Ja­pan­ski kom­pak­t­ni cro­sso­ver ri­je­šio se dje­čjih bo­les­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Po­čet­na ci­je­na no­ve iz­ved­be kom­pak­t­nog cro­sso­ve­ra SX4 S-cross iz­no­si 116.174 ku­na, a pr­vi mo­del s 4x4 po­go­nom sto­ji 143.538 ku­na Pr­vi pri­mjer­ci re­di­zaj­ni­ra­nog Su­zu­ki­ja SX4 S-Cro­ssa u Hr­vat­skoj se oče­ku­ju za de­se­tak da­na, a auto­mo­bil se od proš­log tjed­na mo­že na­ru­či­ti. Na­kon os­vje­že­nja, ovaj je kom­pak­t­ni cro­sso­ver os­tao go­to­vo is­tih di­men­zi­ja. Raz­li­ka se vi­di u ma­lo ve­ćoj odig­nu­tos­ti od tla (18,5 cm umjes­to do­sa­daš­njih 17 cm). S ob­zi­rom da su se naj­ve­će za­mjer­ke kod pret­hod­ne iz­ved­be od­no­si­le na pred­nji kraj auto­mo­bi­la, ra­zum­lji­vo je da se pro­izvo­đač kod re­di­zaj­na us­mje­rio na to. Na­ime, kod pret­hod­nog je SX4 S-Cro­ssa di­zajn pred­njeg di­je­la u ve­li­koj mje­ri odre­đi­vao ot­por zra­ka, ko­jeg je pro­izvo­đač nas­to­jao sves­ti na naj­ma­nju mo­gu­ću mje­ru. Po­ten­ci­jal­nim se kup­ci­ma to rje­še­nje ni­je svi­dje­lo. S no­vom ma­skom ot­por zra­ka os­tao je is­ti, a auto­mo­bil dje­lu­je snaž­ni­je, pa se oče­ku­ju i bo­lje re­ak­ci­je vo­za­ča. S- Cross je do­bio no­vu kro­mi­ra­nu re­šet­ku hlad­nja­ka i no­vi di­zajn svje­ta­la koja do­no­se LED dnev­na svje­tla. Pred­nji je bra­nik oblo­žen plas­ti­kom ko­jom se is­ti­če te­ren­ski iz­gled pa vo­zi­lo iz­gle­da ro­bus­ni­je. Ta­ko­đer, SX4 S-Cross - po na­vo­di­ma pro­izvo­đa­ča - os­tao je la­gan i pre­gle­dan, ujed­no i vr­lo pros­tran i spo­so­ban za sav­la­da­va­nje svih ces­tov­nih i iz­van­ces­tov­nih pre­pre­ka. Ben­zin­ski mo­to­ri ko­ji se nu­de uz re­di­zaj­ni­ra­ni SX4 S- Cross pot­pu­no su nov Su­zu­ki­jev pro­izvod. Ra­di se o 1,0-li­tre­nom i 1,4-li­tre­nom tur­bo­ben­zin­cu sa 112 od­nos­no 140 konj­skih sna­ga. Oba mo­to­ra mo­gu se upa­ri­ti sa 6-stu­panj­skim ruč­nim ili auto­mat­skim mje­nja­čem, dok je Al­l­grip AWD po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča dos­tu­pan sa­mo s ja­čim tur­bo­ben­zin­cem. Di­zel­ski mo­tor od 120 ko­nja, za­pre­mi­ne 1,6 li­ta­ra, nas­li­je­đen je iz do­sa­daš­nje ga­me. Po­čet­na ci­je­na od 116.174 kn od­no­si se na baz­ni ben­zi­nac s pred­njim po­go­nom i GL pa­ke­tom opre­me, ko­ji sa­dr­ži kli­ma-ure­đaj, se­dam zrač­nih jas­tu­ka, ABS, ESP, tem­po­mat, pred­nje i straž­nje el. po­di­za­če sta­ka­la, da­ljin­sko sre­diš­nje za­klju­ča­va­nje, ra­dio s Blu­eto­ot­hom, el. po­de­si­ve re­tro­vi­zo­re… Pr­vi mo­del s 4x4 po­go­nom sto­ji 143.538 kn, a pr­vi di­ze­laš 155.874 kn(do­la­ze sa­mo s bo­ljim pa­ke­ti­ma opre­me).

Su­zu­ki SX4 S-Cross dug je 430cen­ti­me­ta­ra, a prt­ljaž­nik mu pri­ma od­lič­nih 430 li­ta­ra

Unu­traš­njost je do­tje­ra­na bo­ljim ma­te­ri­ja­li­ma, ko­ri­šte­njem plas­ti­ke s kla­vir­skim la­kom, a kok­pi­tom do­mi­ni­ra zas­lon osjet­ljiv na do­dir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.