Čak i kad smo u Hr­vat­skoj ne­duž­ni, u ino­zem­s­tvu mo­ra­mo pla­ti­ti kaz­nu

Mo­že se do­go­di­ti da se po pre­su­di stra­nog su­da u Hr­vat­skoj zbog ne­po­šti­va­nja pra­va okriv­lje­ni­ka ne mo­že iz­vr­ši­ti ovr­ha, ali i da­lje vas na tlu te dr­ža­ve mo­gu kaz­ni­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sa­mo u pr­vih se­dam mje­se­ci 2016. od MUP-a su za­tra­že­na 32.052 po­dat­ka o vo­za­či­ma, dok je MUP od dru­gih dr­ža­va to tra­žio u 10.094 slu­ča­ja Mla­den Mil­čić Sve vi­še na­ših vo­za­ča do­bi­va kaz­ne za pre­ko­ra­če­nje br­zi­ne iz ino­zem­s­tva. La­ni su od MUP-a za­tra­že­ni po­da­ci o 21.531 vlas­ni­ku vo­zi­la u Hr­vat­skoj, dok je u is­to vri­je­me naš MUP tra­žio po­dat­ke za 1108 vlas­ni­ka stra­nih vo­zi­la ko­ji su u Hr­vat­skoj po­či­ni­li pre­kr­šaj. Lak­še kaž­nja­va­nje na­ših vo­za­ča ko­ji po­či­ne pre­kr­šaj u ne­koj od 22 dr­ža­ve Eu­rop­ske uni­je ko­je su u sus­ta­vu EUCARIS, u sklo­pu ko­jeg bi­lo koja po­li­ci­ja iz tih dr­ža­va mo­že saz­na­ti po­dat­ke o vlas­ni­ci­ma re­gis­tar­skih plo­či­ca, za­po­če­lo je ula­skom Hr­vat­ske u EU i pri­hva­ća­njem tog sus­ta­va te nje­go­va im­ple­men­ti­ra­nja u sus­tav MUP-a 29. trav­nja 2015. go­di­ne. Ove go­di­ne, ka­ko se sus­tav EUCARIS ra­zvi­ja, broj tra­že­nih po­da­ta­ka još je i ve­ći. Sa­mo u pr­vih se­dam mje­se­ci od MUP-a je za­tra­že­no 32.052 po­da­ta­ka o vlas­ni­ci­ma, dok je MUP to tra­žio u 10.094 slu­ča­ja.

Još se uho­da­va­ju

No­vi je to sus­tav i po­li­ci­je svih ze­ma­lja još se uvi­jek uho­da­va­ju, a uho­da­va­ju se i pra­vo­su­đa. Da­ka­ko, ote­got­na okol­nost je što za­ko­no­dav­s­tva čla­ni­ca EU ni­su pri­la­go­đe­na, a uprav­ni su pos­tup­ci raz­li­či­ti od dr­ža­ve do dr­ža­ve. Sto­ga se mo­gu do­go­di­ti pa­ra­dok­sal­ne si­tu­aci­je da hr­vat­ski sud na te­me­lju pra­vo­moć­ne pre­su­de dru­ge dr­ža­ve od­bi­je iz­vr­ši­ti ovr­hu nad na­šim vo­za­čem zbog to­ga što dru­ga dr­ža­va ni­je u pos­tup­ku po­što­va­la pra­va okriv­lje­ni­ka (npr. pre­kr­ši­te­lju ni­je na hr­vat­skom je­zi­ku dos­ta­vi­la pre­kr­šaj­ni na­log ili taj na­log ni­je imao upu­tu o prav­nom li­je­ku). Ali, bez ob­zi­ra na tu pre­su­du ne­vi­nos­ti pred hr­vat­skim su­dom, dr­ža­va koja vas te­re­ti za pre­kr­šaj mo­že pro­tiv vas na svom tlu pro­ves­ti sve ras­po­lo­ži­ve mje­re ako za taj pre­kr­šaj ni­je nas­tu­pi­la zas­ta­ra. Pri­mje­ri­ce, mo­gu vam na li­cu mjes­ta na­pla­ti­ti kaz­nu i ta­da ne mo­ra pre­kr­šaj­ni na­log bi­ti na hr­vat­skom je­zi­ku. Na­pla­ta pro­met­nih pre­kr­ša­ja za pre­ko­ra­če­nje br­zi­ne za stra­ne dr­ža­ve kod ve­ći­ne sto­ga ide ova­ko. Dr­ža­va u ko­joj ste po­či­ni­li pre­kr­šaj ša­lje vlas­ni­ku vo­zi­la oba­vi­jest o kaz­ni na kuć­nu adre­su s na­dom da će­te tu kaz­nu sa­mi pla­ti­ti i u pra­vi­lu, zbog to­ga što bi to bi­lo pre­sku­po, ne ide u sud­ski pro­gon. Ali, to os­ta­je za­bi­lje­že­no u nji­ho­vom sus­ta­vu i ako vas za­us­ta­ve u pro­me­tu ili na gra­nič­nom pri­je­la­zu (pri­mje­ri­ce, na aero­dro­mu), mo­gu vam na li­cu mjes­ta na­pla­ti­ti kaz­nu. I ta­da vam pre­kr­šaj­ni na­log ne mo­ra­ju da­ti na hr­vat­skom je­zi­ku.

Oba­vi­jest na na­šem je­zi­ku

– Ako nov­ča­ni iz­nos za po­je­di­ni pre­kr­šaj ni­je pla­ćen jer oba­vi­jest ni­je pos­la­na na hr­vat­skom je­zi­ku, dr­ža­va u ko­joj je pre­kr­šaj po­či­njen ne mo­že iz­vr­ši­ti pri­sil­nu na­pla­tu, od­nos­no us­tu­pi­ti na­pla­tu nov­ča­ne kaz­ne Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, ali po­nov­nim ula­skom pre­kr­ši­te­lja na njen te­ri­to­rij, mo­že po­du­ze­ti mje­re pro­tiv is­tog, od­nos­no vo- zi­la ako ni­je nas­tu­pi­la zas­ta­ra. Sva­ka dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je duž­na je iz­vr­ši­ti pra­vo­moć­nu sud­sku od­lu­ku (na­pla­tu nov­ča­ne kaz­ne) dru­ge dr­ža­ve čla­ni­ce EU i u tom slu­ča­ju na­pla­će­ni nov­ča­ni iz­no­si (nov­ča­ne kaz­ne u iz­no­su iz­nad 70 eura) pri­pa­da­ju dr­ža­vi koja je pro­ve­la iz­vr­še­nje. Iz na­ve­de­nog pro­iz­la­zi da dr­ža­va čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je, ako ne us­pi­je na­pla­ti­ti nov­ča­nu kaz­nu od po­či­ni­te­lja pre­kr­ša­ja s pre­bi­va­li­štem u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, mo­že iz­vr­še­nje us­tu­pi­ti Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Ako se pra­vo­moć­na pre­su­da po­ša­lje na iz­vr­še­nje u Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku, is­to pro­vo­di Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa od­nos­no nad­lež­ni sud, te se ut­vr­đu­je je­su li po­šti­va­na pra­va okriv­lje­ni­ka, od­nos­no ho­će li se pro­ves­ti ovr­ha – objaš­nja­va­ju iz MUP-a.

Sud­ski pro­gon je skup pa se čes­to ne po­kre­će, no ne­pla­ti­še ri­ski­ra­ju pro­ble­me na aero­dro­mu

Za­us­ta­vi li stra­ni po­li­ca­jac hr­vat­skog vo­za­ča s ne­pla­će­nom kaz­nom na te­ri­to­ri­ju svo­je dr­ža­ve, na­log mu ne mo­ra uru­či­ti na hr­vat­skom je­zi­ku

Za sa­da se pu­tem EUCARIS CBE apli­ka­ci­je mo­že ut­vr­di­ti vlas­nik vo­zi­la u Aus­tri­ji, Bel­gi­ji, Bu­gar­skoj, Ci­pru, Nje­mač­koj, Špa­njol­skoj, Es­to­ni­ji, Fran­cu­skoj, Grč­koj, Ma­đar­skoj, Ita­li­ji, Li­tvi, La­tvi­ji, Luxem­bur­gu, Mal­ti, Ni­zo­zem­skoj, Polj­skoj, Ru­munj­skoj, Šved­skoj, Slo­ve­ni­ji i Slo­vač­koj, no oče­ku­je se da će usko­ro is­to bi­ti mo­gu­će i u os­ta­lim dr­ža­va­ma – Por­tu­ga­lu, Ir­skoj, Če­škoj, Dan­skoj Fin­skoj, dok je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i pri­je od­lu­ke o iz­la­sku bi­la pro­tiv tog sus­ta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.