Bi­raj­te kva­li­tet­no, no­si­vo i udob­no, a po­seb­nu paž­nju po­sve­ti­te obu­ći

Ci­pe­le i te­ni­si­ce mo­ra­ju bi­ti od kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la, što jam­či zdrav­lje sto­pa­la

Vecernji list - Hrvatska - - Volim Školu - Ma­ja Po­sa­vec

Pra­ti­te ak­ci­je tr­go­vač­kih cen­ta­ra, pred­bi­lje­ži­te se na news­let­te­re ko­ji će vam tjed­no do­no­si­ti no­vos­ti u tr­go­vi­na­ma ma­ja.po­sa­vec @ve­cer­nji.net Opre­mi­ti di­je­te za ško­lu je­dan je od za­da­ta­ka ko­ji su mno­gi ro­di­te­lji os­ta­vi­li upra­vo za zad­nji tje­dan pri­je po­čet­ka škol­ske go­di­ne. Kup­nja odje­će i obu­će, za­hva­lju­ju­ći ogrom­nom iz­bo­ru u tr­go­vi­na­ma, je­dan je od lak­ših za­da­ta­ka ko­je tre­ba oba­vi­ti pri­je po­čet­ka škol­ske go­di­ne. Za one ko­ji ipak ne zna­ju odak­le bi kre­nu­li i što ku­pi­li do­no­si­mo ma­li vo­dič kroz iz­bor odje­će i obu­će raz­li­či­tih bren­do­va i ci­je­na. Od neo­p­hod­nih stva­ri ško­lar­ci­ma sva­ka­ko tre­ba­ju pa­pu­če, kva­li­tet­ne te­ni­si­ce, do­bra jak­na i ne­za­obi­laz­na tre­nir­ka u ko­joj se dje­ca naj­bo­lje osje­ća­ju, po­go­to­vo dje­ča­ci. Na­gla­sak je po­go­to­vo na obu­ći jer dje­ci u ra­zvo­ju pri­je sve­ga tre­ba­ju kva­li­tet­ne te­ni­si­ce i ci­pe­le u ko­ji­ma mo­gu bez pro­ble­ma bi­ti ve­ći­nu da­na. Dje­voj­či­ce su ne­što iz­bir­lji­vi­je ka­da je kup­nja odje­će i obu­će u pi­ta­nju. No, pri­je od­lu­ke o kup­nji baš te ha­lji­ni­ce i suk­nje ili oda­bi­ra baš tih ci­pe­la, važ­no je za­jed­no s dje­te­tom ku­pi­ti ono što je no­si­vo, jed­nos­tav­no i pri­je sve­ga udob­no. Pri­je kup­nje škol­skih pa­pu­ča i opre­me za tje­les­ni, do­bro je sa­vje­to­va­ti se s uči­te­lji­ma jer oni naj­bo­lje zna­ju što im tre­ba. Ako pak nis­te me­đu oni­ma ko­ji vo­le ho­da­ti po tr­go­vi­na­ma i že­li­te iz­bje­ći u gu­žve u šo­ping cen­tri­ma, tu su broj­ni web sho­po­vi pu­tem ko­jih mo­že­te opre­mi­ti ško­lar­ca iz udob­nos­ti vlas­ti­ta nas­lo­nja­ča, bez str­ke i gu­žve. Po­nu­da je go­to­vo jed­na­ka onoj u du­ća­ni­ma kao i ci­je­ne. Ne­ki web sho­po­vi nu­de i pri­god­ne po­pus­te, a kod ve­li- kih kup­nja sva­ka­ko do­bro do­đu i kar­ti­ce vjer­nos­ti ko­je da­nas ima go­to­vo sva­ki ve­ći tr­go­vin­ski la­nac. Pra­ti­te ak­ci­je tr­go­vi­na, za­bi­lje­ži­te se na news­let­te­re raz­nih bren­do­va ko­ji će vas sva­ki tje­dan in­for­mi­ra­ti o no­vos­ti­ma i po­pus­ti­ma te ta­ko mo­že­te ulo­vi­ti do­bre pri­li­ke. Ne­ki bren­do­vi, po­go­to­vo sport­ski, nu­de i zgod­ne pa­ke­te te­ni­si­ca, ruk­sa­ka i tre­nir­ki, pa sve za­jed­no mo­že­te ku­pi­ti po pris­tu­pač­ni­jim ci­je­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.