Pra­vil­no ras­po­re­di­te te­ret unu­tar tor­be pr­va­ši­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Volim Školu -

Ci­je­ne ana­tom­ski obli­ko­va­nih tor­ba s po­de­si­vim na­ra­me­ni­ca­ma uglav­nom sto­je od 200 do čak 1400 ku­na Fro­zen, Min­nie, Star Wars, Spi­der­man... Ka­da je ri­ječ o oda­bi­ru škol­ske tor­be, prvašići će uvi­jek oda­bra­ti onu s omi­lje­nim li­ko­vi­ma iz cr­ti­ća i igri­ca, pa­zi­ti da ona bu­de u nji­ho­voj omi­lje­noj bo­ji i da je ta tor­ba naj­ljep­ša u ško­li. Ro­di­te­lji že­le da tor­ba bu­de kva­li­tet­na, no­si­va u ba­rem pr­va če­ti­ri raz­re­da os­nov­ne ško­le te da joj ci­je­na bu­de ko­li­ko-to­li­ko pris­tu­pač­na. Na­sre­ću, u tr­go­vi­na­ma do­is­ta pos­to­ji ogro­man iz­bor tor­ba ko­je mo­gu za­do­vo­lji­ti sva­či­ji ukus, a i džep. Za naj­mla­đe ško­lar­ce uglav­nom se i nu­de kva­li­tet­ni­je tor­be s čvr-

stim i po­de­si­vim na­ra­me­ni­ca­ma, ana­tom­ski obli­ko­va­ne, s ne­ko­li­ko di­je­lo­va u se­tu, s re­flek­ti­ra­ju­ćim ma­te­ri­ja­li­ma, vo­do­ne­pro­pus­ne, s pod­sta­vom za po­bolj­ša­nu ven­ti­la­ci­ju na le­đi­ma... Ka­rak­te­ris­ti­ka škol­skih tor­ba je do­is­ta mno­go pa je po­ne­kad te­ško oda­bra­ti pra­vu, po­go­to­vo ako ne zna­te na ko­je naj­važ­ni­je ka­rak­te­ris­ti­ke tre­ba obra­ti­ti paž­nju. Fi­zi­ote­ra­pe­uti sa­vje­tu­ju da je zbog te­ži­ne škol­skih knji­ga uvi­jek do­bro bi­ra­ti što lak­šu tor­bu i na­prav­lje­nu od kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la. – Te­ret unu­tar tor­be mo­ra bi­ti pra­vil­no ras­po­re­đen, a te­že stva­ri bo­lje je sta­vi­ti bli­že le­đi­ma – sa­vje­tu­je fi­zi­ote­ra­pe­ut Kris­ti­an Nas­te­ski i na­po­mi­nje ka­ko je važ­no da di­je­te no­si tor­bu na oba ra­me­na sa si­me­trič­no po­de­še­nim na­ra­me­ni­ca­ma. – Škol­ske tor­be na ko­ta­či­ći­ma ni­su do­bro rje­še­nje jer asi­me­trič­no op­te­re­ću­ju dje­čja le­đa i ra­me­na, na­ro­či­to kod ba­ri­je­ra poput škol­skih stu­ba, rub­nja­ka na ces­ti i slič­no – upo­zo­ra­va fi­zi­ote­ra­pe­ut. Ako se ipak od­lu­či­te za tor­bu na ko­ta­či­će, pa­zi­te da di­je­te tor­bu ne vu­če uvi­jek sa­mo s jed­nom ru­kom. (M. Po­sa­vec)

Ne­što skup­lje, ali prak­tič­ne su i tor­be ko­je do­la­ze u se­to­vi­ma s per­ni­ca­ma s pri­bo­rom, vre­ći­com za pa­pu­če i nov­ča­ni­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.