U kar­lo­vač­kom ak­va­ri­ju is­tra­ži­vat će se ži­vot u ri­je­ci, en­dem­ske ri­be...

U lis­to­pa­du se u Kar­lov­cu otva­ra Aqu­ati­ka, pr­vi slat­ko­vod­ni ak­va­rij u Hr­vat­skoj i ovom di­je­lu Eu­ro­pe ko­ji se pros­ti­re na čak 8000 kva­dra­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ak­va­ri­ji su bi­otop­ski, dak­le u nji­ma vi­di­te ono što bis­te vi­dje­li da za­ro­ni­te u ne­ku ri­je­ku, objaš­nja­va rav­na­te­lji­ca us­ta­no­ve

Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net KARLOVAC Čak i sa­da, dok se ri­be još iz­lov­lja­va­ju u ri­je­ka­ma ili ku­pu­ju i još ni­su za­pli­va­le u svo­jim tan­ko­vi­ma ko­ji ih sprem­no če­ka­ju, slat­ko­vod­ni ak­va­rij u Kar­lov­cu, pr­vi te vr­ste i je­dins­tven u Hr­vat­skoj i ovom di­je­lu Eu­ro­pe, za­us­tav­lja dah. Uš­li smo u unu­traš­njost ak­va­ri­ja pri­je otvo­re­nja, ka­da se još iz­vo­de za­vr­š­ni ra­do­vi; ne­ki se ba­ze­ni do­vr­ša­va­ju, ne­ki već pu­ne, pos­tav­lja se na­mje­štaj, ure­đu­ju ure­di, pri­jem­ni dio, knjiž­ni­ca, do­tje­ru­je oko­liš... Već s ula­za ak­va­rij je po­se­ban, uko­pan u zem­lju, na po­vr­ši­ni (kro­vu) uz­di­žu se ku­po­le na ko­ji­ma je zem­lja i za­si­ja­na tra­va. Tek ka­da se pri­bli­ži­te sa­mom ula­zu, uoči­te sre­diš­nji trg ko­ji vo­di u tri cje­li­ne, ka­fić s knjiž­ni­com, ured­ske pros­to­re i ak­va­rij u ko­je­mu je smje­šte­no čak 25 ba­ze­na is­pu­nje­nih iz­vor­skom vo­dom.

Ka­pi­tal­ni pri­mjer­ci ri­ba

– Smje­šte­ni su ta­ko da pri­ka­zu­ju tok jed­ne ti­pič­ne kra­ške ri­je­ke kak­va je i Ko­ra­na koja te­če ne­po­sred­no uz ak­va­rij. Sto­ga po­sje­ti­te­lji ka­da uđu, ču­ju šum ri­je­ke i ri­be u ri­je­ci pra­te odoz­go. Ka­ko po­ni­re ri­je­ka, ta­ko “po­ni­re” i pros­tor ak­va­ri­ja, pa će u jed­nom tre­nut­ku gos­ti pro­la­zi­ti kroz “špi­lje”, pa i is­pod ba­ze­na s ri­ba­ma, naj­dub­ljeg i naj­ve­ćeg tan­ka u ak­va­ri­ju, da bi ri­je­ka kas­ni­je po­nov­no iz­aš­la na po­vr­ši­nu, a na kra­ju iz­lož­be do­la­zi se do se­dre­ne ba­ri­je­re, sus­ta­va od ne­ko­li­ko ak­va­ri­ja ko­ji se pre­li­je­va­ju. Vje­ru­jem da će po­sje­ti­te­lji­ma bi­ti za­nim­lji­vo vi­dje­ti vi­še od sto vr­sta ri­ba, od če­ga vi­še od 40 en­dem­skih vr­sta. Me­đu nji­ma, u naj­ve­ćem ba­ze­nu, imat će­mo i ka­pi­tal­ne pri­mjer­ke ri­ba iz po­ro­di­ce je­se­tre, ko­jih od grad­nje HE Đer­dap vi­še ne­ma u hr­vat­skim ri­je­ka­ma jer ne mo­gu do njih mi­gri­ra­ti. U ak­va­ri­ji­ma bit će ukup­no vi­še od 5000 slat­ko­vod­nih je­din­ki, dak­le sve ono što či­ni ži­vot jed­ne ri­je­ke; od ri­ba, ško­lja­ka, ri­ječ­nih ra­ko­va, raz­nog bi­lja... – pri­ča­la nam je Mar­ga­ri­ta Ma­ru­škić-Ku­laš, rav­na­te­lji­ca Jav­ne us­ta­no­ve Aqu­ati­ka koja uprav­lja slat­ko­vod­nim ak­va­ri­jem. Ina­če, slat­ko­vod­ni ak­va­rij Karlovac nas­tao je u sklo­pu pro­jek­ta “Slat­ko­vod­ni ak­va­rij i mu­zej ri­je­ka – KAQUARIUM”. Ri­ječ je o pr­vom pro­jek­tu lo­kal­ne sa­mo­upra­ve u Hr­vat­skoj za ko­ji je EU fond za re­gi­onal­ni ra­zvoj u ok­vi­ru ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Re­gi­onal­na kon­ku­rent­nost 2007.-2013. dao sred­stva. Karlovac je od EU fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj bes­po­vrat­no do­bio 36,22 mi­li­ju­na ku­na. – Uvje­ren sam da će ak­va­rij bi­ti ve­li­ka atrak­ci­ja gra­đa­ni­ma, ško­la­ma i tu­ris­ti­ma, ali i struč­nja­ci­ma i ri­bo­lov­ci­ma iz ci­je­le Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva. Osim to­ga, ba­rem 50-ak OPG-a i dru­gih po­du­zet­ni­ka mo­že svo­ju po­nu­du ve­za­ti uz slat­ko­vod­ni ak­va­rij; što po­nu­dom je­la i pi­ća, iz­ra­dom su­ve­ni­ra, smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma... Karlovac ima če­ti­ri ri­je­ke, bo­ga­ti smo vo­dom i za­to je ak­va­rij do­is­ta na pra­vo­me mjes­tu. Vje­ru­jem da će ak­va­rij, gra­di­na Du­bo­vac i Mu­zej Do­mo­vin­skog ra­ta na Tur­nju, ka­da ga ure­di­mo, pos­ta­ti pre­poz­nat­lji­va i je­dins­tve­na tu­ris­tič­ka po­nu­da Kar­lov­ca – ka­zao je Da­mir Man­dić, pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća.

Ro­ni­lac će čis­ti­ti

Me­đu po­seb­nos­ti­ma ak­va­ri­ja je i pros­to­ri­ja za igru i edu­ka­ci­ju dje­ce i kon­gres­na dvo­ra­na koja mo­že pri­mi­ti 60 lju­di. A go­le­me ak­va­ri­je čis­tit će – ro­ni­lac. – Ak­va­ri­ji su bi­otop­ski, dak­le u nji­ma vi­di­te ono što bis­te vi­dje­li da za­ro­ni­te u ne­ku ri­je­ku. Sve bilj­ke, dr­vo ko­je je u ba­ze­ni­ma, do­ne­se­no je iz ri­je­ke, a i vo­da u ba­ze­ni­ma re­cir­ku­li­ra iz zden­ca. Ci­je­li je pro­jekt pri­la­go­đen za­šti­ti i ži­vo­tu s pri­ro­dom, pa se po­no­si­mo i je­dins­tve­nim “ze­le­nim kro­vom” nad ak­va­ri­jem – do­da­la je rav­na­te­lji­ca Aqu­ati­ke. Ak­va­rij u lis­to­pa­du otva­ra vra­ta po­sje­ti­te­lji­ma.

Po­sje­ti­te­lji će ri­be gle­da­ti i odoz­do i odoz­go, pro­la­zi­ti kroz špi­lje....

Ak­va­rij je uko­pan u zem­lju, a me­đu po­seb­nos­ti­ma je i pros­to­ri­ja za igru i edu­ka­ci­ju te kon­gres­na dvo­ra­na

Inves­ti­ci­ja – Mar­ga­re­ta Ma­ru­škić-Ku­laš i Da­mir Man­dić pro­ve­li su nas kroz ak­va­rij či­je je ure­đe­nje pri sa­mom kra­ju, a ko­šta­lo je 36,22 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.