Jur­čić: Ni­je me strah si­tu­aci­je u Tur­skoj, Is­tan­bul klju­ča ži­vo­tom

Ada­nas­port ima per­s­pek­tiv­nu mom­čad, ve­se­lim se – ka­že Kru­no

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

Vje­ro­jat­no ću sa so­bom po­ves­ti i dva po­moć­ni­ka, ali ne mo­gu o ime­ni­ma jer to još ni­je de­fi­ni­ra­no – ja­vio je no­vi tre­ner tur­skog pr­vo­li­ga­ša O Kru­nos­la­vu Jur­či­ću mo­že­te misliti što ho­će­te, kao i o sva­kom dru­gom na ovom svi­je­tu, ali nit­ko mu ne mo­že os­po­ri­ti da je ve­li­ki rad­nik. Gdje god je bio, i kao igrač, a on­da i kao tre­ner. Od Is­tre, Sla­ven Be­lu­pa, Di­na­ma, re­pre­zen­ta­ci­je, Ma­ri­bo­ra... Pu­no smo se pu­ta ču­li i kad je bio bez klu­ba, kad nam je ana­li­zi­rao no­go­met­na zbi­va­nja, pi­sao ko­lum­ne, a sad nam je ve­se­lo ja­vio: – U ne­dje­lju u 14 sa­ti pot­pi­sao sam dvo­go­diš­nji ugo­vor s tur­skim pr­vo­li­ga­šem Ada­nas­po­rom. Ve­se­lim se ra­du, te­ško je bi­ti bez pos­la, sad sam dos­ta pa­me­to­vao u me­di­ji­ma (smi­jeh) – za­do­volj­no će Kru­no. U ne­dje­lju se od­mah i vra­tio u Zagreb po stva­ri, već da­nas pu­tu­je u svoj no­vi grad, u Ada­nu, u juž­nu Tur­sku, ne­da­le­ko od Sre­do­zem­nog mo­ra. Taj se tran­sfer do­go­dio pri­lič­no iz­ne­na­da.

Već tre­ći naš tre­ner u Tur­skoj

– Oti­šao sam ta­mo na raz­go­vo­re ia­ko, is­kre­no, ni­sam pu­no oče­ki­vao, ali brzo smo se do­go­vo­ri­li i pot­pi­sao sam na dvi­je go­di­ne te sam ja­ko za­do­vo­ljan. Sve je do­go­vo­rio Emir Diz­da­re­vić. Diz­da­re­vi­ća se još do­bro sje­ća­ju u Di­na­mu, ali u dru­gim na­šim klu­bo­vi­ma, on je or­ga­ni­zi­rao broj­ne pri­pre­me na­ši­ma u Tur­skoj. Ka­ko je si­tu­aci­ja u Tur­skoj u po­s­ljed­nje vri­je­me pri­lič­no na­pe­ta, od po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra do broj­nih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, ni­je li od­la­zak na taj no­vi po­sao pri­lič­no ri­zi­čan? – Te­ško je o to­me go­vo­ri­ti ova­ko s dis­tan­ce, druk­či­ja je per­cep­ci­ja. Bio sam sad u Tur­skoj, pa Is­tan­bul klju­ča od ži­vo­ta. Uos­ta­lom, ni­je li po ci­je­loj Eu­ro­pi, sje­ti­mo se sa­mo Pa­ri­za i Bruxel­le­sa, bi­lo te­ro­ris­tič­kih na­pa­da? Ka­žem, sa­da sam bio ta­mo i sve je kras­no – mir­no će Jur­čić ko­ji se o sve­mu ras­pi­tao i kod na­ših tre­ne­ra u Tur­skoj Igo­ra Tu­do­ra i Stje­pa­na To­ma­sa. Tu­dor je tre­ner pr­vo­li­ga­ša Kar­de­mi­ra, a To­mas po­moć­nik u dru­go­li­ga­škom Gö­zte­peu. – Raz­go­va­rao sam s To­ma­som, na­rav­no da me osim no­go­me­ta za­ni­ma­lo i ono što ste me pi­ta­li, o si­gur­nos­ti i ži­vo­tu. S Tu­do­rom sam se čuo krat­ko jer je u ne­dje­lju imao utak­mi­cu, ali raz­go­va­rat će­mo.

Gra­de no­vi sta­di­on

Ada­nas­por je no­vi pr­vo­li­gaš. – Da, uš­li su u pr­vu li­gu, mla­da su i ja­ko po­tent­na mom­čad, čim su uš­li u elit­nu li­gu, do­ve­li su 12 igra­ča. Mla­da su mom­čad, svi­dje­lo mi se to što sam vi­dio i to je ve­li­ki iz­a­zov za me­ne, vje­ru­jem da mo­gu po­mo­ći klu­bu u os­tva­re­nju am­bi­ci­ja, baš se tom iz­a­zo­vu ja­ko ve­se­lim, že­ljan sam ra­da. Da je klub am­bi­ci­ozan, go­vo­ri i po­da­tak da ra­di no­vi sta­di­on. – Po­ka­za­li su mi što se ra­di, dok sta­di­on ne bu­de go­tov, igrat će­mo na sta­rom. Vo­di­te li ne­kog od na­ših tre­ne­ra? – Vje­ro­jat­no će ići dvo­ji­ca sa mnom, ali ne mo­gu još o ime­ni­ma jer sve to još ni­je do kra­ja de­fi­ni­ra­no. Vi­dio je no­vi tre­ner Ada­nas­po­ra ka­ko je nje­gov biv­ši klub, Di­na­mo, pri­lič­no sret­no ušao u Li­gu pr­va­ka. – Naj­ma­nje je važ­no ka­ko je ušao, taj je ula­zak go­lem us­pjeh i sva­ka čast baš sva­kom po­je­din­cu ko­ji je na bi­lo ko­ji na­čin su­dje­lo­vao u tom pro­jek­tu. Lak­še je jed­nom ući, ali stal­no bi­ti su­di­onik sku­pi­na... E, to zas­lu­žu­je ve­li­ke po­hva­le, ne­ma klu­bo­va te ra­zi­ne ko­ji su ta­ko us­pješ­ni kao Di­na­mo. Žao mi je što i Haj­duk ni­je ušao, ali sva­ka čast i nje­mu i Lo­ko­mo­ti­vi na sve­mu što su po­ka­za­li, a po­ka­za­li su da se na­ša li­ga ne­pra­ved­no pod­cje­nju­je.

Ni­je važ­no ka­ko je Di­na­mo ušao u LP, to je sjaj­no i sva­ka čast svi­ma ko­ji su su­dje­lo­va­li u tom pro­jek­tu KRUNOSLAV JUR­ČIĆ o Di­na­mu u Li­gi pr­va­ka

PIXSELL

Kru­no Jur­čić ve­se­li se no­vom pos­lu, ka­ri­je­ru će nas­ta­vi­ti u tur­skom pr­vo­li­ga­šu Ada­nas­po­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.