Go­to­vo tri ti­su­će lam­pi za bo­lje os­vjet­lje­nje Vr­bov­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ig)

U Vr­bov­cu je, pre­ma mo­de­lu ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, za­vr­še­na za­mje­na na­tri­je­vih i ži­vi­nih ra­s­vjet­nih ti­je­la no­vom LED ra­s­vje­tom. Za­mi­je­nje­no je 2500 ra­s­vjet­nih ti­je­la i pos­tav­lje­no do­dat­nih 270 na pri­la­zi­ma gra­du. Inves­ti­ci­ja je to vri­jed­na 8,46 mi­li­ju­na ku­na, ali iz grad­skog pro­ra­ču­na ni­je po­tro­še­na ni­ti ku­na jer će se iz­vo­đač ra­do­va na­pla­ti­ti pos­tig­nu­tim ušte­da­ma u po­troš­nji elek­trič­ne ener­gi­je u slje­de­ćih 7 go­di­na. Već se na kra­ju lip­nja ove go­di­ne vi­dje­la ušte­da od 60% u us­po­red­bi s lip­njem pret­hod­ne go­di­ne. Osim ušte­de, ne­ma vi­še ni svje­tlos­nog za­ga­đe­nja.

Eko­lo­ški Osim što je LED ra­s­vje­ta šted­lji­vi­ja, ne stva­ra ni­kak­va štet­na svje­tlos­na za­ga­đe­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.