Ha­li­lo­vić od­bio igra­ti za mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju

Uvri­je­đen što ga An­te Ča­čić ni­je po­zvao na EP, Alen Ha­li­lo­vić od­lu­čio je boj­ko­ti­ra­ti mla­du vr­stu. Ta­kav je po­tez igra­ča ne­pri­hvat­ljiv

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ha­li­lo­vić i HSV pos­la­li su do­pi­se Sa­ve­zu u ko­ji­ma tra­že da se Ale­na os­lo­bo­di obve­za u mla­doj vr­sti da se mo­že ak­li­ma­ti­zi­ra­ti u no­vom klu­bu

Do­go­di­lo se za­pra­vo oče­ki­va­no. No­go­me­taš nje­mač­kog HSV-a Alen Ha­li­lo­vić (20) ni­je se po­ja­vio na okup­lja­nju mla­de re­pre­zen­ta­ci­je za utak­mi­ce pro­tiv Šved­ske (1. ruj­na) i Gru­zi­je (6. ruj­na) i ta­ko os­ta­vio na cje­di­lu su­igra­če u ključ­nim kva­li­fi­ka­cij­skim nas­tu­pi­ma. Ia­ko svi bli­ski Ha­li­lo­vi­ću, pa i u Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu, zna­ju da je Ha­li­lo­vić od­bio igra­ti za Hr­vat­sku ogor­čen na iz­bor­ni­ka A vr­ste Ča­či­ća jer ga ni­je po­zvao na EP u Fran­cu­sku, u Ku­ći no­go­me­ta od­lu­či­li su pri­je­ći pre­ko ovog skan­da­loz­nog po­te­za. Igrač ne­će bi­ti sank­ci­oni­ran (!?) na­kon što su Sa­ve­zu iz Ham­bur­ga sti­gla dva do­pi­sa. Je­dan od Ale­na, dru­gi od sport­skog di­rek­to­ra.

Si­tu­aci­ja pod kon­tro­lom

– U oba smo za­mo­lje­ni da os­lo­bo­di­mo Ale­na ovih obve­za, svi­ma je u in­te­re­su da se on što pri­je ak­li­ma­ti­zi­ra u no­vom klu­bu. Za me­ne ovo ni­je ne­kak­va mu­lja­ža, HSV je pre­oz­bi­ljan klub za tak­ve stva­ri, a i s Ale­nom ni­kad ni­je bi­lo pro­ble­ma. Ne­će­mo ga sank­ci­oni­ra­ti, a ja ću slje­de­ćih da­na raz­go­va­ra­ti s njim. Si­tu­aci­ja je pod kon­tro­lom, za nas ov­dje ne­ma dra­me, Alen će i da­lje bi­ti u ka­dru hr­vat­skih se­lek­ci­ja – ka­zao je po­mir­lji­vo di­rek­tor re­pre­zen­ta­ci­ja HNS-a Ro­meo Jo­zak. Za­nim­lji­vo, Alen Ha­li­lo­vić, ot­kad je u po­sje­du Gra­ča­no­ve po­ziv­ni­ce, ni­je se udos­to­jio ja­vi­ti iz­bor­ni­ku. – Žao nam je što ne­ma Ha­li­lo­vi­ća, s njim ni­sam imao ni­kak­ve kon­tak­te ovih da­na, kao i svi dru­gi do­bio je po­ziv. Znam da je bio u kon­tak­tu s teh­nič­kim di­rek­to­rom Jo­za­kom i da su pos­to­ja­le naz­na­ke da mo­žda ne­će bi­ti ov­dje. Do­sad s njim ni­je bi­lo ni­kak­vih pro­ble­ma, re­do­vi­to je igrao, po­na­šao se per­fek­t­no, bi­lo je baš sve u re­du – go­vo­rio je re­zig­ni­ra­no Gračan, ko­ji će od Ča­či­ća ipak do­bi­ti po­ja­ča­nja ba­rem za pr­vu utak­mi­cu, jer će mu se pri­klju­či­ti Rog, Ćo­rić i Je­dvaj. Vra­ti­mo se ipak Ale­nu Ha­li­lo­vi­ću, za či­ju po­bu­nu ne­ma ni­kak­va oprav­da­nja i za ko­ju ne tre­ba ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja. Šup­lja je pri­ča o ak­li­ma­ti­za­ci­ji u Ham­bur­gu jer ta­mo je već du­lje od mje­sec da­na i odav­no je po­hva­tao sve kon­ce. Ako je ne­ko­me po­treb­no vri­je­me za pri­la­god­bu u no­vom klu­bu, on­da je to no­vi član Na­po­li­ja Mar­ko Rog. A nje­mu ni­je pa­lo na­pa­met iz­bje­ći re­pre­zen­ta­tiv­ne obve­ze. Ne­ma te iz­li­ke za iz­bje­ga­va­nje nas­tu­pa za Hr­vat­sku, osim na­rav­no oz­lje­de, a Ale­na, ko­li­ko zna­mo, ni­šta ne bo­li. Osim, fi­gu­ra­tiv­no, u pre­dje­lu pre­po­na, kad je re­pre­zen­ta­ci­ja u pi­ta­nju. Jer, da mu je ima­lo sta­lo, on­da bi stao uz su­igra­če u od­lu­ču­ju­ćoj kva­li­fi­ka­cij­skoj utak­mi­ci za pr­vo mjes­to u sku­pi­ni pro­tiv Šve­đa­na. Alen Ha­li­lo­vić sma­tra da mu je na­či­nje­na ve­li­ka ne­prav­da ne­po­zi­va­njem na Eu­ro, u če­mu je vje­ro­jat­no u pra­vu. Bio je ta­da igrač Bar­ce­lo­ne, igrao je stan­dard­no u Pri­me­ri, ima bo­gom­da­ni ta­lent i tr­žiš­nu vri­jed­nost od de­set mi­li­ju­na eura. Na­vod­no Alen zna i po­za­di­nu te iz­bor­ni­ko­ve od­lu­ke, ali o to­me još uvi­jek ne že­li jav­no go­vo­ri­ti, ne­go će svoj gnjev ra­di­je ar­ti­ku­li­ra­ti kroz be­smis­le­no boj­ko­ti­ra­nje mla­de vr­ste. Ču­čat će na­du­ren u Ham­bur­gu i če­ka­ti valj­da da Ča­čić ode s po­zi­ci­je iz­bor­ni­ka da bi se sla­vo­do­bit­no po­nov­no sta­vio na ras­po­la­ga­nje re­pre­zen­ta­ci­ji. To za­do­volj­stvo Sa­vez mu ne bi smio pri­ušti­ti.

Nit­ko iz­nad re­pre­zen­ta­ci­je

Do­sad s njim ni­je bi­lo ni­kak­vih pro­ble­ma, re­do­vi­to je igrao, po­na­šao se per­fek­t­no, bi­lo je baš sve u re­du... NENAD GRAČAN iz­bor­nik mla­de re­pre­zen­ta­ci­je Ha­li­lo­vi­ća ne­će­mo sank­ci­oni­ra­ti, ka­že di­rek­tor re­pre­zen­ta­ci­ja Ro­meo Jo­zak

Pos­to­ji li ijed­na re­če­ni­ca s is­tin­skom te­ži­nom iz Ča­či­će­va man­da­ta, on­da je to ona da ni­je­dan igrač ne smi­je bi­ti iz­nad re­pre­zen­ta­ci­je. De­jan Lo­vren to je brzo shva­tio...

Alen Ha­li­lo­vić na ža­lost ni­šta ni­je na­učio iz tog pri­mje­ra. Zbog po­vri­je­đe­ne ta­šti­ne kre­nuo je stran­pu­ti­com i svr­stao se u red naj­ne­ga­tiv­ni­jih re­pre­zen­ta­tiv­nih pro­ta­go­nis­ta, poput Mar­ka Li­va­je ili svo­je­dob­no Igo­ra Biš­ća­na. Igrač ko­je­mu na­ci­onal­ni dres ni­je sve­ti­nja, bez ob­zi­ra na to o ko­joj je se­lek­ci­ji ri­ječ, ni ne zas­lu­žu­je da ga se vi­še po­zi­va. Mla­da hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja u ovom je cik­lu­su os­tva­ri­la jed­nu od naj­ve­ćih po­bje­da od sa­mos­tal­nos­ti pre­ga­ziv­ši u Bur­go­su Špa­njol­sku sa 3:0. U toj utak­mi­ci ni­je bi­lo “hr­vat­sko­ga Me­ssi­ja” Ha­li­lo­vi­ća. Dak­le, mo­že se i bez “Nje­ga”. Za­to, ka­ko bi rek­li Na­dre­alis­ti, Ale­ne, opros­ti, nek ti je sret­no s ak­li­ma­ti­za­ci­jom u no­vo­me klu­bu... Ne­će­mo kva­ri­ti.

Alen Ha­li­lo­vić Sma­tra da mu je iz­bor­nik A vr­ste u lip­nju uči­nio ne­prav­du. Vje­ro­jat­no je u to­me u pra­vu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.