Kli­man: Do 16. ko­lo­vo­za ima­li smo po mi­li­jun tu­ris­ta dnev­no, ali i ru­jan će bi­ti re­kor­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man za so­bom će, ka­ko stva­ri sto­je, os­ta­vi­ti re­kord­nu se­zo­nu. Ia­ko, us­po­red­be s 2015. ni­su po­sve pre­ciz­ne jer se pro­mi­je­nio na­čin evi­den­ci­je tu­ris­tič­kog pro­me­ta. U ko­joj mje­ri mo­že­mo vje­ro­va­ti da je se­zo­na bo­lja od lanj­ske? Od po­čet­ka go­di­ne ko­ris­ti se no­vi sus­tav pri­kup­lja­nja i ana­li­ze po­da­ta­ka, eVi­si­tor. Me­to­do­lo­gi­ja je ne­što druk­či­ja ne­go pri­jaš­njih go­di­na i za­to ne­ra­do go­vo­ri­mo o pos­tot­nim pro­mje­na­ma pre­ma 2015. No, sve­jed­no mo­že­mo vi­dje­ti da su broj­ke od po­čet­ka go­di­ne od­lič­ne, a o ko­li­kom je ras­tu ri­ječ, znat će­mo čim se obja­ve po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Za­što se i ove go­di­ne s Ja­dra­na ču­ju ja­di­kov­ke da je se­zo­na sla­ba? Sva­ke go­di­ne ima­mo sve vi­še smje­štaj­nih po­nu­da, pa ta­ko i u pri­vat­nom smje­šta­ju. Kon­ku­ren­ci­ja je ve­ća, a oni ko­ji se ni­su pri­la­go­di­li tr­ži­štu mo­gu ima­ti pro­ble­ma s po­pu­nja­va­njem ka­pa­ci­te­ta. Pri­vat­ni smje­štaj u Hr­vat­skoj ima ve­li­ki udio u ukup­nom smje­šta­ju i ia­ko ve­li­ki broj no­vih iz­najm­lji­va­ča ima za­is­ta kva­li­tet­nu po­nu­du, ukup­na ra­zi­na kva­li­te­te pri­vat­nog smje­šta­ja u Hr­vat­skoj mo­ra se po­dig­nu­ti na vi­šu ra­zi­nu. Za­to uos­ta­lom i je­smo do­go­vo­ri­li s HBOR-om kre­dit­ne li­ni­je za pri­vat­ne iz­najm­lji­va­če ka­ko bi­smo taj seg­ment po­nu­de po­bolj­ša­li i stvo­ri­li uvje­te za još pu­no bo­lje re­zul­ta­te pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča. Je li re­zul­tat, s ob­zi­rom na pro­ble­me u ko­ji­ma su Tur­ska, Egi­pat, Tu­nis, mo­gao bi­ti i bo­lji? To su des­ti­na­ci­je ko­je ima­ju druk­či­je po­nu­de i in­fras­truk­tu­ru od nas. Ho­tel­ski ka­pa­ci­te­ti u Hr­vat­skoj su ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci bi­li po­pu­nje­ni, a da smo ih ima­li još 20% vi­še, i to bi bi­lo pu­no. Ni­smo zbog kri­ze u Tur­skoj mo­gli sa­gra­di­ti 30 no­vih all–in­clu­si­ve re­sor­ta, mis­lim da to ni­je smjer u ko­jem se Hr­vat­ska tre­ba ra­zvi­ja­ti. S ob­zi­rom na tre­nu­tač­ne ka­pa­ci­te­te mo­že­mo bi­ti vi­še ne­go za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma. Sam ko­lo­voz je do pre­kju­čer do­nio 3,8 mi­li­ju­na gos­ti­ju i 27 mi­li­ju­na no­će­nja, se­dam­s­to­ti­njak ti­su­ća no­će­nja vi­še, ali i dvjes­to­ti­njak ti­su­ća gos­ti­ju ma­nje ne­go la­ni. Ot­kud taj mi­nus? Do­sad su se do­las­ci is­tog tu­ris­ta mul­ti­pli­ci­ra­li. Is­tog gos­ta, ko­ji je spa­vao u Za­gre­bu, Ro­vi­nju i Du­brov­ni­ku, sta­ri sus­tav je bi­lje­žio kao tri do­la­ska i tri no­će­nja. Da­nas uz eVi­si­tor zna­mo da je to je­dan do­la­zak i tri no­će­nja. Je li špi­ca proš­la i kak­va će bi­ti po­se­zo­na? Udar­no raz­dob­lje je za­vr­ši­lo, do 16.ko­lo­vo­za smo ima­li mi­li­jun gos­ti­ju dnev­no. No, na­še su des­ti­na­ci­je i da­lje pu­ne tu­ris­ta i to sva­ka­ko ve­se­li. Za raz­li­ku od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, sr­panj i ko­lo­voz su ti­je­kom svih 60 da­na pu­ni, a i li­panj i ru­jan pos­ta­ju sve zna­čaj­ni­ji. To po­t­vr­đu­ju i iz­u­zet­no do­bre naj­a­ve za po­se­zo­nu. I u ruj­nu mo­že­mo oče­ki­va­ti re­kord­ne broj­ke i vje­ru­je­mo da će­mo go­di­nu za­vr­ši­ti s 5 do 7 pos­to po­ve­ća­nja u od­no­su na proš­lu go­di­nu, kad se kon­so­li­di­ra­ju svi po­da­ci.

Ukup­na kva­li­te­ta pri­vat­nog smje­šta­ja mo­ra se po­dig­nu­ti na vi­šu ra­zi­nu, ka­že Kli­man

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.