Bur­ki­ni ka­ko ide­alan iz­go­vor za tr­pa­nje pod te­pih pra­vih pro­ble­ma

Dok bjes­ne ne­kon­tro­li­ra­ni ra­to­vi a EU sto­ji pred oz­bilj­nim iz­bje­glič­kim va­lom, vi­so­ka po­li­ti­ka ba­vi se ku­pa­ćim kos­ti­mom

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Ka­da za­bra­na no­še­nja jed­nog obli­ka žen­skog ku­pa­ćeg kos­ti­ma pos­ta­ne oz­bilj­no pre­diz­bor­no obe­ća­nje, on­da je ne­što za­is­ta “tru­lo u dr­ža­vi Dan­skoj”. Pro­gon bur­ki­ni­ja od stra­ne vi­so­ke po­li­ti­ke, ka­da se ma­lo bo­lje pro­grun­ta, za­pra­vo je tra­gi­ko­mi­čan i ap­sur­dan. U tre­nu­ci­ma ka­da se si­tu­aci­ja pot­pu­no oti­ma kon­tro­li u Si­ri­ji, Ira­ku, Li­bi­ji i Je­me­nu gdje bjes­ne ra­to­vi ko­je vi­še nit­ko i ne po­ku­ša­va kon­tro­li­ra­ti, ka­da se na vra­ti­ma Eu­ro­pe, u Tur­skoj, ra­đa jed­na no­va, vr­lo spe­ci­fič­na dik­ta­tu­ra, ka­da nje­mač­ke vlas­ti su­ge­ri­ra­ju svo­jim gra­đa­ni­ma da bi uvi­jek kod ku­će mo­ra­li ima­ti do­volj­no hra­ne i vo­de da pre­ži­ve de­set da­na i ka­da Eu­ro­pa sto­ji pred još jed­nim (pu­no oz­bilj­ni­jim) iz­bje­glič­kim va­lom, di­sku­si­ja o glu­pos­ti poput bur­ki­ni­ja do­is­ta spa­da u do­me­nu ap­so­lut­ne po­li­tič­ke gro­te­ske, koja je uda­ri­la is­klju­či­vo na že­ne (mus­li­man­ke) ko­je su za­vr­ši­le na stu­pu sra­ma zbog ko­ma­da odje­će ko­ji su vi­so­ki po­li­ti­ča­ri pro­gla­si­li sim­bo­lom ISIL-a i cje­lo­kup­nog te­ro­ris­tič­kog zla ko­je je zap­ljus­nu­lo Eu­ro­pu. Ia­ko u Eu­rop­skoj uni­ji ima de­vet ze­ma­lja ko­je iz­rav­no ili ne­iz­rav­no že­na­ma mus­li­man­ske vje­ro­is­po­vi­jes­ti za­bra­nju­ju no­še­nje odje­će koja bi mo­gla bi­ti obi­ljež­je nji­ho­ve vjer­ske pri­pad­nos­ti, upra­vo Fran­cu­ska je is­tin­ski epi­cen­tar ve­ći­ne afe­ra ve­za­nih uz hi­dža­be, ma­ra­me i dru­ga tje­les­na po­kri­va­la koja ko­ris­te mu­li­man­ke. Ci­je­li taj rat pro­tiv mus­li­man­skih žen­skih obi­ljež­ja za­po­čeo je pri­je toč­no 27 go­di­na, a do za­oš­tra­va­nja do­la­zi u pra­vil­nim raz­ma­ci­ma. Bur­ki­ni je za­pra­vo sa­mo još je­dan po­vod za no­vu po­li­tič­ku kam­pa­nju. Za raz­li­ku od že­na, mu­škar­ci is­lam­ske vje­ro­is­po­vi­jes­ti, s po­du­žom bra­dom, odje­ve­ni u ku­pa­će ga­će do ko­lje­na, mo­gu pro­ći na bi­lo ko­joj pla­ži. Ne­će ih pro­ga­nja­ti po­li­ci­ja za­to jer ti ču­va­ri re­da za­pra­vo ne mo­gu s pot­pu­nom si­gur­noš­ću ut­vr­di­ti ra­di li se o mus­li­man­skoj mu­škoj ku­pa­ćoj mon­du­ri ili o ne­kom mod­no osvi­je­šte­nom se­ku­lar­nom džen­tl­me­nu ko­ji sli­je­di mod­ni trend no­še­nja du­gih bra­da. Sto­ga se ne mo­gu ote­ti za­ključ­ku da su upra­vo že­ne glav­ne me­te po­li­tič­kih kam­pa­nja i po­li­ti­ča­ra ko­ji im ne­pre­kid­no po­ru­ču­ju da se ni­ka­da ne­će do­volj­no asi­mi­li­ra­ti u druš­tvo i da su za­pra­vo vjer­ska gru­pa­ci­ja koja u se­ku­lar­noj dr­ža­vi poput Fran­cu­ske ne­ma ni­kak­ve bu­duć­nos­ti ako se to­li­ko ne asi­mi­li­ra da se na pla­ži u Ni­ci ili Can­ne­su ne poč­nu ku­pa­ti u tan­ga­ma ili to­ple­su. Za ko­jih mje­sec da­na, ka­da okon­ča ku­pa­liš­na se­zo­na, bur­ki­ni će na ne­ko vri­je­me pas­ti u pri­vre­me­ni za­bo­rav. “Afe­ra bur­ki­ni” pos­tat će ne­što što je od­lič­no pos­lu­ži­lo za od­vra­ća­nje paž­nje s bit­no­ga na pot­pu­no ne­bit­no. Je­dan fran­cu­ski no­vi­nar u svo­me ko­men­ta­ru za­pi­tao se či­me će se naj­vi­ši eša­lon fran­cu­skih i europ­skih po­li­ti­ča­ra ba­vi­ti ka­da bur­ki­ni iz­gu­bi na za­nim­lji­vos­ti i po­li­tič­koj sna­zi. Za­klju­ču­je da će oni za­si­gur­no pro­na­ći ne­ku slič­nu glu­post ko­jom će za­okup­lja­ti paž­nju jav­nos­ti i skre­ta­ti je s pra­vih, eg­zis­ten­ci­jal­nih pro­ble­ma u ko­ji­ma za­pra­vo ne že­le pre­vi­še go­vo­ri­ti, a još ma­nje rje­ša­va­ti ih. I ta­ko nam “afe­ra bur­ki­ni” još jed­nom po­t­vr­đu­je da de­mo­kra­ci­ja za­pa­da­nog ti­pa ima oz­bilj­nih pro­ble­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.