Vu­čić: Na­pa­di iz Hr­vat­ske kon­ti­nu­itet su an­ti­sr­p­ske po­li­ti­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

“Pre­šu­tio sam uvre­de jer na to ne mo­že­te od­go­vo­ri­ti a da ne uvri­je­di­te dru­ge. Ne že­lim uvri­je­di­ti ni hr­vat­sku dr­ža­vu ni hr­vat­ski na­rod”

Že­lio sam do­ći u Du­brov­nik, ali mi je na li­jep na­čin po­ru­če­no da ni­sam po­že­ljan i to zna­ju me­đu­na­rod­ni čim­be­ni­ci, ka­zao je ju­čer u Be­ogra­du sr­bi­jan­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić na­kon sas­tan­ka sa stra­nim ve­le­pos­la­ni­ci­ma akre­di­ti­ra­ni­ma u Sr­bi­ji. Vu­čić je bio po­zvan na Du­bro­vač­ki fo­rum odr­žan proš­li tje­dan, no kad je, go­to­vo tri tjed­na na­kon ro­ka za po­t­vr­du do­la­ska, pri­hva­tio po­ziv i ta in­for­ma­ci­ja pro­cu­ri­la u me­di- je, hr­vat­ska jav­nost i po­li­ti­ča­ri re­agi­ra­li su bur­no. U me­đu­vre­me­nu je bio ot­ka­zan i pa­nel na ko­jem je Vu­čić tre­bao su­dje­lo­va­ti. No iz­ja­va na­kon sas­tan­ka s ve­le­pos­la­ni­ci­ma i še­fo­vi­ma mi­si­ja me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ko­je je sa­zvao ka­ko bi ih upo­zo­rio na to da je “si­gur­nost re­gi­je oz­bilj­no na­ru­še­na”, ali i re­kao ka­ko “na­pa­di ko­ji do­la­ze iz Hr­vat­ske ni­su zbog iz­bor­ne kam­pa­nje, ne­go je to kon­ti­nu­itet an­ti­sr­p­ske po­li­ti­ke koja tra­je go­di­na­ma”, po­ka­zu­ju da Vu­čić in­ter­na­ci­ona­li­zi­ra pro­ble­me s Hr­vat­skom, ali i os­ta­lim dr­ža­va­ma u su­sjed­stvu. Us­to je na­gla­sio ka­ko usko­ro sli­je­de su­sre­ti s vi­so­kim duž­nos­ni­ci­ma i čel­ni­ci­ma Ma­đar­ske, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Fran­cu­ske i Ru­si­je. Ka­zao je ka­ko ne­će od­go­va­ra­ti na pro­zi­va­nja iz Hr­vat­ske i da ne­će od­go­va­ra­ti ni Mi­la­no­vi­ću i Plen­ko­vi­ću. – Pre­šu­tio sam naj­te­že uvre­de. Ne­ma te­že uvre­de ne­go kad net­ko ka­že da smo “ša­ka ja­da”. Ne jer se bo­jim, ne jer mi to ne bi do­ni­je­lo bo­do­ve. Ne, na tak­vo što ne mo­že­te od­go­vo­ri­ti a da ne uvri­je­di­te dru­ge. Ne že­lim uvri­je­di­ti ni hr­vat­sku dr­ža­vu ni hr­vat­ski na­rod – ka­zao je Vu­čić. Ve­le­pos­la­ni­ci­ma se pred­sta­vio kao čel­nik dr­ža­ve koja će se suz­dr­ža­va­ti od eska­la­ci­je na­pe­tos­ti, ia­ko je do­ne­dav­no vr­lo te­škim op­tuž­ba­ma, poput onih o “po­vam­pi­re­nju us­taš­tva”, ali i uhi­će­nji­ma hr­vat­skih dr­žav­lja­na za ko­je ni­je zna­no da pos­to­je tje­ra­li­ce, pod­gri­ja­vao stras­ti i pro­vo­ci­rao. Po­zvao je i no­vi­na­re u Voj­vo­di­nu ka­ko bi po­ka­zao “što su na­pra­vi­li za za­šti­tu hr­vat­ske ma­nji­ne” i da je pro­ve­de­no ono što je do­go­vo­re­no s pred­sjed­ni­com Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

Že­lio sam do­ći u Du­brov­nik, ali mi je na li­jep na­čin po­ru­če­no da ni­sam po­že­ljan i to zna­ju stra­ni čim­be­ni­ci, re­kao je Vu­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.