­že ka­ko to ni­je pr­vi put da joj taj is­ti mu­ška­rac pri­je­ti Vla­ho Ore­pić, šef MUP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.