Ne tra­ži­te sa­vr­šens­tvo, va­še će di­je­te ta­da bi­ti psi­hič­ki pu­no zdra­vi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Volim Školu -

Sva­ki ro­di­telj tre­bao bi se pri­sje­ti­ti svo­jih ne­us­pje­ha u ško­li i sva­kod­nev­nom ži­vo­tu. Ni­smo sa­vr­še­ni i ne­ma­mo pra­vo to tra­ži­ti od dje­ce Ne­ri­jet­ko ro­di­te­lji, u sil­noj že­lji da nji­ho­vo di­je­te bu­de naj­bo­lje u ško­li ili ba­rem u raz­re­du, gri­je­še u od­no­su pre­ma svom đa­ku. Ope­to­va­no po­nav­lja­nje da mo­ra u sve­mu bi­ti naj­bo­lji uče­nik u dje­te­tu stva­ra ne­si­gur­nost, pa čak i od­boj­nost pre­ma ško­li. Psi­ho­lo­zi upo­zo­ra­va­ju da psi­hič­ko zdrav­lje uče­ni­ka mo­ra bi­ti cilj svih od­go­vor­nih u obra­zov­nom sus­ta­vu, ka­ko ins­ti­tu­ci­ja ta­ko i ro­di­te­lja. – Ro­di­te­lji bi na ško­lu tre­ba­li gle­da­ti kao na part­ne­ra u od­go­ju dje­te­ta. To zna­či da ni­po­što ne smi­ju kri­ti­zi­ra­ti pos­tup­ke uči­te­lji­ce pred dje­te­tom, ne­go di­rek­t­no raz­go­va­ra­ti s njom o even­tu­al­nom nes­po­ra­zu­mu. Ro­di­te­lji bi ta­ko­đer, ia­ko je to čes­to vr­lo te­ško, tre­ba­li bi­ti svjes­ni mo­guć­nos­ti svo­je dje­ce i pre­ma nji­ma bi mo­ra­li us­kla­di­ti svo­ja oče­ki­va­nja – upo­zo­ri­la je psi­ho­lo­gi­nja Ana Ri­ba­rić Gru­ber. – A to zna­či ne po­ka­zi­va­ti ljut­nju ili ra­zo­ča­ra­nje ako u ime­ni­ku ni­su sve pe­ti­ce. Sva­ki ro­di­telj tre­bao bi se pri­sje­ti­ti svo­jih ne­us­pje­ha u ško­li, ali i na pos­lu. Ne funk­ci­oni­ra­mo sva­ki dan sa­vr­še­no, sto­ga ne­ma­mo pra­vo to is­to tra­ži­ti od dje­te­ta. (gr)

Ne­ka di­je­te su­dje­lu­je u kup­nji bi­ljež­ni­ca i pri­bo­ra za ško­lu. Ra­zve­se­lit će ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.