McEn­roe bio u su­ko­bu in­te­re­sa, pa pre­ki­nuo s Ra­oni­ćem

John za­le­dio tre­ner­ski od­nos s Mi­lo­šem ti­je­kom US Ope­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ve­li­ka če­tvor­ka vi­še ne pos­to­ji, os­ta­rje­la je. To je nor­mal­no, do­la­ze no­vi na­ra­šta­ji. Os­ta­li su sa­mo Đo­ko­vić i Mur­ray, ka­že Na­dal

Dok je bio igrač, Ame­ri­ka­nac John McEn­roe (57) bio je poz­nat kao ve­li­ki la­ja­vac. Čes­to je ras­prav­ljao sa su­ci­ma, po­ne­kad i sa su­par­ni­ci­ma i gle­da­te­lji­ma. Sa­da je na ne­ki na­čin oprav­dao taj epi­tet. Iz­me­đu tre­ner­skog i ko­men­ta­tor­skog pos­la iz­a­brao je ovo dru­go. Že­li ti­je­kom US Ope­na ra­di­ti kao struč­ni ko­men­ta­tor ESPN-a pa je zbog to­ga za­le­dio svoj tre­ner­ski od­nos s Mi­lo­šem Ra­oni­ćem s ko­jim je po­čeo ra­di­ti pri­je Wim­ble­do­na.

TV ipak na pr­vom mjes­tu

– To će svi­ma olak­ša­ti ži­vot. Že­lim za­dr­ža­ti do­bar od­nos s os­ta­lim igra­či­ma. Mis­lim da je ova­ko bo­lje i za me­ne i za Mi­lo­ša, ali i za te­le­vi­zij­sku ku­ću ESPN. Naj­bo­lje je da u ovom tre­nut­ku pres­ta­ne­mo ra­di­ti ono što ra­di­mo – obraz­lo­žio je svo­ju od­lu­ku John McEn­roe, sed­me­ros­tru­ki osva­jač Grand Slam tur­ni­ra (tri Wim­ble­do­na i če­ti­ri US Ope­na), ko­ji se sjaj­no sna­šao u ulo­zi te­le­vi­zij­skog ko­men­ta­to­ra i lju­di ga, po­seb­no u SAD-u, vo­le slu­ša­ti. Di­je­lom i za­to što ne­ma dla­ke na je­zi­ku pa ka­že i ne­ke stva­ri ko­je se dru­gi ko­men­ta­to­ri ne usu­de iz­re­ći. On ni­je ko­men­ti­rao Ra­oni­će­ve me­če­ve sve do fi­na­la Wim­ble­do­na ka­da je od nje­ga za­tra­že­no da “pru­ži uvid u igru ka­nad­skog te­ni­sa­ča, umjes­to ti­pič­ne ana­li­ze”. To je ta­da proš­lo, ali je McEn­roe sa­da uvi­dio da je u svo­je­vr­s­nom su­ko­bu in­te­re­sa, da ne mo­že is­to­dob­no bi­ti i tre­ner i ko­men­ta­tor, pa je iz­a­brao ovo dru­go. Ni­je za­tvo­rio vra­ta no­voj su­rad­nji s Ra­oni­ćem, za ko­je­ga je re­kao da je “sja­jan deč­ko”, ili s ne­kim dru­gim te­ni­sa­čem, ali, ka­že, ne na Grand Slam tur­ni­ri­ma ka­da je za­uzet ko­men­ta­tor­skim pos­lom.

Ra­fa se ne pre­da­je

Uoči po­čet­ka US Ope­na za­pa­že­nu iz­ja­vu dao je i Ra­fa­el Na­dal. Špa­njo­lac je priz­nao da “ve­li­ka če­tvor­ka” u te­ni­su vi­še ne pos­to­ji te da se za te­ni­sko pri­jes­to­lje bo­re sa­mo No­vak Đo­ko­vić i An­dy Mur­ray. – Ve­li­ka če­tvor­ka je os­ta­rje­la. Sve je to nor­mal­no, do­la­ze no­vi nar­šta­ji ko­ji že­le za­uze­ti na­še po­zi­ci­je. Is­ti­na je da sam se oz­li­je­dio, kao i Fe­de­rer, što je omo­gu­ći­lo No­va­ku i An­dyju da stek­nu pred­nost u od­no­su na pra­ti­te­lje – ka­zao je Na­dal za USA To­day. Ia­ko je či­nje­ni­ca da Na­dal (30) i Ro­ger Fe­de­rer (35) u po­s­ljed­nje vri­je­me sve rje­đe osva­ja­ju nas­lo­ve (ove go­di­ne Ra­fa dva, Ro­ger ni­je­dan), pla­sman na ATP lis­ti još ne su­ge­ri­ra dra­ma­tič­ne pro­mje­ne. Iz­me­đu Đo­ko­vi­ća (29) i Mur­raya (29) ko­ji su na če­lu te Fe­de­re­ra i Na­da­la ko­ji su če­t­vr­ti i pe­ti tek se kao klin uba­cio Švi­ca­rac Sta­nis­las Wawrin­ka (31) na tre­će­mu mjes­tu. No, dok je Fe­de­rer za ovu go­di­nu “za­tvo­rio bu­ti­gu”, Na­dal se još na­da ne­kom do­brom ulo­vu: – Po­treb­no mi je vri­je­me. Na OI i u Cin­cin­na­ti­ju još sam osje­ćao bol, sa­da je bo­lje – ka­zao je.

McEn­roe za Ra­oni­ća re­kao da je sja­jan deč­ko i os­ta­vio pros­tor za su­rad­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.